Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Archive for Červenec 2011

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY ŘEŠIL PŘIPOMÍNKY EVROPSKÉ KOMISE

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se 29. července 2011 na svém zasedání v Chomutově zabýval vypořádáním připomínek Evropské komise (EK)k řídícím a kontrolním systémům Regionálního operačního programu Severozápad. Jako hosté se jednání výboru zúčastnili Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, Olga Letáčková, vrchní ředitelka sekce NOK a evropských záležitostí MMR a Luboš Rendla, ředitel odboru Národní fond Ministerstva financí.  „První předběžnou reakci na dopis EK jsme již prostřednictvím náměstka Brauna do Bruselu odeslali. Protože některé formulace uvedené v dopisu jsou nejednoznačné a jejich interpretace nejasná, požádali jsme v ní komisi o upřesnění požadavku, především co se týče rozsahu opětovných kontrol veřejných zakázek zadávaných při realizaci podpořených projektů,“ uvedl místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner.  Regionální rada a národní orgány také navrhly rozsah kontroly s tím, že by byla kontrolována část již certifikovaných projektů. Zároveň byla Evropská komise požádána o prodloužení 2 měsíční lhůty na provedení této kontroly. „Kromě toho jsme v naší reakci uvedli na pravou míru některé zastaralé nebo nepřesné informace, na základě kterých Evropská komise vznesla připomínky k řízení a kontrole v rámci ROP Severozápad.  Dopis byl koncipován v březnu letošního roku a v době jeho doručení jsou již některé výtky neaktuální, protože mezi tím byla přijata další opatření k posílení kontroly projektů,“ dodal místopředseda Regionální rady.

Členové Výboru se seznámili s již realizovanými kroky i dalším postupem vypořádání připomínek. V souvislosti s požadavky EK byla například oslovena Policie ČR a Krajské státní zastupitelství se žádostí o spolupráci při poskytnutí informací, které by Evropské komisi, která doposud čerpala údaje pouze z médií, objasnily alespoň v hrubých obrysech aktuální situaci ohledně trestního řízení vedenému proti bývalému řediteli ÚRR Petru Kušnierzovi. „Evropská komise ve svém dopise požádala o informace k tomuto vyšetřování a proto se je pokusíme od státního zastupitelství  získat. Jejich uvolnění ale spadá plně do kompetence orgánů činných v trestním řízení,“ řekl Hybner.

Výbor v přijatém usnesení deklaroval připravenost zabývat se výsledky auditů provedených ze strany auditních orgánů. „Při řešení současné situace chceme pochopitelně nadále postupovat v součinnosti s národními orgány,“ připomněl místopředseda Výboru Hybner.

Výbor uložil Úřadu Regionální rady připravit k projednání do konce roku 2011 materiál k proplacení projektů Krajské zdravotní a.s., které nejsou dotčeny vyšetřováním. Do té doby nebudou žádosti o platby, které podala KZ a.s., propláceny. Toto rozhodnutí se aktuálně týká přibližně 72 milionů korun o jejichž proplacení KZ a.s. již požádala.

ROZDĚLOVÁNÍ PODPORY Z ROP SEVEROZÁPAD, NÁSLEDNÁ KONTROLA A CERTIFIKACE


Pro proces, v rámci kterého jsou rozdělovány dotace z ROP Severozápad, platí jasná a neměnná pravidla. Ta jsou stanovena dokumentací operačního programu, vycházejí z národní legislativy i evropských nařízení, a byla před začátkem fungování programu schválena jak příslušnými českými ministerstvy, tak i Evropskou komisí. „Proces rozdělování dotací začíná takzvaným vyhlášením výzev. Ty jsou vyhlašovány pro jednotlivé oblasti podpory, tedy pro projekty zaměřené na určitou oblast, které jsou z ROP Severozápad podporovány. U jednotlivých výzev je stanoveno v jakém termínu je možné projekty předkládat a kolik finančních prostředků se bude mezi projekty podané v té které výzvě rozdělovat,“ říká Jiří Červinka, který je pověřen řízením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Po ukončení výzvy, tedy poté co skončí termín, během kterého je možné podávat žádosti, dochází k jejich hodnocení. Hodnocení podaných projektů resp. žádostí o dotace je pak rozděleno do několika částí. Nejprve probíhá administrativní kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí. V této fázi pracovníci Úřadu Regionální rady zjišťují, zda předložené projekty mohou být z ROP Severozápad podpořeny, tedy zda jsou přijatelné, a pokud ano, zda žádosti splňují všechny formální náležitosti co se týče formy a obsahu.

V procesu přidělování dotací pak následuje vlastní bodování projektů. „To je rozděleno do tří fází. Nejprve hodnotí projekty pracovníci Úřadu Regionální rady a ve druhé fázi nezávislí externí hodnotitelé. V případě, že projekt získal dostatečné množství bodů postupuje do třetí fáze, kde hodnotí projekty Hodnotící komise,“ popisuje Červinka. „Všechny fáze posuzování projektů probíhají na základě pevně stanovených kritérií, které schválil Monitorovací výbor za účasti zástupců Evropské komise,“ dodává. S tím, které parametry jsou hodnoceny, se mohou žadatelé předem seznámit v dokumentaci ROP Severozápad (Příloha Příručky pro žadatele).

Na základě bodového hodnocení je následně sestaven seznam projektů, které jsou doporučeny k podpoře. Následně je seznam předložen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který je složen ze zastupitelů Ústeckého a Karlovarského kraje. „Výbor Regionální rady nemá žádné pravomoci do experty stanoveného pořadí projektů zasahovat, měnit pořadí, či někoho vylučovat. Seznam projektů, které mohou být z ROP Severozápad podpořeny, schvaluje jako celek,“ připomíná Jiří Červinka.

S úspěšnými žadateli je po té uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Ta sama ale ještě neznamená, že příjemce dostane z ROP Severozápad finanční prostředky. Ty jsou totiž propláceny až zpětně po dokončení projektu. V rámci realizace projektu probíhají ze strany Řídícího orgánu resp. Úřadu Regionální rady fyzické i administrativní kontroly. Velký důraz je kladen především na kontrolu veřejných zakázek. Kontrolována je jak zadávací dokumentace, tak i průběh samotného výběrového řízení dodavatele.  „Po dokončení projektu podá příjemce takzvanou žádost o platbu, ve které na základě skutečně vynaložených nákladů spojených s realizací projektu, požádá o jejich proplacení z účtu ROP Severozápad,“ přibližuje Jiří Červinka závěrečnou fázi projektového cyklu.

Po proplacení dotací příjemcům pak dochází k takzvané „certifikaci výdajů projektů“. Tu provádí Ministerstvo financí jako národní Platební a certifikační orgán. Zjednodušeně řečeno se jedná o definitivní odsouhlasení již proplacených výdajů projektů předtím, než ministerstvo požádá o převod těchto prostředků z fondů EU do rozpočtu ČR. Sama certifikace už nemá žádný vliv na příjemce dotací, kteří úspěšně realizovali projekt a kterým byly dotace po ukončení realizaci propláceny z účtu ROP Severozápad.


KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ ZÍSKALO TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2010

Nové dopravní řešení centra města Krásná Lípa se stalo Českou dopravní stavbou roku 2010. Jeho součástí je nová podoba Křinického náměstí, jehož modernizace byla z Regionálního operačního programu Severozápad podpořena 31 miliony korun. Město tuto dotaci získalo z Oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Porota ocenila dopravní řešení, které respektuje nároky na bezpečnost dopravy, chodců i cyklistů, začlenění zeleně i návaznost na okolní prostor. V blízkosti centra města byl navíc nedávno vybudován autobusový terminál a také zde začíná cyklostezka, která návštěvníky vyvede bezpečně z centra do krajiny Českého Švýcarska.

Původní stav dopravní infrastruktury v Krásné Lípě neodpovídal požadavkům na bezpečnost silničního provozu. Přímo na náměstí, které je centrem kulturního a komunitního života a místem k setkávání, se kříží dvě silnice II. třídy. V rámci jeho modernizace, podpořené z ROP Severozápad, vznikly nové plochy zeleně, které opticky oddělují jednotlivé funkční části veřejného prostranství a člení tak prostor na komunikace a klidové zóny. Součástí projektu bylo i vybudování parkovacích míst, chodníků, technické infrastruktury, ale i vybavení mobiliářem a instalace nového veřejného osvětlení. Moderním ozdobným prvkem je žulová kašna s barevným prosvětlením a programovatelnými tryskami, které vytvářejí zajímavé světelné efekty.

INSTALAČNÍ DEN IS BENEFIT7 A MONIT7


Vážení žadatelé,


v pondělí 1. srpna 2011 od 7:00 do 19:00 hodin budou probíhat pravidelné instalace na informačních systémech Benefit7 a Monit7. V době instalace nebudou aplikace přístupné.


Děkujeme za pochopení.


V LOVOSICÍCH SE LIDEM ŽIJE ZASE O NĚCO LÉPE


Projekt „Zvýšení kvality života a fyzického prostředí místní části města Lovosice“, který byl podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad částkou 24,9 milionu korun a celkem stál 33,7 milionu korun, je dokončen. Projekt byl zaměřen na revitalizaci velké části města Lovosice, která se nachází blízko centra.Finance byly použity na rekonstrukci několik ulic. Hlavními aktivitami projektu bylo vybudování několik dětských hřišť pro různé věkové skupiny dětí, revitalizace a ozelenění veřejných prostranství prostřednictvím komplexních vegetačních úprav, rekonstrukce přístupových komunikací včetně jejich rozšíření, vybudování kvalitních chodníků včetně bezbariérových přístupů a rekonstrukce zastaralého a téměř nefunkčního veřejného osvětlení.V únoru 2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Lovosice a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a na konci července 2011 mohou již lidé z Lovosic prostory využívat.