Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Březen 2013

ZASTUPITELÉ ÚSTECKÉHO KRAJE KOREKCI ODMÍTLI, KARLOVARŠTÍ BUDOU ZNOVU JEDNAT

Zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje 25. 3. 2013 jednala na oddělených schůzích o finanční opravě, kterou Evropská komise požaduje u Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad). Jednání zastupitelstev se zúčastnili zástupci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelé se podrobně seznámili se situací ROP Severozápad. Předseda Regionální rady Petr Navrátil ve své prezentaci zrekapituloval pro zastupitele příčiny zastavení ROP Severozápad a představil možné varianty dalšího vývoje. Vysvětlil také mechanismus vyčíslení finanční opravy. Zároveň připomněl, že v souvislosti s finanční opravou vyzval ministerstva, aby se vyjádřila k bližším podmínkám úhrady korekce a další činnosti operačního programu. Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání přijalo usnesení, ve kterém se odmítlo na úhradě korekce podílet.

V rámci schůze Zastupitelstva Karlovarského kraje následně informoval náměstek ministra financí Jan Gregor karlovarské zastupitele, že by mohlo, v případě, že se k uhrazení finanční opravy přihlásí jen Zastupitelstvo Karlovarského kraje, dojít k částečnému obnovení činnosti ROP Severozápad pro území Karlovarského kraje.  Zastupitelé Karlovarského kraje v reakci na to přijali usnesení, ve kterém uložili hejtmanovi Karlovarského kraje dále jednat o podmínkách a mechanismu úhrady finanční korekce a získat související vyjádření ministra financí a předsedy vlády a přerušili jednání do doby, než budou mít tato stanoviska a výsledky jednání k dispozici. Budoucnost operačního programu včetně řešení závazků vůči příjemcům dotací bude tedy předmětem dalších jednání.

PROJEKTŮ JE DOSTATEK, NENÍ DŮVOD PŘEVÁDĚT PROSTŘEDKY Z ROP SZ DO JINÝCH PROGRAMŮ

Převést prostředky z ROP Severozápad do jiných operačních programů není nutné. Potenciální žadatelé mají o dotace zájem a mají dostatek projektů, které mohou do ROP Severozápad předložit. Dokázali by využít celou zbývající alokaci, tedy přibližně 4,5 miliardy korun, i prostředky z korekce, která by měla v ROP Severozápad zůstat. „Šetření ukázalo, že absorpční kapacita je v Ústeckém a Karlovarském kraji dostatečná. Oslovili jsme kraje, města, obce, neziskové organizace i podnikatele, a i když nereagovali zdaleka všichni, shromáždili jsme projekty za přibližně 12 miliard korun. Rozdělovat by se přitom mohlo asi 7 miliard korun. Pokud tedy bude program obnoven včas, dokážeme finanční prostředky v regionu efektivně využít,“ uvedla Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady. „Výsledky šetření jsme předložili Ministerstvu pro místní rozvoj. Předpokládáme, že k nim přihlédne a k převedení peněz z ROP Severozápad nedojde,“ dodala.

Zájem potenciálních žadatelů není ve všech oblastech, které ROP Severozápad podporuje, stejný. Menší zájem mají například velká města. „Předpokládá se proto přesun prostředků mezi některými oblastmi podpory. Posílena by měla být například alokace pro města do 50 tisíc obyvatel,“ uvedla Jana Havlicová. Z šetření vzešel seznam několika desítek projektů, které by mohli žadatelé do ROP Severozápad předložit. Pracovníci Úřadu Regionální rady budou s těmito žadateli komunikovat ještě před vyhlášením výzev. Seznámí je se změnami v systému hodnocení projektových žádostí a zároveň se budou zajímat o stav připravenosti projektů. „Pokud se program znovu rozběhne, bude potřeba vyhlašovat výzvy a rozdělovat finanční prostředky poměrně rychle.  Rychlost ale nesmí ohrozit kvalitu projektů a schvalovacího procesu. Je tedy potřeba, aby se žadatelé i úřad dobře připravili,“ vysvětluje Jana Havlicová.

I když z ukončeného šetření absorpční kapacity vyplynulo, že o podporu z ROPu je dostatečný zájem, mohou se zájemci o dotace obracet na pracovníky Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech a průběžně s nimi konzultovat své projektové záměry. „Okruh potenciálních žadatelů, kteří mohou do ROP Severozápad předkládat projekty, je široký a nebylo možné oslovit napřímo všechny. Určitě budeme rádi, pokud se nám ozvou i ti, kteří nebyli do šetření zahrnuti a přijdou s námi probrat investiční akce, které plánují,“ uzavírá Jana Havlicová.

logo_severozapad1

ROZHODNOU-LI SE KRAJE UHRADIT KOREKCI, POMŮŽE JIM MF SE SPLÁCENÍM A OBNOVÍ CHOD ROP SZ

Pokud Karlovarský a Ústecký kraj budou ochotny zaplatit korekci vyměřenou Evropskou komisí v rámci ROP Severozápad, pomůže jim Ministerstvo financí ČR s financováním splátek korekce formou půjčky. V krátké době by také byl obnoven chod ROP Severozápad. Předběžně se dnes na tom na společném jednání dohodli zástupci MF ČR, MMR ČR, obou krajů a Úřadu Regionální rady. Dohodu je ještě nutno stvrdit na úrovni hejtmanů a obou ministrů a především se k ní budou vyslovovat zastupitelstva obou krajů.

Podle předběžných informací by splátka korekce měla pro Karlovarský kraj činit asi 100 milionů korun ročně, pro Ústecký kraj 180 milionů korun ročně. Celková výše korekce dosahuje pro oba kraje 2, 5 miliardy korun. „Zástupci ministerstev přislíbili, že by krajům pomohli s financováním určitou formou půjčky, přesnější představu zatím nemáme. Jestliže zastupitelstva obou krajů schválí návrh na platbu korekce, deklarovalo Ministerstvo financí ochotu okamžitě poté spustit ROP Severozápad,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje a předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Ministerstva však také chtějí převést část peněz zbývajících k vyčerpání v ROP Severozápad do jiných programů s tím, že není jisté, zda je žadatelé z Karlovarského a Ústeckého kraje jsou schopni v krátké době ještě vyčerpat. „O tom ale dále budeme jednat,“ dodal Navrátil.

Ještě do konce března by měla být svolána mimořádná zasedání zastupitelstev obou krajů. „Zastupitelům předložíme variantní návrhy a bude záležet na nich, jak se rozhodnou,“ vysvětlil Navrátil. Ministerstva přislíbila, že na jednání zastupitelstev vyšlou své představitele, aby případně informovali zastupitele o postojích MF ČR a MMR dalších podrobnostech.

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PŘIJAL USNESENÍ KE KOREKCI

Výbor Regionální rady na svém jednání 6. 3. 2013 přijal usnesení, kterým přijímá korekci stanovenou v dopise Evropské komise ze dne 31. 1. 2013, za podmínky uzavření dohody o uhrazení korekce mezi Karlovarským krajem, Ústeckým krajem a dotčenými ministerstvy – Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj, a to z důvodu zamezení případných budoucích škod. Výbor Regionální rady se nebude dále odvolávat proti rozhodnutí o korekci. Výbor vyzývá oba kraje tvořící region soudržnosti Severozápad a dotčená ministerstva k úhradě korekce. Výbor Regionální rady pověřil předsedu Regionální rady Petra Navrátila k dalšímu jednání o uhrazení korekce.

logo_severozapad1

PŘÍJEMCI DOTACÍ Z ROP SEVEROZÁPAD NEMUSÍ ZŘIZOVAT ÚČET U ČNB

V souvislosti s častými dotazy příjemců dotací připomínáme, že poskytování dotací z ROP Severozápad se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace z ROP Severozápad jsou poskytovány z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, nikoliv ze státního rozpočtu. Zřízení účtu u České národní banky se týká dotací poskytnutých podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedených důvodů tedy není nutné, aby si příjemci pro příjem dotací z ROP Severozápad zakládali účet u České národní banky.

logo_severozapad1