Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Regioshark

Archive for Srpen 2013

ZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELŮ

Na základě provedeného auditu došlo z podnětu Evropské komise a národních orgánů k úpravě systému hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad, včetně úpravy některých hodnotících kritérií. Tato kritéria byla posléze v září 2012 schválena Monitorovacím výborem ROP SZ.

Jedním z kritérií, která jsou posuzována v rámci hodnocení žádostí o dotace z ROP Severozápad, je také finanční hodnocení žadatele. Cílem finančního hodnocení je eliminace rizik spojených s realizací a udržitelností projektů. Toto kritérium zahrnuje subkritéria, která jsou hodnocena odděleně a nezávisle. Jedná se o hodnocení finančního zdraví žadatele, hodnocení výše obratu žadatele, historie žadatele i předmětu činnosti vztahující se k projektu, je zde posuzována i změna statutárního zástupce žadatele před registrací projektu.

Metodika hodnocení finančního zdraví byla navržena na základě osvědčených přístupů odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně. Provedená aktualizace metodiky pak zohledňuje především opatření vyplývající z účetní reformy veřejných financí a zkušeností jednotlivých řídících orgánů. Hodnocení finančního zdraví je založeno na výsledcích hospodaření žadatele za dva předchozí uzavřené roky. Systém hodnocení například zohledňuje to, zda si žadatel bere na předfinancování projektu úvěr, hodnotí jeho dlouhodobé závazky a zohledňuje mimo jiné i výši jeho finančních rezerv. Celkem lze za kritérium „finanční hodnocení žadatele“ získat max. 10 bodů, přičemž za finanční zdraví žadatele je možné získat max. 5 bodů (v původním systému hodnocení projektových žádostí bylo možné získat v rámci hodnocení finančního zdraví až 17 bodů). Celkem může projektová žádost za obě fáze hodnocení získat až 112 bodů. V první fázi 38 bodů, v druhé fázi 74 bodů.

Nejhorší finanční zdraví, které je ještě v rámci hodnocení projektových žádostí přípustné, je v hodnotě „E“. Pokud žadatel bude mít finanční zdraví v hodnotě „F“, projektová žádost již nebude postoupena k dalšímu hodnocení.

Bližší informace o hodnocení finančního zdraví žadatelů jsou k dispozici zde: Metodika_FZ_Severozapad

logo_severozapad1

ZASEDAL MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor ROP Severozápad znovu odmítl převod 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Schválil naopak přesuny prostředků v rámci operačního programu, na základě kterých budou moci být vyhlášeny během září nové výzvy k předkládání projektů. Celkem je v ROP Severozápad v současné době k dispozici 6,5 miliardy korun.

Monitorovací výbor ROP Severozápad se 23. srpna 2013 sešel na zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Jednání výboru se jako host zúčastnil poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc.

V úvodu jednání předseda Regionální rady Petr Navrátil rekapituloval postup pro řešení úhrady korekce, kterou u ROP Severozápad požaduje EK. „Zastupitelstva udělala první krok a schválila dobrovolný příspěvek, kterým se kraje budou podílet na úhradě korekce. Nyní nás čeká navázat na to technickým řešením, tedy především uzavřením příslušných smluv. Souběžně s tím připravujeme výzvy k předkládání projektů, které by měly být vyhlášeny v průběhu záři. V souvislosti s tím na dnešní jednání překládáme návrh na přesun prostředků v rámci ROP Severozápad,“ řekl Petr Navrátil.

Na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Monitorovací výbor ROP Severozápad znovu projednal návrh realokace 3,1 miliardy korun do jiných operačních programů. Důvodem pro opětovné zařazení bodu jsou podle zástupců MMR přetrvávající pochybnosti o možnostech vyčerpat všechny prostředky, které v operačním programu zbývají k rozdělení. „Podle mého osobního názoru jsou podobné přesuny trochu nešťastné. Chápu sice důvody, které předkládá ministerstvo, nicméně je potřeba vidět to v širších souvislostech. Je nutné uvědomit si, že na přesuny je velmi málo času. Kromě toho je tu postoj EK, která místo přesunů preferuje spíše rychlé a bezproblémové čerpání prostředků. Navíc ze strany komise není ani zájem podobné realokace schvalovat nějak rychle,“ uvedl europoslanec Pavel Poc. Členové Monitorovacího výboru diskutovali v souvislosti s realokací o možnostech rozvolnění pravidla n+2/ n+3. O této možnosti sice zástupci MMR v současné době v Bruselu jednají, nicméně možnost změny je podle všeho velmi malá. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal připomněl stanovisko krajů, které se vyjádřily proti přesunu prostředků z ROP Severozápad. Monitorovací výbor realokaci prostředků z ROP Severozápad do jiných operačních programů odmítl.

Následně se Monitorovací výbor zabýval návrhem na přesun prostředků v rámci jednotlivých prioritních os. „Průběžně zjišťujeme zájem žadatelů a na jeho základě budou peníze přesunuty tak, abychom co nejvíce vyšli vstříc zájmu žadatelů. Víc prostředků bude k dispozici hlavně pro projekty obcí a měst. Finanční objem žádostí, které by mohly být podle průzkumu do ROPu podány, převyšuje jeho současnou alokaci o přibližně 2,8 miliardy korun,“ uvedl Petr Navrátil. Zmínil také záměr pokusit se ve spolupráci s MMR o přesun prostředků z oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení do oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. „Prostředky by tak mohly místo do hotelů směřovat do malých obcí. Tento přesun by reagoval i na to, že právě kolem hotelů vznikla řada problémů a zároveň malé obce opakovaně poukazovaly na to, že mají připravenou řadu projektů a dokázaly by je poměrně rychle realizovat,“ doplnil Petr Navrátil.

Prostředky jsou tedy v současné době v jednotlivých oblastech alokovány následovně:

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu                                                                                                 0 Kč

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst                                                  1099 mil. Kč

1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů                                                                                          677 mil. Kč


2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti                            0 Kč

2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury                                                                              238 mil. Kč


3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu              2358 mil. Kč

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu                                                                            500 mil. Kč


4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu                          846 mil. Kč

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení                    468 mil. Kč

4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu                42 mil. Kč


INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY

Výbor Regionální rady zasedal 21. srpna 2013 v Karlových Varech. Jednání výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. Výbor se podrobně zabýval především realokací prostředků v rámci oblastí podpory ROP Severozápad. Tento krok je velmi podstatný pro vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů do operačního programu. Členové výboru se seznámili jak s množstvím peněz, které v daných oblastech zbývají k rozdělení, tak i s předpokládaným zájmem žadatelů, který vyplynul z provedené analýzy absorpční kapacity. Přesuny v rámci prioritních os, které výbor doporučil ke schválení Monitorovacímu výboru ROP Severozápad, odráží snahu vyjít vstříc poptávce žadatelů a vytvořit podmínky pro to, aby bylo využito co nejvíce prostředků, které jsou v ROP Severozápad k dispozici.  Konečné slovo pro přesun prostředků bude mít Monitorovací výbor ROP Severozápad, který se sejde 23. 8. 2013.

KRAJE SE BUDOU PODÍLET NA ÚHRADĚ KOREKCE ROP SEVEROZÁPAD

Zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje schválila 19. srpna 2013 spoluúčast krajů na úhradě korekce, kterou Evropská komise vyměřila Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. V případě Ústeckého kraje jde o částku 598 milionů korun, u Karlovarského pak o 308 milionů korun. Celková výše korekce je 2,065 miliardy korun. Část korekce, 1,046 miliardy korun, bude uhrazena z účtu Národního fondu prostřednictvím tzv. bufferu, tj. rozdílu, ve kterém národní veřejné výdaje vynaložené v rámci regionu přesahují rámce povinné míry národního veřejného spolufinancování.

Rozhodnutí zastupitelstev znamená obnovení činnosti ROP Severozápad. Ministerstva pro místní rozvoj a financí již deklarovala, že v okamžiku, kdy se kraje připojí k úhradě korekce, pozbývá platnosti jejich doporučení o pozastavení operačního programu. ROP Severozápad tedy bude moci vyhlašovat výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad, uzavírat smlouvy o poskytování dotací i proplácet náklady u již zrealizovaných podpořených projektů. Obnovena bude také certifikace již proplacených dotací.

Pro úhradu podílu na korekci využijí kraje návratnou finanční výpomoc, kterou jim nabídlo Ministerstvo financí. Návratnou finanční výpomoc by kraje měly splatit do roku 2020. Splátkový kalendář bude předmětem dalších jednání.

Zastupitelé obou krajů se v souvislosti s úhradou korekce vyslovili také proti realokaci prostředků z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Tento přesun prostředků již dříve odmítl Monitorovací výbor ROP Severozápad.

Výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad by mohly být opětovně vyhlašovány od září 2013. Projekty bude možné předkládat do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Výzva by měla být vyhlášena také pro dílčí projekty spadající do již předložených a schválených Integrovaných plánů rozvoje měst.  O alokaci pro jednotlivé oblasti podpory rozhodne Výbor Regionální rady.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD OPĚT PODPOŘÍ VAŠE PROJEKTY

Regionální operační program Severozápad (ROP Severozápad) připravuje obnovení své činnosti. Pokud zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje schválí řešení úhrady korekce, bude program moci podpořit rozvojové projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji cca 6,4 miliardami korun. Vybízíme proto především města, obce a jejich příspěvkové organizace, ale i neziskové organizace a podnikatele, aby se informovali o možnostech podpory svých projektových záměrů z ROP Severozápad. Na těchto stránkách je také k dispozici dotazník, jehož prostřednictvím nám mohou zájemci o dotace zaslat podrobnější informace o připravovaných projektech.  Ten následně poslouží jako podklad pro jejich osobní konzultace na Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo v Ústí nad Labem.

V současné době předpokládáme, že výzvy k předkládání projektů budou opětovně vyhlašovány od září 2013 a projekty bude možné předkládat do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu a 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení. Výzva by měla být vyhlášena také pro dílčí projekty spadající do již předložených a schválených Integrovaných plánů rozvoje měst.  O alokaci pro jednotlivé oblasti podpory rozhodne na nejbližším zasedání Výbor Regionální rady.

„Je potřeba připomenout, že čím víc projektových záměrů se nám podaří shromáždit, tím větší je šance, že nedojde k přesunům prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad do jiných operačních programů a peníze získají žadatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje,“ říká Petr Navrátil, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

 

PŘEDSTAVTE NÁM SVŮJ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

-          Prosím vyplňte dotazník (ke stažení zde)

-          Zašlete ho na email:

Karlovy Vary – marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ústí nad Labem – jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

-          Pro telefonické konzultace projektových záměrů jsme k dispozici na číslech:

Karlovy Vary – 354 222 631, 354 222 634

Ústí nad Labem – 475 240 665, 475 240 669

logo_severozapad1