Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě

Archive for Říjen 2013

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ STŘEDNÍM A MALÝM MĚSTŮM 945 MILIONŮ KORUN

Od 17. října mohou v Regionálním operačním programu Severozápad o podporu pro své projekty žádat střední a malá města. Program mezi jejich projekty rozdělí 945 milionů korun. „Výzva k předkládání projektů bude otevřena do 29. listopadu. Projektové žádosti do ní mohou podávat města z Ústeckého a Karlovarského kraje, která mají od pěti do padesáti tisíc obyvatel,“ říká Petr Navrátil, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.


V rámci oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, pro kterou je výzva vyhlášena, mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.


Investiční akce úspěšných žadatelů mohou z unijních fondů prostřednictvím ROP Severozápad získat dotaci až ve výši 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů. „Důležitou podmínkou, kterou musí žadatelé splnit, je správná etapizace projektu. Příjemce dotace bude muset do konce července 2014 profinancovat, tedy fakticky předložit faktury, minimálně za 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tuto podmínku jsme museli do výzvy zapracovat kvůli nutnosti vyčerpat prostředky z ROP Severozápad v termínech daných pravidlem n+3/n+2,“ uvedl Petr Navrátil. Ukončit projekt, tedy podat závěrečnou zprávu o platbu, pak příjemci dotací budou muset nejpozději do 31. července 2015, u tří a více etapových projektů je pak toto datum posunuto na 31. prosince 2015.


Výzva pro projekty středních a malých měst je vyhlášena v tzv. režimu závěrečných výzev. Jedná se o výzvy, které jsou vyhlašovány se zbytkovou finanční alokací a jejichž cílem je úplné vyčerpání finančních prostředků v dané oblasti podpory. Finanční prostředky v této výzvě jsou rozděleny mezi bezpečnou a nejistou část v poměru 90:10. V případě tzv. bezpečné části alokace se jedná o finanční prostředky, které budou pro danou výzvu jistě k dispozici. V případě tzv. nejisté části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu mohou, ale také nemusí být k dispozici (v závislosti na vývoji směnného kurzu CZK/EUR, čerpání prostředků v rámci jednotlivých projektů apod.). „Projekty, které budou podpořeny pouze z bezpečné části alokace, budou mít standardní smlouvy o poskytnutí dotace s pevně danou částkou. Projekty, které budou byť jen z části kryté nejistou částí alokace, nebudou mít ve smlouvě garantovanou minimální výši dotace a prostředky jim budou poskytnuty dle pořadí, ve kterém se umístily na základě bodového hodnocení projektů,“ říká předseda Regionální rady.


Podrobné informace o výzvě pro oblast podpory 1.2 i k dalším vyhlášeným výzvám k předkládání projektů do ROP Severozápad jsou k dispozici zde.


ROP Severozápad dosud podpořil v rámci oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst celkem 51 projektů více než 2 miliardami korun. Například město Roudnice nad Labem získalo dotaci pro svůj projekt rekonstrukce 1. Základní školy, Litvínov získal v této oblasti podpory prostředky na vybudování komunitní knihovny. Město Sokolov získalo prostředky pro rekonstrukci budovy městského úřadu a Krajské muzeum Karlovarského kraje využilo dotace pro financování stavebních úprav budovy nevyužité chebské školy na centrální depozitář.


Ostatni_vykres

NAVRHNĚTE PROJEKT A VYHRAJTE ULTRABOOK!

Díky soutěži s fondy EU mohou studenti všech středních škol získat hodnotné ceny. Soutěž „Navrhni projekt“ přináší možnost získat tablety, ultrabooky, elektronické čtečky a mnoho dalšího.  Pravidla jsou jednoduchá.


Zúčastnit se mohou studenti všech středních škol a jediným úkolem je do 6. prosince 2013 navrhnout vlastní projekt podpořený z fondů EU. Pracovat můžete ve 2 až 5 členném týmu, který vymyslí plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, vědu a výzkum či jiné oblasti rozvoje v jeho regionu. V loňském roce například porotu nejvíce zaujaly systém sdílení jízdních kol, revitalizace krajiny po zásahu hornické činnosti, výstavba ekologického centra, projekt na zvýšení zaměstnanosti absolventů nebo hvězdářská observatoř.


Součástí týmu by měl být také pedagog, který studentům s návrhem pomůže. Poradit mohou také koordinátoři Eurocenter v každém krajském městě. V případě zájmu o konzultaci či seminář přímo na škole je nutné obrátit se právě na zmiňovaná centra (kontakty naleznete na www.euroskop.cz/4/sekce/eurocentra). Další informace o soutěži a jejích pravidlech naleznete na stránkách www.navrhniprojekt.cz a na informační lince Eurofon 800 200 200.


NOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO ROP SEVEROZÁPAD

Regionální operační program Severozápad bude přijímat další žádosti o dotace. Výbor Regionální rady na svém jednání 15. října 2013 rozhodl, že výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny 17. října 2013. Žadatelé budou moci podávat své projekty do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (obchvaty), 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky) a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Projekty z oblastí podpory 1.2 a 3.2 mohou žadatele podávat do 29. listopadu 2013, v případě výzev pro cyklostezky a obchvaty do 15. listopadu 2013. Bližší informace k výzvám a konkrétní podmínky pro získání dotace budou od 17. října 2013 k dispozici na www.nuts2severozapad.cz.

Výbor Regionální rady schválil také vyhlášení výzvy pro Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, která bude otevřena od 1. listopadu. Na projekty zaměřené na modernizaci silnic II. a III. třídy je v této výzvě k dispozici 1,94 miliardy korun. Projekty bude možné předkládat do 18. prosince.

V aktuálně schválených výzvách ROP Severozápad plánuje rozdělit mezi žadatele z Ústeckého a Karlovarského kraje více než 3,7 miliardy korun. Pro projekty revitalizace měst a obcí je k dispozici 945 milionů korun, pro projekty zaměřené na výstavbu obchvatů je připraveno 335 milionů korun, pro podporu výstavby cyklostezek je vyčleněno 323 milionů korun a pro projekty zaměřené na rozvoj dopravní obslužnosti bezmála 200 milionů korun.

Bezprostředně po předložení projektů proběhne posouzení jejich přijatelnosti a formálních náležitostí. Po skončení výzvy pak může být zahájeno samotné hodnocení projektů. O tom, které projekty uspěly, by mělo být rozhodnuto přibližně na konci února.

ROP SEVEROZÁPAD ODESLAL PŘÍJEMCŮM 1,3 MILIARDY KORUN

Z účtu Regionálního operačního programu Severozápad byly dne 10. října 2013 odeslány příjemcům dotací finanční prostředky v celkovém objemu 1,3 miliardy korun. Úřad Regionální rady, který proplácení dotací administruje, zadal příkazy k platbě pro 48 příjemců. Proplaceno bylo 64 žádostí o platby

Proplaceny byly projekty a etapy projektů, které prošly dle pravidel operačního programu příslušnou kontrolou, nejsou pozastaveny a nejsou u nich řešeny nesrovnalosti. Pro pořadí proplácených žádostí byl rozhodující termín jejich podání – proplaceny byly žádosti o platbu nejdříve podané.

Kvůli pozastavení Regionálního operačního programu Severozápad čekali příjemci dotací na proplacení prostředků, kterými předfinancovali realizaci projektů podpořených z operačního programu více než rok.

logo_severozapad1

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY ROZESLAL PLATEBNÍ VÝMĚRY CHYBUJÍCÍM PŘÍJEMCŮM

Úřad Regionální rady začal v těchto dnech vymáhat vrácení části dotace na příjemcích, kteří podle auditu společnosti Deloitte Advisory s. r. o. pochybili při realizaci projektů. Platební výměry za celkem 395,3 milionů korun byly v první vlně odeslány 6 ze 14 příjemců dotací. Sankce je uplatněna proti příjemcům z řad krajů, obcí, měst i podnikatelů ze soukromé sféry.

Audit, na jehož základě Úřad Regionální rady nyní požaduje vrácení dotací, proběhl u některých příjemců podpory z ROP Severozápad na jaře 2012. Na základě požadavku Evropské komise ho z pověření Ministerstva financí provedla společnost Deloitte Advisory s. r. o. Regionální rada jako řídící orgán ROP Severozápad musela dle platné metodiky přijmout závěry auditu v plném rozsahu a nemá možnost je rozporovat. Z těchto závěrů následně EK vycházela při vyčíslení plošné korekce, kterou u ROP Severozápad požaduje. Část z korekce, takzvanou individuální finanční opravu, pak musí podle požadavku EK uhradit jednotliví příjemci, u kterých auditoři identifikovali pochybení. Regionální rada, resp. její úřad, je povinna tyto individuální finanční opravy vymáhat zpět do svého rozpočtu.

Příjemci dotací nejčastěji chybovali při zadávání veřejných zakázek nebo nedodrželi přesně podmínky pro poskytnutí dotace.

Příjemci mohou následně požádat o prominutí tohoto odvodu. Úřad Regionální rady a předseda Regionální rady pak mohou část odvodu, který je požadován zpět, snížit. Toto snížení je běžná praxe aplikovaná v rámci ROP Severozápad vycházející z tabulek finančních oprav, resp. pravidel EU z dokumentu COCOF 07/0037/03-CS, kterými se Úřad Regionální rady při udělování korekcí před proplacením dotace a při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně řídí.

Prostředky, které příjemci dotací vrátí, budou zapojeny do ROP Severozápad, tedy znovu rozděleny v rámci nově vyhlašovaných výzev k předkládání projektů.