Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Archive for Listopad 2013

ZASEDAL MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 28. listopadu 2013 sešel na zasedání v Karlových Varech. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupovali na jednání výboru Tomáš Kuchtík a Elena Grech.

V úvodu jednání byla přednesena informace o aktuální situaci programu. „Stav programu se dá shrnout do tří slov: platíme, vyhlašujeme, hodnotíme. Byly proplaceny tři miliardy korun, které jsme dlužili příjemcům. Nejsou pochopitelně propláceny projekty, které jsou pozastaveny, například z důvodu policejního vyšetřování. Vyhlášeny byly výzvy prakticky na všechny zbývající finanční prostředky, které jsme mohli použít. Do výzev jsme zahrnuli etapizaci, abychom minimalizovali rizika spojená s nevyčerpáním prostředků. Máme reálnou naději, že se program rozběhne úspěšně a podaří se využít většinu prostředků, které jsou k dispozici. V návaznosti na to pak probíhá hodnocení žádostí o dotace, které jsou do programu předkládány,“ řekl předseda Regionální rady Severozápad Petr Navrátil. Tomáš Kuchtík v souvislosti s obnovou činností programu vyzdvihl dosavadní spolupráci mezi národními orgány, Evropskou komisí a zástupci ROP Severozápad.

Kromě aktuální situace programu se monitorovací výbor seznámil také se stavem revize programu zahrnující mj. přesuny alokací mezi prioritními osami, se stavem čerpání prostředků na technickou asistenci nebo s plánem evaluací pro příští rok. Diskuse se dotkla i budoucnosti rozdělování evropských prostředků v České republice a příštího systému implementace.

V rámci jednání byl představen projekt rekonstrukce a modernizace hotelu Alice v Březové u Karlových Varů, který hostil jednání monitorovacího výboru. Tomáš Kuchtík v souvislosti s prezentací projektu konstatoval, že je vidět, že podpora projektů z oblasti cestovního ruchu měla smysl a přináší regionům potřebné efekty v podobě ekonomického oživení a vytváření nových pracovních míst.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Vážení žadatelé,

 

datum  29. 11. 2013  je termínem ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 44 – 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních měst a malých měst a Výzvy č. 47 – 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Vzhledem ke značné délce načítání projektů do informačního systému IS MONIT7+ , kterou jsme v poslední době zaznamenali v rámci příjmu projektů a kterou ze strany poskytovatele informačního systému MONIT7+  nelze ovlivnit, Vám doporučujeme včasnější předkládání  vašich projektů, a to již od 25.11.2013.

 

Děkujeme za pochopení.


logo_severozapad1

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I NA REVITALIZACE OBCÍ

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byly 18. listopadu 2013 vyhlášeny výzvy k předkládání projektů spadajících do Oblastí podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství), 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

V oblasti podpory 1.3 mohou kraje, jimi zřizované či založené organizace a nestátní neziskové organizace získat finanční prostředky na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol, nákup nových strojů a technologií nebo na modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb. Na podporu těchto projektů je připraveno téměř půl miliardy korun ve Výzvách č. 49 a č. 50. Projekty je možné podávat do 20. prosince 2013.

V oblasti podpory 2.2 mohou peněžní prostředky získat, kraje, jimi zřizované či založené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí nebo nestátní neziskové organizace. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na revitalizaci, regeneraci a rozvoj obcí. Na podporu těchto projektů je připraveno necelých 240 milionů korun. Projekty je možné podávat do 13. prosince 2013. Bližší informace o Výzvě č. 51 jsou zde.

V oblasti podpory 4.1 mohou o dotace žádat kraje, jimi zřízené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií a podnikatelské subjekty. Projekty je možné podávat do 22. ledna 2014. Bližší informace o Výzvě č. 52 jsou zde.

Všechny projekty je možné podávat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem.

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady zveřejnil novou aktualizovanou verzi Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové kázně. Cílem tohoto pokynu je vydání aktualizované verze Tabulky finančních oprav a vydání Tabulky snížených odvodů, včetně upřesnění postupu v případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace. Tento pokyn zároveň nahrazuje verzi 1 ExMP č. 58 ze dne 17. 6. 2013. Externí metodický pokyn včetně příloh je k dispozici na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz v sekci „Pro příjemce“ – v podsekci „Metodické pokyny“ (http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2) a v podsekci archiv výzev a dokumentace (u příslušné výzvy).

logo_severozapad1

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE NA MODERNIZACE SILNIC II A. III. TŘÍDY

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byla 1. listopadu 2013 vyhlášena výzva k předkládání projektů spadajících do Oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. V této oblasti podpory mohou kraje a jimi zřizované či založené organizace získat finanční prostředky především na rekonstrukce, modernizace a budování regionálních komunikací II. a III. třídy. Na podporu těchto projektů je připraveno 1,94 miliardy korun. Projekty je možné podávat do 18. prosince 2013 na příslušném uzemním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem. Bližší informace o výzvě jsou k dispozici zde.