Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

Archive for Listopad 2013

ZASEDAL MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 28. listopadu 2013 sešel na zasedání v Karlových Varech. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupovali na jednání výboru Tomáš Kuchtík a Elena Grech.

V úvodu jednání byla přednesena informace o aktuální situaci programu. „Stav programu se dá shrnout do tří slov: platíme, vyhlašujeme, hodnotíme. Byly proplaceny tři miliardy korun, které jsme dlužili příjemcům. Nejsou pochopitelně propláceny projekty, které jsou pozastaveny, například z důvodu policejního vyšetřování. Vyhlášeny byly výzvy prakticky na všechny zbývající finanční prostředky, které jsme mohli použít. Do výzev jsme zahrnuli etapizaci, abychom minimalizovali rizika spojená s nevyčerpáním prostředků. Máme reálnou naději, že se program rozběhne úspěšně a podaří se využít většinu prostředků, které jsou k dispozici. V návaznosti na to pak probíhá hodnocení žádostí o dotace, které jsou do programu předkládány,“ řekl předseda Regionální rady Severozápad Petr Navrátil. Tomáš Kuchtík v souvislosti s obnovou činností programu vyzdvihl dosavadní spolupráci mezi národními orgány, Evropskou komisí a zástupci ROP Severozápad.

Kromě aktuální situace programu se monitorovací výbor seznámil také se stavem revize programu zahrnující mj. přesuny alokací mezi prioritními osami, se stavem čerpání prostředků na technickou asistenci nebo s plánem evaluací pro příští rok. Diskuse se dotkla i budoucnosti rozdělování evropských prostředků v České republice a příštího systému implementace.

V rámci jednání byl představen projekt rekonstrukce a modernizace hotelu Alice v Březové u Karlových Varů, který hostil jednání monitorovacího výboru. Tomáš Kuchtík v souvislosti s prezentací projektu konstatoval, že je vidět, že podpora projektů z oblasti cestovního ruchu měla smysl a přináší regionům potřebné efekty v podobě ekonomického oživení a vytváření nových pracovních míst.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Vážení žadatelé,

 

datum  29. 11. 2013  je termínem ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 44 – 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních měst a malých měst a Výzvy č. 47 – 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Vzhledem ke značné délce načítání projektů do informačního systému IS MONIT7+ , kterou jsme v poslední době zaznamenali v rámci příjmu projektů a kterou ze strany poskytovatele informačního systému MONIT7+  nelze ovlivnit, Vám doporučujeme včasnější předkládání  vašich projektů, a to již od 25.11.2013.

 

Děkujeme za pochopení.


logo_severozapad1

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I NA REVITALIZACE OBCÍ

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byly 18. listopadu 2013 vyhlášeny výzvy k předkládání projektů spadajících do Oblastí podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství), 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

V oblasti podpory 1.3 mohou kraje, jimi zřizované či založené organizace a nestátní neziskové organizace získat finanční prostředky na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol, nákup nových strojů a technologií nebo na modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb. Na podporu těchto projektů je připraveno téměř půl miliardy korun ve Výzvách č. 49 a č. 50. Projekty je možné podávat do 20. prosince 2013.

V oblasti podpory 2.2 mohou peněžní prostředky získat, kraje, jimi zřizované či založené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí nebo nestátní neziskové organizace. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na revitalizaci, regeneraci a rozvoj obcí. Na podporu těchto projektů je připraveno necelých 240 milionů korun. Projekty je možné podávat do 13. prosince 2013. Bližší informace o Výzvě č. 51 jsou zde.

V oblasti podpory 4.1 mohou o dotace žádat kraje, jimi zřízené organizace, obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií a podnikatelské subjekty. Projekty je možné podávat do 22. ledna 2014. Bližší informace o Výzvě č. 52 jsou zde.

Všechny projekty je možné podávat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem.

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady zveřejnil novou aktualizovanou verzi Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové kázně. Cílem tohoto pokynu je vydání aktualizované verze Tabulky finančních oprav a vydání Tabulky snížených odvodů, včetně upřesnění postupu v případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace. Tento pokyn zároveň nahrazuje verzi 1 ExMP č. 58 ze dne 17. 6. 2013. Externí metodický pokyn včetně příloh je k dispozici na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz v sekci „Pro příjemce“ – v podsekci „Metodické pokyny“ (http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2) a v podsekci archiv výzev a dokumentace (u příslušné výzvy).

logo_severozapad1

ROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE NA MODERNIZACE SILNIC II A. III. TŘÍDY

V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byla 1. listopadu 2013 vyhlášena výzva k předkládání projektů spadajících do Oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. V této oblasti podpory mohou kraje a jimi zřizované či založené organizace získat finanční prostředky především na rekonstrukce, modernizace a budování regionálních komunikací II. a III. třídy. Na podporu těchto projektů je připraveno 1,94 miliardy korun. Projekty je možné podávat do 18. prosince 2013 na příslušném uzemním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem. Bližší informace o výzvě jsou k dispozici zde.