Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Amfiteátr v Lokti

Archive for Prosinec 2013

NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN

Úřad Regionální rady vydal Externí metodický pokyn č. 63 – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Cílem tohoto metodického pokynu je úprava Pokynů pro zadávání zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vychází ze zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., ze dne 10. 10. 2013, a která vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2014.

V souvislosti s účinností novely jsou všichni žadatelé a příjemci ROP Severozápad povinni od 1. 1. 2014 postupovat dle nově platných Pokynů pro zadávání zakázek. Platné Pokyny pro zadávání zakázek jsou přílohou č. 1 tohoto metodického pokynu.


Externí metodický pokyn č. 63 – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek je k dispozici zde


logo_severozapad1

ZMĚNY KONTROLNÍCH POSTUPŮ

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový zákon č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení kontrolního řádu se uplatní vždy, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Instituty, které nejsou upraveny kontrolním řádem, se řídí obecnou úpravou správního řádu. Změny se dotknou projektů, u kterých bude kontrola zahájena po 1. 1. 2014. Kontroly zahájené před 1. 1. 2014 budou dokončeny podle právních předpisů platných v době jejich zahájení. Řídící orgán ROP SZ v současné době připravuje změny v dokumentaci, které budou příjemcům v průběhu měsíce ledna 2014 oznámeny formou Externího metodického pokynu.

Ostatni_vykres

O HODNOTITELÍCH PROJEKTŮ ROZHODL LOS

Na Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem proběhlo 17. prosince 2013 přiřazení externích hodnotitelů pro projekty podané v rámci Výzev č. 42, 43 a 45. O tom, který hodnotitel bude bodovat konkrétní projekt, rozhodlo losování. Jednalo se o první takové losování v historii ROP Severozápad. Losování provedli vedoucí územních odborů realizace programu za přítomnosti notáře. Kromě nich se ho zúčastnili také pracovníci Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. Přípravě losování byl přítomen předseda Regionální rady Petr Navrátil, ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová a zástupci médií. „Samotné losování je neveřejné a výsledky losování nemohou být zatím zveřejněny. Je potřeba vyloučit možnost ovlivnění externích hodnotitelů například ze strany předkladatelů projektů,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Celkem proběhla čtyři samostatná losování. Po jednom losování v rámci Výzev č. 42 a 45.  U Výzvy č. 43 byla připravena dvě samostatná losování, protože v rámci této výzvy byl podán investiční i neinvestiční projekt. Pro účely zajištění kvalitního hodnocení je přitom nezbytné, aby hodnocení projektů prováděli vždy experti, jejichž profesní zaměření odpovídá zaměření projektů. Okruh externích expertů se zaměřením na investiční (stavební) projekty je odlišný od okruhu externích expertů se zaměřením na neinvestiční projekty.

Pro účely losování byla využita dvě osudí. Do prvního osudí losující postupně vloží obálky stejného formátu a typu s lístkem obsahujícím jméno, příjmení a kontaktní adresu experta z připraveného seznamu expertů relevantních pro hodnocení projektů z dané oblasti podpory a kola výzvy (v každé samostatné obálce vždy lístek s jedním jménem, příjmením a kontaktní adresou experta). Do druhého osudí losující postupně vloží obálky stejného formátu a typu s lístkem s registračním číslem a názvem projektu z předloženého Seznamu přidělovaných projektů. Lístky s identifikací expertů a lístky s registračními čísly a názvy projektů budou jednotlivě vloženy do obálek stejného formátu a typu. O průběhu každého losování a jeho výsledků byl vyhotoven notářský zápis.

Vylosovaní hodnotitele následně obodují dané projekty. Na základě jejich hodnocení pak bude Výbor Regionální rady rozhodovat o přidělení finanční podpory z ROP Severozápad.

PROVOZ ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Úřad Regionální rady upozorňuje na omezení provozu v souvislosti s vánočními a novoročními svátky. Ve dnech 23.12, 27.12. a 31.12. bude úřad včetně podatelny pro veřejnost uzavřen. Dne 30.12. bude podatelna v provozu do 13.00 hodin.

logo_severozapad1

PODPORA PRO PROJEKTY NA PODPORU MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU

ROP Severozápad od 11. prosince 2013 přijímá projekty spadající do oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Příjem žádostí končí 22. ledna 2014 ve 12 hodin. Projekty mohou řešit například vznik informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center, podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství nebo i přípravu nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketingových produktů cestovního ruchu. Žadateli v této oblasti podpory mohou být například kraje, města, obce, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. Projekty je třeba předkládat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Karlových Varech nebo v Ústí nad Labem. Bližší informace o výzvě k předkládání projektů jsou k dispozici zde.