Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Silnice Pstruží
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark

Archive for Leden 2014

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE: POSUZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S TECHNICKÝM KVALIFIKAČNÍM POŽADAVKEM NA OBALOVNU ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ

 

V reakci na stanovisko Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí České republiky (dále jen PCO), řídící orgán ROP Severozápad nebude považovat výdaje vzešlé ze zadávacích řízení zahájených po 1. únoru 2014, u nichž se vyskytne v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadavek na dispozici s obalovnou živičných směsí, za plně způsobilé.

Stanovisko PCO vychází z rozsudků Nejvyššího správního soudu (např. č.j.  1 Afs 66/2012- 64 a č.j. 1 Afs 69/2012-55). Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) při posuzování zákonnosti postupu zadavatelů, kteří v konkrétních případech v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadovali po uchazečích prokázání smluvně zajištěné obalovny živičných směsí, či přímo její vlastnictví, dospěl k závěru, že se zadavatelé dopustili porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), konkrétně porušení zásady zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ).

Stejným způsobem budou posuzovány požadavky, které mají svojí povahou obdobný charakter (např. požadavek na výrobnu betonových směsí apod.) a na které lze analogicky aplikovat závěry z odůvodnění příslušných rozsudků NSS. Z uvedeného pravidla lze vyjmout pouze ty případy poptávaného plnění, kde o oprávněnosti takové zadávací podmínky nelze pochybovat (např. veřejná zakázka výslovně na dodávku živičných směsí).

 

Ostatni_schvaleny projekt

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODAT NEPOTŘEBNÝ MAJETEK

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad ve čtvrtek 30. 1. 2014 vyhlásila záměr prodat nepotřebný majetek, konkrétně osobní automobil Škoda Superb Eleganc 1,8/118kW vč. sady zimních pneu s diskem a Škoda Superb 2/125kW vč. sady zimních pneu s diskem.

Podrobná specifikace vozidel, popis jejich technického stavu, fotografie, bližší podmínky prodeje a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny zde.

Majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, a to na základě transparentního výběrového řízení. Posouzení a hodnocení nabídek bude provedeno v termínu do 18. 2. 2014. Samotný prodej majetku (převod vlastnického práva na nabyvatele) bude realizován po podpisu kupní smlouvy, resp. po uhrazení částky dle podmínek kupní smlouvy.

Informace pro označení obálek s nabídkami:

Škoda Superb Eleganc 1,8/1181W, RZ 5U4 5165 – inventární číslo RRSZH0003DJN

Škoda Superb 2/125 kW, RZ 5U9 1497 – inventární číslo RRSZH0003C0H

logo_severozapad

 

ROP SEVEROZÁPAD BUDE TRVAT NA DODRŽENÍ ETAPIZACE PROJEKTŮ

Žadatelé, kteří předložili projekty do ROP Severozápad v rámci nedávno uzavřených výzev, budou muset dodržet řadu přísných podmínek. Kromě těch v minulosti běžných, jako je například dodržení pokynů ROP SZ pro zadávání zakázek nebo pravidel pro zajištění udržitelnosti projektu, přibyly nově také podmínky spojené s povinnou etapizací. To znamená, že příjemce dotace musí určitou část prostředků, které pro realizaci projektu získá, proinvestovat v předem daném termínu.

 

„Například u víceetapových  projektů z oblasti podpory 3.1 musí příjemce dvě procenta z rozpočtu projektu profinancovat už do konce července letošního roku. O tom, které projekty budou podpořeny, se rozhodne na přelomu dubna a května letošního roku. Jsme si vědomi toho, že je to krátký termín, ale touto podmínkou jsme budoucí příjemce zavázat museli,“ říká předseda Regionální rady Petr Navrátil.  Obdobné podmínky pro etapizaci tak platí například i pro projekty z oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Příjemci čerpající podporu v rámci této oblasti podpory musí profinancovat 15% ze způsobilých výdajů projektu k 31. 7. 2014.

 

Důvodem je snaha Regionální rady minimalizovat ztráty z takzvaného automatického zrušení závazku, ke kterému dochází, pokud nejsou prostředky z operačního programu předloženy k certifikaci včas. „Pokud bychom povinnou etapizaci projektů nezavedli, bylo by tu existovalo  riziko, že příjemci předloží  u většiny projektů žádosti o platby po termínu, kdy je možné tyto prostředky ještě předložit k certifikaci v daném roce . V kombinaci se zdržením  čerpání, které vzniklo, když byl ROP SZ pozastaven, a které samo o sobě znamená ztrátu, by to přineslo další zvýšení objemu prostředků, které nestihneme v Bruselu certifikovat,“ popisuje Petr Navrátil.

 

Na dodržení etapizace projektů, tedy předložení monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu v daných termínech, bude Regionální rada a její úřad trvat. Nepředpokládá se, že budou v tomto směru povolovány jakékoli výjimky. „I když chápu, že například při průtazích ve výběrovém řízení se může příjemce dostat do situace, kdy bude mít s dodržením etapizace problém, předem říkám, že prostor pro změny a povolování výjimek tu nebude. Pokud má Výbor Regionální rady zachovat rovný přístup a neohrozit finanční řízení programu, musí být v tomto směru velmi přísný. Pokud bychom povolili změnu v etapizaci jen někomu, bylo by to nespravedlivé, pokud bychom ji povolili všem, znemožnilo by to řídit finanční toky a minimalizovat ztrátu ROP Severozápad,“ uzavírá Petr Navrátil.

 

Ostatni_vykres

EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA REVIZI ROP SEVEROZÁPAD

 

Dne 19. 12. 2013 Evropská komise schválila revizi Regionálního operačního programu Severozápad. Nejdůležitější změna, která se týká žadatelů, spočívá v přesunu finančních prostředků ve výši 18 214 330 EUR (cca 465 mil. Kč) z prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ (resp. z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“) do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ (resp. do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“). Proces revize ROP Severozápad probíhal od srpna 2013 a kromě přesunu finančních prostředků mezi prioritními osami zahrnoval také úpravy některých indikátorů a prioritních témat ROP Severozápad či změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady Severozápad. Nová verze programového dokumentu je ke stažení zde.

logo_severozapad1

ROP SEVEROZÁPAD: PROBÍHÁ ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

V těchto dnech probíhá administrativní kontrola, tedy kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí u projektů, které žadatelé podali v závěru loňského roku. Administrativní kontrolou musí projít všechny projektové žádosti, které jsou do ROP Severozápad podány.

V rámci kontroly přijatelnosti pracovníci příslušného územního pracoviště Úřadu Regionální rady posuzují, zda projekt do ROP Severozápad skutečně patří, splňuje všechny podmínky přijatelnosti a zda může být jeho realizace z tohoto operačního programu podpořena. Pokud je projekt ve shodě se zaměřením programu a splňuje podmínky přijatelnosti, následuje kontrola formálních náležitostí, při které pracovníci Úřadu Regionální rady zjišťují, zda projektová žádost obsahuje veškeré formální náležitosti. Kontrolu provádějí vždy dva pracovníci oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady. Kontrolováno je nejen to, zda žadatel dodal všechny povinné přílohy žádosti, ale například také nastavení délky etap v rámci projektu. Pokud povinné údaje či formální podklady u projektu chybí, vyzve Úřad ve většině případů žadatele, aby je doplnil. Případné opravy chybných údajů je možné provádět pouze ve studii proveditelnosti či v dalších souvisejících povinných přílohách, v samotné projektové žádosti není možné po jejím podání provádět žádné opravy či doplnění.

V případě, že projekt neprojde kontrolou přijatelnosti, nebo u některých pochybení, například právě u povinně nastavené délky etap, kde není možné doplnění nebo změna podkladů, je z dalšího hodnocení vyřazen. Proti takovému rozhodnutí může žadatel do pěti dnů od doručení oznámení o vyřazení projektu podat stížnost. Pokud tak učiní, je projekt opětovně zkontrolován pracovníky oddělení administrace projektů odlišnými od těch, kteří projekt původně kontrolovali a vedoucím příslušného oddělení, případně vedoucím příslušného Územního odboru realizace programu. V případě, že na základě provedení opětovné kontroly bude projekt vyhodnocen jako způsobilý k postupu do I. fáze bodového hodnocení, může být do procesu hodnocení vrácen.

Na kontrolu a hodnocení projektů, kterou provádí pracovníci Úřadu Regionální rady, navazuje hodnocení externími hodnotiteli. Ti jsou k projektům přiřazování formou losování za účasti notáře. Na základě jejich hodnocení pak vznikne seznam projektů v pořadí dle množství získaných bodů.  Ten je klíčový pro rozhodnutí Výboru Regionální rady, který schvaluje poskytnutí podpory pro nejlépe hodnocené projekty za dodržení minimální bodové hranice stanovené pro příslušnou oblast podpory.

logo_severozapad1