Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně

Archive for Leden 2014

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE: POSUZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK S TECHNICKÝM KVALIFIKAČNÍM POŽADAVKEM NA OBALOVNU ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ

 

V reakci na stanovisko Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí České republiky (dále jen PCO), řídící orgán ROP Severozápad nebude považovat výdaje vzešlé ze zadávacích řízení zahájených po 1. únoru 2014, u nichž se vyskytne v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadavek na dispozici s obalovnou živičných směsí, za plně způsobilé.

Stanovisko PCO vychází z rozsudků Nejvyššího správního soudu (např. č.j.  1 Afs 66/2012- 64 a č.j. 1 Afs 69/2012-55). Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) při posuzování zákonnosti postupu zadavatelů, kteří v konkrétních případech v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů požadovali po uchazečích prokázání smluvně zajištěné obalovny živičných směsí, či přímo její vlastnictví, dospěl k závěru, že se zadavatelé dopustili porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), konkrétně porušení zásady zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ).

Stejným způsobem budou posuzovány požadavky, které mají svojí povahou obdobný charakter (např. požadavek na výrobnu betonových směsí apod.) a na které lze analogicky aplikovat závěry z odůvodnění příslušných rozsudků NSS. Z uvedeného pravidla lze vyjmout pouze ty případy poptávaného plnění, kde o oprávněnosti takové zadávací podmínky nelze pochybovat (např. veřejná zakázka výslovně na dodávku živičných směsí).

 

Ostatni_schvaleny projekt

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODAT NEPOTŘEBNÝ MAJETEK

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad ve čtvrtek 30. 1. 2014 vyhlásila záměr prodat nepotřebný majetek, konkrétně osobní automobil Škoda Superb Eleganc 1,8/118kW vč. sady zimních pneu s diskem a Škoda Superb 2/125kW vč. sady zimních pneu s diskem.

Podrobná specifikace vozidel, popis jejich technického stavu, fotografie, bližší podmínky prodeje a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny zde.

Majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, a to na základě transparentního výběrového řízení. Posouzení a hodnocení nabídek bude provedeno v termínu do 18. 2. 2014. Samotný prodej majetku (převod vlastnického práva na nabyvatele) bude realizován po podpisu kupní smlouvy, resp. po uhrazení částky dle podmínek kupní smlouvy.

Informace pro označení obálek s nabídkami:

Škoda Superb Eleganc 1,8/1181W, RZ 5U4 5165 – inventární číslo RRSZH0003DJN

Škoda Superb 2/125 kW, RZ 5U9 1497 – inventární číslo RRSZH0003C0H

logo_severozapad

 

ROP SEVEROZÁPAD BUDE TRVAT NA DODRŽENÍ ETAPIZACE PROJEKTŮ

Žadatelé, kteří předložili projekty do ROP Severozápad v rámci nedávno uzavřených výzev, budou muset dodržet řadu přísných podmínek. Kromě těch v minulosti běžných, jako je například dodržení pokynů ROP SZ pro zadávání zakázek nebo pravidel pro zajištění udržitelnosti projektu, přibyly nově také podmínky spojené s povinnou etapizací. To znamená, že příjemce dotace musí určitou část prostředků, které pro realizaci projektu získá, proinvestovat v předem daném termínu.

 

„Například u víceetapových  projektů z oblasti podpory 3.1 musí příjemce dvě procenta z rozpočtu projektu profinancovat už do konce července letošního roku. O tom, které projekty budou podpořeny, se rozhodne na přelomu dubna a května letošního roku. Jsme si vědomi toho, že je to krátký termín, ale touto podmínkou jsme budoucí příjemce zavázat museli,“ říká předseda Regionální rady Petr Navrátil.  Obdobné podmínky pro etapizaci tak platí například i pro projekty z oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Příjemci čerpající podporu v rámci této oblasti podpory musí profinancovat 15% ze způsobilých výdajů projektu k 31. 7. 2014.

 

Důvodem je snaha Regionální rady minimalizovat ztráty z takzvaného automatického zrušení závazku, ke kterému dochází, pokud nejsou prostředky z operačního programu předloženy k certifikaci včas. „Pokud bychom povinnou etapizaci projektů nezavedli, bylo by tu existovalo  riziko, že příjemci předloží  u většiny projektů žádosti o platby po termínu, kdy je možné tyto prostředky ještě předložit k certifikaci v daném roce . V kombinaci se zdržením  čerpání, které vzniklo, když byl ROP SZ pozastaven, a které samo o sobě znamená ztrátu, by to přineslo další zvýšení objemu prostředků, které nestihneme v Bruselu certifikovat,“ popisuje Petr Navrátil.

 

Na dodržení etapizace projektů, tedy předložení monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu v daných termínech, bude Regionální rada a její úřad trvat. Nepředpokládá se, že budou v tomto směru povolovány jakékoli výjimky. „I když chápu, že například při průtazích ve výběrovém řízení se může příjemce dostat do situace, kdy bude mít s dodržením etapizace problém, předem říkám, že prostor pro změny a povolování výjimek tu nebude. Pokud má Výbor Regionální rady zachovat rovný přístup a neohrozit finanční řízení programu, musí být v tomto směru velmi přísný. Pokud bychom povolili změnu v etapizaci jen někomu, bylo by to nespravedlivé, pokud bychom ji povolili všem, znemožnilo by to řídit finanční toky a minimalizovat ztrátu ROP Severozápad,“ uzavírá Petr Navrátil.

 

Ostatni_vykres

EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA REVIZI ROP SEVEROZÁPAD

 

Dne 19. 12. 2013 Evropská komise schválila revizi Regionálního operačního programu Severozápad. Nejdůležitější změna, která se týká žadatelů, spočívá v přesunu finančních prostředků ve výši 18 214 330 EUR (cca 465 mil. Kč) z prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ (resp. z oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“) do prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ (resp. do oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“). Proces revize ROP Severozápad probíhal od srpna 2013 a kromě přesunu finančních prostředků mezi prioritními osami zahrnoval také úpravy některých indikátorů a prioritních témat ROP Severozápad či změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady Severozápad. Nová verze programového dokumentu je ke stažení zde.

logo_severozapad1

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY


Informace o prodloužení termínu administrativní kontroly projektů předložených v rámci 44. Výzvy.


V souladu s ustanovením bodu 7.1.4 (Administrativní kontrola přijatých žádostí) Operačního manuálu ROP SZ došlo k prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) projektů předložených v rámci 44. Výzvy. Jedná se o projekty předložené do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, které byly předloženy na oddělení administrace projektů Ústí nad Labem. Na základě žádosti vedoucího Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválila prodloužení termínu pro administrativní kontrolu o 5 pracovních dní oproti původnímu harmonogramu. Lhůty pro hodnocení projektů, počítané od nového termínu pro dokončení administrativní kontroly projektů, zůstávají zachovány.


Postup při administraci žádostí

Termíny dle OM

Upravené termíny

Ukončení příjmu žádostí

29. 11. 2013

beze změny

Ukončení administrativní kontroly

9. 1. 2014

16. 1. 2014


Hlavním důvodem pro prodloužení termínu administrativní kontroly byla častá pochybení žadatelů, která zaznamenaly zaměstnankyně oddělení administrace projektů Ústí nad Labem v rámci prováděných kontrol. Velmi často bylo nutné vyzývat žadatele k nápravě či doplnění chybějících informací, bez nichž nebylo možné provést kontrolu přijatelnosti a zároveň ji dokončit.