Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

ROP SEVEROZÁPAD ZPŘESNÍ A ZTRANSPARENTNÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ŽADATELE

Čestné prohlášení pro žadatele o dotace z ROP Severozápad bude změněno. Důvodem je snaha, aby dokument umožnil přesnější a transparentnější formulaci podmínek pro žadatele, k nimž se svým podpisem zavazují. Nové čestné prohlášení bude klást větší důraz na osobu žadatele, kterým může být např. podnikatelský subjekt, samosprávný územní celek.

„Žadatelé v něm výslovně prohlašují, že všechny jejich finanční prostředky pocházejí z transparentních a legálních zdrojů a zároveň se zavazují, že finanční prostředky, které získají z dotace, a které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Je to logické zpřísnění požadavků kladených na žadatele. Dosavadní praxe dlouhodobě ukázala na potřebu změn v dokumentech, které vymezují právní vztah mezi žadatelem a řídícím orgánem, nová úprava zároveň navazuje na procesní a technicko – legislativní změny, které Řídící orgán ROP SZ provedl v uplynulých několika měsících. Nový dokument je také reakcí na špatné zkušenosti s aktivitami, které v rozporu s mezinárodním právem ohrožují zájmy Evropské unie, například podporují organizovaný zločin nebo dokonce terorismus,

Součástí nové verze čestného prohlášení bude mimo jiné podmínka vypořádání všech závazků vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo fakt, že se žadatel nenachází v úpadku, nebyl proti jeho majetku podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce a ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny, nenachází se v procesu dobrovolného zrušení a nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti.

Nový dokument vstoupí v platnost po jeho projednání a odsouhlasení  národními orgány a Výborem Regionální rady. Žadatelé ho budou povinni podepsat v rámci podání žádostí o dotace ve výzvách vyhlášených v srpnu, případně již v červenci letošního roku.

ROP Severozápad pokračuje ve změnách svých dokumentů již od loňského roku, tak jak si to postupně vyžádaly měnící se podmínky včetně změn českého i evropského práva. Upravena byla například smlouva o poskytnutí dotace, nebo kontrolní a hodnotící procesy v rámci dokumentace ROP SZ jako reakce na vývoj legislativy i zpřísnění podmínek po uskutečnění auditu Evropské komise.

logo_severozapad1-276x274