Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Hasičské muzeum v Krupce

Archive for Červenec 2014

ÚSTECKÁ VEŘEJNOST SE SEZNÁMILA S NOVÝM TROLEJBUSEM POŘÍZENÝM S PODPOROU ROP SZ

30. 7.  2014 – Nový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris představil veřejnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Vůz si na Mírovém náměstí prohlédly tisíce lidí. Trolejbus dopravní podnik pořídil v rámci IPRM Mobilita – Obnova vozového parku trolejbusů, který podpoří Regionální operační program Severozápad dotací ve výši 117,33 milionu korun.

20140730_trolej 1

 

Trolejbus si prohlédli také ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová a předseda Regionální rady ROP Severozápad Petr Navrátil: „Pro pracovníky dopravního podniku ale zejména pro cestující bude zařazení nových moderních vozidel do městské hromadné dopravy velkou kvalitativní změnou. Podniku to umožní nahradit staré nevyhovující trolejbusy novými vozy přizpůsobenými podmínkám Ústí nad Labem. Pro cestující se zvýší úroveň a zejména kultura cestování, s novou technikou přijde i větší spolehlivost spojení. Prostředky z Evropské unie jsou tu opravdu účelně využity,“ řekl Petr Navrátil.

20140730_trolej 2

Nový třínápravový 18metrový trolejbus značky Škoda 27 Tr Solaris pojme 145 osob, z toho 50 osob sedících. Průchozí prostor uvnitř trolejbusu je zcela bez schodů a u druhých dveří je umístěna manuálně ovládaná plošina pro vozíčkáře. Vzhledem ke specifičnosti terénu v Ústí nad Labem budou všechny nově vyráběné vozy vybaveny prostřední hnací nápravou.

V rámci projektu bude do listopadu příštího roku pořízeno 26 nových trolejbusů. Šestnáct délky 15 metrů a deset dlouhých 18 metrů.

 

PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD JE PŘIPRAVEN SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POCHYBENÍ

30. července 2014 - Seznam nejčastějších pochybení připravili pracovníci úřadu Regionální rady Severozápad pro žadatele, kteří své projekty plánují předložit v rámci druhé vlny závěrečných výzev. Seznam vychází z dlouhodobých zkušeností pracovníků úřadu s administrací projektů a zachycuje široké spektrum různých pochybení, kterých se žadatelé v rámci přípravy žádostí o dotaci dopouštěli v průběhu celého programového období 2007 – 2013.

DSC_1193

Chyby se týkají například nedostatků v datech zahájení a ukončení projektu, výše celkových způsobilých výdajů, oprávněnosti žadatele, chybně stanoveného finančního plánu, výběrového řízení, finančního zdraví žadatele nebo nedostatků v přílohách k žádosti o dotaci.

S výčtem pochybení byli potenciální žadatelé průběžně seznamováni na seminářích pro žadatele, které úřad pořádal v souvislosti s vyhlašovanými výzvami, a nyní byl z chyb, které se vyskytovaly nejčastěji, sestaven výčet i s podrobným popisem. Tento bude k dispozici žadatelům jako  pomůcka při vyplňování žádosti o dotaci a nastavování zásadních milníků projektu. Seznam zároveň umožňuje žadatelům provést vlastní kontrolu žádosti i jejích příloh ještě před jejich předložením na úřad a vyvarovat se tak komplikací, které by mohly způsobit zdržení nebo dokonce zamítnutí žádosti. V konkrétních případech jsou žadatelům připraveni pomoci pracovníci oddělení administrace projektů v Ústí nad Labem i v Karlových Varech, kontakt: http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty.

Seznam nejčastějších pochybení

 

 

DRUHÁ VLNA ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV PŘINESE ZMĚNY V PODMÍNKÁCH

9. července – Úřad Regionální rady ROP Severozápad připravil plán výzev (k dispozici zde), který byl dne 8. července 2014 schválen výborem Regionální rady. Zároveň jsou připraveny i podmínky těchto závěrečných výzev, z nichž k nejzásadnějším patří především povinná etapizace projektů, omezení výše celkových způsobilých výdajů projektu, zahájení zadávacího řízení před registrací projektu a termín ukončení fyzické realizace projektu nejpozději na podzim 2015.

„Naším cílem je, aby se podařilo využít co nejvyšší množství prostředků, které má ROP Severozápad k dispozici. Chceme se proto vyhnout nedostatkům v administraci a realizaci projektů, které v minulosti vedly k tomu, že financování některých projektů nemohlo být schváleno a docházelo k výpadkům,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Jak vyplývá z plánu výzev, k vyhlášení je připravena výzva v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I (Děčín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem), a to na 21. července 2014. Od 18. srpna do 18. září by pak měly být vyhlášeny výzvy v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III (Most, Ústí nad Labem), 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace malých a středních měst a 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Od 25. srpna do 25. září bude možné podávat žádosti o dotace v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Dále bude vyhlášena výzva v oblasti podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, jejíž ukončení je plánováno na říjen 2014. Schválený plán výzev je však pouze indikativní a může se ještě měnit v závislosti na rozhodnutí výboru Regionální rady. Ke konečnému schválení a vyhlášení jednotlivých výzev by mělo dojít v srpnu 2014.

DSC_2560

Co se týče podmínky spodní a horní hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt, pak i tato bude nastavena odlišně od dosud vyhlašovaných výzev. Např. v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury se plánuje vyhlášení dvou výzev, z nichž jedna by měla určenu pouze spodní hranici celkových způsobilých výdajů, a sice 5 mil. Kč, a druhá výzva by byla vyhlášena pro projekty od 2 do 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

Další omezení je plánováno pro oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kde bude možné předložit projekt v max. hodnotě 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, a v oblasti podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, kde bude max. hranice pro celkové způsobilé výdaje na jeden projekt stanovena na 50 mil. Kč.

Žadatelé budou muset, stejně jako v předchozích výzvách, dodržet i tzv. povinnou etapizaci. Monitorovací zpráva s žádostí o platbu u jednoetapových projektů a v případě první etapy u víceetapových projektů bude muset být předložena nejpozději do 22. května 2015, tentokrát však bez stanoveného povinného procenta profinancovaných výdajů. Výjimkou bude výzva pro oblast podpory 2.2 s omezením spodní hranice CZV na 2 mil. Kč, kde nebude nastavena povinná etapizace projektu, bude se naopak jednat o jednoetapové projekty s termínem ukončení projektu do 30. října 2015.

Obecně lze říci, že v rámci závěrečných výzev ROP SZ bude muset být závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu předložena nejpozději do 30. října 2015 (s výjimkou výzev pro oblast podpory 1.1 – IPRM, kde je možné datum ukončení projektu nastavit až na 31. prosince 2015). Datum ukončení fyzické realizace projektu jí tedy musí předcházet.

Další, pro žadatele v tuto chvíli nejdůležitější, podmínka se týká zadávacího řízení. V době podání projektové žádosti (registrace) musí být zahájeno zadávací řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu. Za zahájení zadávacího řízení se považuje odeslání výzvy nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění (§ 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Vzhledem k této podmínce je nezbytné, aby žadatelé své projekty začali usilovně připravovat již nyní.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ MÍSTO FINANČNÍHO MANAŽERA/KY V KARLOVÝCH VARECH

25. července 2014 - Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyhlásil výběrové řízení na místo finančního manažera/ky oddělení realizace a kontroly projektů pro pracoviště v Karlových Varech.

Náplní práce na této pozici je mimo jiné příjem a kontrola monitorovacích hlášení a zpráv včetně povinných příloh – provádění dokladové kontroly, veřejnosprávní kontroly na místě, nebo celkový monitoring průběhu realizace projektů příjemců a včasná detekce rizik a podezření na nesrovnalost.

Součástí kvalifikačních předpokladů je SŠ/VŠ vzdělání ekonomického nebo veřejnosprávního směru, znalost legislativy ES a ČR, orientace v ekonomické a finanční problematice, znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, specifické znalosti v oblasti finančního řízení a rozpočtu a kontroly, platby, nesrovnalosti, sledování postupu realizace projektů, velmi dobré ICT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint, Internet), schopnost analytického myšlení, prezentační dovednosti a také samostatnost, spolehlivost, flexibilita, bezúhonnost, odolnost vůči stresu.

Úřad regionální rady nabízí: práci na plný pracovní úvazek, zaměstnanecké bonusy, moderní pracovní prostředí, celoživotní vzdělávání a účast na rozvoji regionu Severozápad.

 

Termín odevzdání přihlášek je do 15. 8. 2014 do 13:00.

Bližší informace naleznete na:

http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/volna-pracovni-mista/pracoviste-karlovy-vary

logo_severozapad1-276x274

REALIZACI CYKLOSTEZEK PLOUČNICE A LABE PODPOŘÍ DOTACE ROP SEVEROZÁPAD

23. července 2014 – Smlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Ploučnice a Labe podepsali ve středu 23. července 2014 v Ústí nad Labem předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Kraj na financování obou projektů získá z ROP Severozápad více než 278 milionů korun.

20140723_podpis 1

„Cyklostezky jsou v dnešní době významným prvkem komunikace, spojení mezi obcemi, městy, regiony ale také mezi jednotlivými zeměmi. Je proto logické, že peníze na jejich stavbu plynou také z evropských fondů. Již nyní se podařilo vytvořit rozsáhlou síť cyklistických tras, kterou lidé velmi využívají k turistice, relaxaci nebo cestám do práce, každý nový úsek doplňuje neustále se rozvíjející mozaiku stezek,“ uvedl Petr Navrátil.

Projekt Cyklostezka Ploučnice je již před dokončením. Je to jedna ze čtyř páteřních cyklistických tras v Ústeckém kraji. Stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnici mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Předmětem předloženého projektu je výstavba dosud chybějící kvalitní a bezpečné cyklistické komunikace v prostoru vymezeném údolím řeky Ploučnice na území Ústeckého kraje. Projekt se týká celkem pěti úseků v Děčíně, Březinách, Benešově nad Ploučnicí, Františkově nad Ploučnicí a Starém Šachově o celkové délce 10 752 metrů.

Dotace z ROP Severozápad činí 87,627 milionu korun.

Také realizace projektu Labská stezka č. 2 – etapa 2 se již chýlí ke konci. Předmětem projektu je výstavba vybraných úseků Labské stezky o celkové délce 16,5 km. Jde o odstranění infrastrukturních nedostatků bránících rozvoji cyklistické dopravy na úsecích: 1. Děčín – Těchlovice, kde je stezka vedena po frekventované silnici II/261, 2. Církvice – Libochovany – Velké Žernoseky, tam stezka vede po silnici II/261 a po nevyhovující prašné cestě a 3. Roudnice n/L – Dobříň, v tomto úseku je stezka vedena po kamenné potahové stezce a panelové cestě. Hlavním cílem je rozvoj kvality dopravní obslužnosti, bezpečnost cyklistů a propojení regionálních center osídlení, napojení spádových oblastí a sousedních regionů.

Dotace z ROP Severozápad představuje 190,514 milionu korun.

20140723_podpis 2

20140723_podpis 3