Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

DRUHÁ VLNA ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV PŘINESE ZMĚNY V PODMÍNKÁCH

9. července – Úřad Regionální rady ROP Severozápad připravil plán výzev (k dispozici zde), který byl dne 8. července 2014 schválen výborem Regionální rady. Zároveň jsou připraveny i podmínky těchto závěrečných výzev, z nichž k nejzásadnějším patří především povinná etapizace projektů, omezení výše celkových způsobilých výdajů projektu, zahájení zadávacího řízení před registrací projektu a termín ukončení fyzické realizace projektu nejpozději na podzim 2015.

„Naším cílem je, aby se podařilo využít co nejvyšší množství prostředků, které má ROP Severozápad k dispozici. Chceme se proto vyhnout nedostatkům v administraci a realizaci projektů, které v minulosti vedly k tomu, že financování některých projektů nemohlo být schváleno a docházelo k výpadkům,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Jak vyplývá z plánu výzev, k vyhlášení je připravena výzva v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I (Děčín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem), a to na 21. července 2014. Od 18. srpna do 18. září by pak měly být vyhlášeny výzvy v oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III (Most, Ústí nad Labem), 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace malých a středních měst a 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Od 25. srpna do 25. září bude možné podávat žádosti o dotace v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Dále bude vyhlášena výzva v oblasti podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, jejíž ukončení je plánováno na říjen 2014. Schválený plán výzev je však pouze indikativní a může se ještě měnit v závislosti na rozhodnutí výboru Regionální rady. Ke konečnému schválení a vyhlášení jednotlivých výzev by mělo dojít v srpnu 2014.

DSC_2560

Co se týče podmínky spodní a horní hranice celkových způsobilých výdajů pro projekt, pak i tato bude nastavena odlišně od dosud vyhlašovaných výzev. Např. v oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury se plánuje vyhlášení dvou výzev, z nichž jedna by měla určenu pouze spodní hranici celkových způsobilých výdajů, a sice 5 mil. Kč, a druhá výzva by byla vyhlášena pro projekty od 2 do 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

Další omezení je plánováno pro oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kde bude možné předložit projekt v max. hodnotě 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, a v oblasti podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, kde bude max. hranice pro celkové způsobilé výdaje na jeden projekt stanovena na 50 mil. Kč.

Žadatelé budou muset, stejně jako v předchozích výzvách, dodržet i tzv. povinnou etapizaci. Monitorovací zpráva s žádostí o platbu u jednoetapových projektů a v případě první etapy u víceetapových projektů bude muset být předložena nejpozději do 22. května 2015, tentokrát však bez stanoveného povinného procenta profinancovaných výdajů. Výjimkou bude výzva pro oblast podpory 2.2 s omezením spodní hranice CZV na 2 mil. Kč, kde nebude nastavena povinná etapizace projektu, bude se naopak jednat o jednoetapové projekty s termínem ukončení projektu do 30. října 2015.

Obecně lze říci, že v rámci závěrečných výzev ROP SZ bude muset být závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu předložena nejpozději do 30. října 2015 (s výjimkou výzev pro oblast podpory 1.1 – IPRM, kde je možné datum ukončení projektu nastavit až na 31. prosince 2015). Datum ukončení fyzické realizace projektu jí tedy musí předcházet.

Další, pro žadatele v tuto chvíli nejdůležitější, podmínka se týká zadávacího řízení. V době podání projektové žádosti (registrace) musí být zahájeno zadávací řízení na hlavní způsobilé výdaje projektu. Za zahájení zadávacího řízení se považuje odeslání výzvy nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění (§ 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Vzhledem k této podmínce je nezbytné, aby žadatelé své projekty začali usilovně připravovat již nyní.