Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Oznámení o zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jejím právním nástupnictvím a novém účtu pro platby z daňových řízení

Novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje provedenou zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (dále jen „Novela“) dojde uplynutím dne 31. 12. 2021 ke zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Jejím právním nástupcem je Česká republika.

V obecné rovině platí, že od 1. 1. 2022 přechází veškerý majetek a veškerá práva a povinnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále též „Regionální rada“)
na Českou republiku, přičemž Česká republika tím zároveň vstupuje do práv a povinností z právních vztahů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Česká republika vstupuje namísto Regionální rady do všech soudních, správních a jiných řízení zahájených přede dnem jejich zrušení. V řízeních, do nichž vstoupila Česká republika, jedná jménem České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj, nestanoví-li jiný zákon jinak.

Na základě čl. VIII bodu 4 Novely se mění § 22 odst. 11 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to tak, že o uložení odvodu a penále podle § 22 odst. 4 až 8 za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v případě peněžních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Regionální rady příslušný finanční úřad. Co se týče již zahájených řízení o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, resp. řízení s tímto předmětem zahájených před 1. 1. 2022, dokončí v souladu s čl. IX bodem 1 a bodem 2 Novely rovněž finanční úřad.

 

Z tohoto důvodu Vás tímto žádáme, aby veškeré platby z daňových řízení, která byla vedená Regionální radou (platby odvodu či penále) byly v budoucnu poskytnuté na dále specifikovaný bankovní účet příslušného finančního úřadu u České národní banky, a to v případě, kdy je

a) příslušným finančním úřadem Finanční úřad pro Ústecký kraj na účet číslo 5856-77621411/0710,

b) příslušným finančním úřadem Finanční úřad pro Karlovarský kraj na účet číslo 5856-77629341/0710.

Leave a Reply