Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově

METODICKÁ INFORMACE K ZÁSAHŮM DO INVESTICE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Dne 17. 6. 2013 vydal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ÚRR) Externí metodický pokyn č. 59 – Udržitelnost projektu, jehož součástí je mimo jiné problematika řešení zásahů do investice v době udržitelnosti projektu. Pokyn vymezil obecně 3 kategorie zásahů:

 • zásahy do investice z důvodu havárie a jiných nepředvídatelných událostí,

 • zásahy do investice vedoucí k trvalé změně projektu,

 • zásahy do investice, které lze uvést do původního stavu.

U očekávaných zásahů je příjemce povinen zažádat o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným vznikem zásahu do investice. Zásah do investice je možné vykonat teprve po schválení územně příslušným oddělením realizace a kontroly projektů. U neočekávaných zásahů do investice je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku neočekávaného zásahu. Příjemce zásah do investice oznamuje územně příslušnému oddělení realizace a kontroly projektů prostřednictvím formuláře „Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu“ (Žádost). Příjemci je v případě kladného posouzení a po provedení nezbytných administrativních úkonů zaslán „Souhlas se zásahem do investice“.


Cílem této metodické informace je odlišit od sebe zásah do investice a změnu v projektu. Za tímto účelem uvádíme příklady obou situací.

Zásahem do investice se například rozumí:

 • zúžení silnice z důvodu výstavby chodníků,

 • výstavba objektů na revitalizovaném území,

 • změna plochy nebo využití revitalizovaného území,

 • úprava vnitřních dispozic objektu,

 • oprava kanalizačního řadu uloženého pod rekonstruovaným chodníkem,

 • přístavba k objektu.


Příklady situací, kdy není potřeba předkládat „Žádost“, ale jedná se o změnu projektu, kterou příjemce musí předložit formou „Oznámení příjemce o změnách v projektu“ ke schválení:

 • nahrazení/oprava ukradeného, nefunkčního či poničeného majetku nebo jeho části (nefunkční a nahrazený majetek pořízený z dotace není třeba uchovávat po dobu udržitelnosti, jelikož byl nahrazen jiným, splňujícím minimálně stejnou funkci),

 • instalace technologie/zařízení (bez zásadního narušení původní investice) – internetové připojení, žaluzie, zábradlí apod.,

 • instalace mobilních zařízení.


Pro upřesnění dále uvádíme postup pro vyplnění „Žádosti“. Příjemce vyplňuje tyto položky:

 • registrační číslo projektu,

 • název projektu,

 • příjemce,

 • popis zásahu do investice,

 • důvod zásahu do investice,

 • termín přerušení udržitelnosti (pokud zásah do investice v době realizace výrazným způsobem neovlivňuje užívání výstupů projektu, doba udržitelnosti se nepřerušuje),

 • přílohy,

 • změna monitorovacích indikátorů,

 • plánované finanční vyjádření vratky,

 • jméno, příjmení, funkce, datum, místo a podpis předkladatele žádosti.

Další části formuláře (vyslovení souhlasu; dodatek Smlouvy; jméno, příjmení, funkce, datum, místo a podpis schvalovatele žádosti) slouží pro potřeby ÚRR a příjemce do nich při vyplňování nijak nezasahuje.

Vzhledem k tomu, že nelze plně obsáhnout veškeré existující a případné budoucí situace, a také s ohledem na specifika jednotlivých projektů doporučujeme v případě jakéhokoli zásahu do projektu v době udržitelnosti nejdříve kontaktovat příslušného projektového/finančního manažera (viz http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty) a domluvit se na dalším postupu.

logo_severozapad1