Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

METODICKÁ INFORMACE K ZÁSAHŮM DO INVESTICE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Dne 17. 6. 2013 vydal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ÚRR) Externí metodický pokyn č. 59 – Udržitelnost projektu, jehož součástí je mimo jiné problematika řešení zásahů do investice v době udržitelnosti projektu. Pokyn vymezil obecně 3 kategorie zásahů:

 • zásahy do investice z důvodu havárie a jiných nepředvídatelných událostí,

 • zásahy do investice vedoucí k trvalé změně projektu,

 • zásahy do investice, které lze uvést do původního stavu.

U očekávaných zásahů je příjemce povinen zažádat o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným vznikem zásahu do investice. Zásah do investice je možné vykonat teprve po schválení územně příslušným oddělením realizace a kontroly projektů. U neočekávaných zásahů do investice je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku neočekávaného zásahu. Příjemce zásah do investice oznamuje územně příslušnému oddělení realizace a kontroly projektů prostřednictvím formuláře „Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu“ (Žádost). Příjemci je v případě kladného posouzení a po provedení nezbytných administrativních úkonů zaslán „Souhlas se zásahem do investice“.


Cílem této metodické informace je odlišit od sebe zásah do investice a změnu v projektu. Za tímto účelem uvádíme příklady obou situací.

Zásahem do investice se například rozumí:

 • zúžení silnice z důvodu výstavby chodníků,

 • výstavba objektů na revitalizovaném území,

 • změna plochy nebo využití revitalizovaného území,

 • úprava vnitřních dispozic objektu,

 • oprava kanalizačního řadu uloženého pod rekonstruovaným chodníkem,

 • přístavba k objektu.


Příklady situací, kdy není potřeba předkládat „Žádost“, ale jedná se o změnu projektu, kterou příjemce musí předložit formou „Oznámení příjemce o změnách v projektu“ ke schválení:

 • nahrazení/oprava ukradeného, nefunkčního či poničeného majetku nebo jeho části (nefunkční a nahrazený majetek pořízený z dotace není třeba uchovávat po dobu udržitelnosti, jelikož byl nahrazen jiným, splňujícím minimálně stejnou funkci),

 • instalace technologie/zařízení (bez zásadního narušení původní investice) – internetové připojení, žaluzie, zábradlí apod.,

 • instalace mobilních zařízení.


Pro upřesnění dále uvádíme postup pro vyplnění „Žádosti“. Příjemce vyplňuje tyto položky:

 • registrační číslo projektu,

 • název projektu,

 • příjemce,

 • popis zásahu do investice,

 • důvod zásahu do investice,

 • termín přerušení udržitelnosti (pokud zásah do investice v době realizace výrazným způsobem neovlivňuje užívání výstupů projektu, doba udržitelnosti se nepřerušuje),

 • přílohy,

 • změna monitorovacích indikátorů,

 • plánované finanční vyjádření vratky,

 • jméno, příjmení, funkce, datum, místo a podpis předkladatele žádosti.

Další části formuláře (vyslovení souhlasu; dodatek Smlouvy; jméno, příjmení, funkce, datum, místo a podpis schvalovatele žádosti) slouží pro potřeby ÚRR a příjemce do nich při vyplňování nijak nezasahuje.

Vzhledem k tomu, že nelze plně obsáhnout veškeré existující a případné budoucí situace, a také s ohledem na specifika jednotlivých projektů doporučujeme v případě jakéhokoli zásahu do projektu v době udržitelnosti nejdříve kontaktovat příslušného projektového/finančního manažera (viz http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty) a domluvit se na dalším postupu.

logo_severozapad1

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací