Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

MEZI MĚSTY JE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD VELKÝ ZÁJEM

Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z ROP Severozápad zájem. Do konce listopadu, kdy končila výzva k předkládání projektů, podali na Úřadu Regionální rady žádosti o dotace za bezmála 1,3 miliardy korun podílu dotace z EU. „Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst předloženo pětapadesát projektů, z toho 26 v Ústeckém a 29 v Karlovarském kraji. Finanční objem dotace EU z žádostí je přitom v obou krajích přibližně shodný,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.  Ve výzvě bylo pro projekty středních a malých měst alokováno 945 milionů korun. „Máme tedy převis poptávky nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit. Z pohledu řízení programu je to dobře. Zájem žadatelů potvrdil naše výsledky průzkumu absorpční kapacity, který Regionální rada nechala provést počátkem roku. Potvrdilo se, že města neztratila o dotace zájem, a i když se operační program potýkal s řadou problémů, je tu dost starostů, kteří ROP Severozápad věří,“ řekl Petr Navrátil.

V rámci oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, pro kterou je výzva vyhlášena, mohou být podpořeny například projekty zaměřené na revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Investiční akce úspěšných žadatelů mohou z unijních fondů prostřednictvím ROP Severozápad v rámci oblasti podpory 1.2 získat dotaci až ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. „Důležitou podmínkou, kterou musí žadatelé splnit, je správná etapizace projektu. Příjemce dotace bude muset do konce července 2014 profinancovat, tedy fakticky předložit faktury, minimálně za 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tuto podmínku jsme museli do výzvy zapracovat kvůli nutnosti vyčerpat prostředky z ROP Severozápad v termínech daných pravidlem n+3/n+2,“ uvedl Petr Navrátil. Ukončit projekt, tedy podat závěrečnou žádost o platbu, pak příjemci dotací budou muset nejpozději do 31. července 2014, 31. července 2015, nebo u tří a více etapových projektů do 31. prosince 2015.

O tom, které projekty získají z ROP Severozápad podporu, by mělo být rozhodnuto na přelomu února a března příštího roku. Bezprostředně po předložení projektů byla zahájena kontrola jejich přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí. Následně budou projekty bodovány úředníky Regionální rady a externími hodnotiteli. Z tohoto hodnocení pak vznikne tabulka s pořadím projektů podle počtu získaných bodů, na jejímž základě Výbor Regionální rady rozhodne o přidělení podpory jednotlivým žadatelům.

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací