Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Metodické pokyny

 

Řídící orgán ROP NUTS 2 Severozápad (dále jen „ŘO“) vydává v případech nutnosti upřesnění nebo změny pokynů uvedených v řízené dokumentaci metodické pokyny.

Externí metodické pokyny (dále jen „ExMP“) se vztahují k Prováděcímu dokumentu (dále jen „PD“), Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce (dále jen „PPŽ“ a „PPP“). ŘO informuje žadatele/příjemce tehdy, pokud dojde ke změnám, doplnění či upřesnění informací, které jsou součástí platného PD, platné PPŽ a PPP pro danou výzvu. Termín nabytí platnosti ExMP je vždy uveden v daném metodickém pokynu.

Pro lepší orientaci a přehlednost žadatelů/příjemců byl vypracován následující přehled metodických pokynů s uvedením platnosti k jednotlivým výzvám.

Pozn.: Výzvy č. 28 – 38 byly usnesením VRR č. 7/73/2013 ze dne 4. 6. 2013 zrušeny, proto nejsou v přehledu uváděny (vyjma ExMP č. 61).

Platné MP
Číslo MP Název MP Přílohy Platnost (účinnost) Závazný pro výzvy Poznámka
11 Pro používání metodického pokynu pro publicitu schváleného dne 27. 3. 2009 NE 1.5.2009 1 – 5*
45 Pojištění majetku NE 20.4.2011 1 – 22*
53 Úprava Smlouvy o poskytnutí dotace v souvislosti s aplikací snížených odvodů NE 4.7.2012 1 – 26*
55 Přepočtený stav zaměstnanců ANO
(1)
2.8.2012 2, 5, 16, 17, 21
56 Pronájem / výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu (verze 2) NE v1: 13.2.2013
v2: 20.11.2015
1 – 69*
70 Pokyny pro zadávání zakázek ANO
(1, 2)
1. 4. 2015 1 – 69*
74 Porušení rozpočtové kázně ANO
(1, 2)
30. 8. 2016 1 – 69*
75 Zrušení neaktuálních metodických pokynů NE 10. 11. 2016 1 – 69*
77 Aktualizace Příručky pro příjemce ANO (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 3. 4. 2018 1 – 69*

* Mimo výzev pro prioritní osu 5 „Technická asistence“

Zrušené a nahrazené MP
Číslo MP Název MP Přílohy
1 MP pro používání metodického pokynu pro publicitu
2 Smlouva o poskytnutí dotace
3 Předkládání monitorovacího hlášení v rámci 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy
4 Minimální hranice etapy na řízení projektů IPRM
5 Formuláře pro předkládání monitorovacího hlášení a monitorovací zprávy v rámci 1., 2., 4. a 5. výzvy ANO
6 Doklad o prokázání vlastnických vztahů
7 K novele zákona o DPH pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy
8 Soupiska účetních dokladů ANO
9 Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace do dobu udržitelnosti projektu
10 Zkušební provoz u projektů 1. a 2. výzvy
12 Změny v projektech ANO
13 Protokol o ukončení etapy pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy
14 Úvěrový účet
15 Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám
16 Aktualizovaný rozpočet projektu ANO
17 Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 ANO
18 Lhůta pro předložení monitorovací zprávy se žádostí o platbu
19 Úprava znění metodiky změn projektů ANO
20 Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám
21 Limity veřejných zakázek
22 Sleva na pojistném ANO
23 Změny v projektech ANO
24 Změna způsobu proplácení projektů
25 Způsobilost projektů na řízení IPRM
26 Zástava majetku pořízeného z dotace
27 Metodika změn projektů ANO
28 Změny v IPRM a doplnění indikátorů IPRM
29 Příjmy mimo článek 55 Nařízení rady (ES) 1083/2006 (poznámka k MP)
30 VZMR III. kategorie
31 Vyplnění soupisky účetních dokladů ANO
32 Pojištění majetku
33 Změna platnosti příručky k IS BENEFIT7, Soupisky účetních dokladů a Pokynu k vyplnění soupisky účetních dokladů
34 Povinná publicita v zadávacím/výběrovém řízení
35 Pronájem / výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu
36 Lhůta pro předkládání monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu a povinné přílohy MH a MZ
37 Přechod projektů z věcných etap na časové
38 Změna lhůty pro předkládání monitorovacích hlášení a zpráv
39 Formuláře vybraných příloh Příručky pro příjemce ANO
40 Změna lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv
41 Definice pojmu zadavatele
42 Udržitelnost projektů z oblasti podpory 2.1 a 4.3 ROP NUTS 2 Severozápad
43 Pronájem / výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu
44 Formuláře vybraných příloh Příručky pro příjemce ANO
46 Přeúčtování výdajů mezi bankovními účty
47 Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů
48 Úprava pokynů pro zadávání zakázek
49 Limity veřejných zakázek
50 Přenesení daňové povinnosti a změna sazby DPH
51 Pokyny pro zadávání zakázek ANO
52 Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ (verze 3)  ANO
(1, 2)
54 Porušení rozpočtové kázně ANO
(1, 2)
57 Změna sazby DPH
58 Porušení rozpočtové kázně (verze 3) ANO
(1, 2, 3)
59 Udržitelnost projektu ANO
(1, 2)
60 Metodické listy k indikátorům ROP SZ (verze 2) ANO
61 Navrácení dokumentace
62 Aktuální přílohy PPŽ a PPP ANO
(1, 2, 3, 4)
63 Pokyny pro zadávání zakázek (verze 2) ANO
(1, 2)
64 Aktuální verze Příručky pro příjemce ANO
(1, 2)
65 Metodika změn projektů ANO
66 Pokyny pro stanovení finančních oprav při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek ANO
67 Porušení rozpočtové kázně (verze 2) ANO
(1, 2, 3)
68 Pokyny pro zadávání zakázek ANO
(1, 2)
69 Pokyny pro zadávání zakázek ANO
(1, 2)
71 Metodika změn projektů ANO
72 Metodika změn projektů ANO
73 Aktuální verze PPP a vybraných příloh ANO
(1, 2, 3, 4, 5)
76 Aktualizace Příručky pro příjemce, zrušení Příručky pro žadatele a neaktuálních externích metodických pokynů ANO (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)