Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Amfiteátr v Lokti
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech

Nesrovnalosti

Dotace poskytnuté z Regionálního operačního programu Severozápad spolufinancovaného z fondu Evropské unie hrají nezastupitelnou úlohu v rozvoji Ústeckého a Karlovarského kraje. Jejich využití znamenalo pro příjemce možnost realizovat akce, které by zpravidla nemohli financovat z vlastních zdrojů, na druhé straně však přinášejí i značná rizika. Ta spočívají jednak v zajištění dostatečných zdrojů na předfinancování projektů, ale především však v dodržování všech podmínek stanovených v souvislosti s poskytnutím dotace.

Přestože projekt financovaný pomocí dotace byl dokončen a účel dotace byl naplněn, docházelo často při vlastní realizaci projektu k porušení některých podmínek daných zákony, podmínek dotačního programu popř. podmínek konkrétní smlouvy o poskytnutí dotace. V řadě takovýchto případů proto realizace popř. udržitelnost projektu končí identifikováním NESROVNALOSTI, což může vést k nařízením odvodu za porušení rozpočtové kázně.

 

Za řešení nesrovnalostí v souladu s platnými legislativními předpisy EU a ČR, centrálními metodikami, metodickými příručkami vydanými ministerstvy ČR a interní dokumentací ROP SZ je odpovědný Řídící orgán Regionálního operačního programu Severozápad (ŘO ROP SZ).

Řešení nesrovnalostí je v kompetenci Úřadu regionální rady (ÚRR) konkrétně oddělení nesrovnalostí. Jeho povinností je evidence vzniklých nesrovnalostí, šetření a hlášení podezření na nesrovnalosti, ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí a zajištění administrativní agendy Pracovní skupiny pro nesrovnalosti (PSN).

 

Obecný postup řešení nesrovnalostí

Podezření na nesrovnalost může ŘO nahlásit jakýkoliv externí subjekt, který zjistí či pojme podezření, že k nesrovnalosti došlo, může to být dokonce i příjemce sám. V tomto případě se může obrátit na příslušné pracovníky ÚRR nejlépe e-mailem.

O potvrzení či nepotvrzení nesrovnalosti, včetně jejího vyčíslení, rozhoduje ŘO, pokud se nejedná o potvrzenou nesrovnalost vyplývající z vyčísleného zjištění finální auditní zprávy Auditního orgánu, Evropské komise či Evropského účetního dvora nebo Platebního a certifikačního orgánu.

Prostřednictvím napojení na síť AFCOS (Anti-Fraud Co-ordination Structure) zodpovídá jmenovaný pracovník sítě AFCOS za sledování a hlášení nesrovnalostí evropskému úřadu OLAF, což je Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office). Jeho posláním je ochrana finančních a ekonomických zájmů EU. Je oprávněn vyšetřovat podezření na podvody, které mají dopad na rozpočet EU, a vyšetřovat případy korupce a dalších závažných pochybení pracovníků evropských orgánů.  

Počet hlášených nesrovnalostí v jednotlivých letech evropskému úřadu OLAF

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 30. 6. 2018

  Projektový cyklus

Odhalení nesrovnalosti v projektu vede ke komplikacím v jeho realizaci a následné udržitelnosti. Nejčastěji docházelo k pozastavení administrace žádosti o platbu a proplácení výdajů. Zjištěná a potvrzená nesrovnalost pak s sebou zpravidla přinášela krácení způsobilých výdajů projektu, v některých případech došlo až k odejmutí celé částky dotace.

V závislosti na tom, kdy k porušení podmínek poskytnutí dotace a odhalení nesrovnalosti došlo, jednalo se o korekci (finanční opravu) způsobilých výdajů (před proplacením výdajů) nebo o odvod za porušení rozpočtové kázně (po proplacení), kdy ÚRR začne vymáhat prostředky dotčené nesrovnalostí po příjemci zpět.

 

DEFINICE

Co je nesrovnalost?

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

Jak z definice nesrovnalosti vyplývá, rozumí se nesrovnalostí porušení právních předpisů ES nebo ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky poskytnuty (tj. včetně Smlouvy o poskytnutí dotace). Jelikož je šíře povinností příjemce dotace daná pravidly ROP SZ a legislativou rozsáhlá, je analogicky poměrně rozmanité spektrum jejich možných porušení.

Nejčastěji hlášené případy nesrovnalostí se vztahují především k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek popř. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nerespektování ostatních podmínek ve Smlouvě o poskytnutí dotace nebo jde o nezpůsobilé výdaje.

 

 

Za nesrovnalost se považuje:

Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně (PRK)

Porušení rozpočtové kázně je upraveno v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zák. č. 250/2000 Sb.“).

V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti SZ, tj. dle § 22 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, přičemž se dále za neoprávněné použití peněžních prostředků považuje také:

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí těchto prostředků, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené v písmenu a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.

Dle § 22 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. se zadržením peněžních prostředků ve smyslu odst. 1 rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.

Tuto problematiku blíže popisuje a upravuje EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 – PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, který naleznete v sekci Metodické pokyny.

 

Systémová nesrovnalost

Systémové nesrovnalosti se vyskytují jako následek selhání systému řízení implementace SF a mohou se vyskytovat plošně ve všech projektech. Jedná se o opakovanou chybu vzniklou na základě vážných nedostatků v řídících a kontrolních systémech zabezpečující správné účetnictví a shodu s pravidly a nařízeními.

Ostatní nesrovnalosti

Do této skupiny patří především nesrovnalosti, které nelze podřadit do jiných typů, tj. nejedná se o PRK, ani o nesrovnalost systémového charakteru. Mezi ostatní nesrovnalosti patří např. nesrovnalosti spojené s porušením zákona o veřejných zakázkách, nesrovnalosti spočívající v podezření na spáchání trestného činu a jiné, a to i před proplacením finančních prostředků.

Podvodné jednání

Spočívá v jednání poškozujícím rozpočet ES v oblasti výdajů, které je v čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených možností:

a) použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržování prostředků ze souhrnného rozpočtu ES či rozpočtů spravovaných ES nebo jejich jménem,

b) neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky,

c) neoprávněné použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně poskytnuty.

Rysem, který odlišuje podvod od obecnějšího výrazu „nesrovnalost“, je tedy úmyslné klamavé jednání.

 

Počet hlášených nesrovnalostí v jednotlivých letech u ŘO ROP SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 30. 6. 2018

 

 

 

 

V případě potřeby, nás neváhejte kontaktovat:

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY:

– oddělení nesrovnalostí        
Ing. Petr Onemichl 475 240 671; 736 650 699 ÚRR/A 314 petr.onemichl[at]nuts2severozapad.cz
vedoucí oddělení        
Ing. Iva Brettschneiderová 475 240 630; 736 650 577 ÚRR/A 315 iva.brettschneiderova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti        
Jana Rauchová 475 240 629; 736 650 578 ÚRR/A 315 jana.rauchova[at]nuts2severozapad.cz
specialistka na nesrovnalosti        

 

Odhalení nesrovnalosti a průběh daňového řízení

Doporučení