Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Doporučení

 

  • Seznámit se s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace a následně je všechny respektovat!!!
  • Konzultovat jakékoliv úpravy původního projektového záměru s příslušným pracovníkem ŘO!!!
  • Věnovat dostatečnou pozornost aktualizaci dokumentace pro danou výzvu (vč. jednotlivých metodických pokynů, které dokumentaci doplňují)!!!
  • Dodržovat stanovené termíny a lhůty!!!
  • Myslet na to, že projekt nekončí fyzickou realizací!!! Po celou dobu udržitelnosti musí být dodržována všechna pravidla. Dotaci lze odejmout i několik let po ukončení fyzické realizace!!!
  • Pokud příjemce na řízení projektu využívá externích subjektů, měl by si uvědomit, že konečnou odpovědnost za projekt nese vždy on, proto by měl dbát na pravidelnou komunikaci a výstupy vždy kontrolovat!!!

 

 

 

 

Dodržování potřebných metodik a legislativního rámce zaručuje hladkou realizaci projektového záměru a průběžné čerpání prostředků z EU pro daný region. Bohužel vždy tomu tak není, protože realizace Regionálního operačního programu Severozápad s sebou vedle úspěchu přináší také problémy a komplikace při naplňování projektových záměrů. ŘO se tedy zaměřuje na prevenci a věnuje se především předcházení nesrovnalostem, poskytování větší součinnosti, která příjemcům umožní identifikovat hrozící porušení rozpočtové kázně a popř. přijmout adekvátní nápravná opatření a zároveň nabádá příjemce k odpovědnému přístupu v realizaci projektů.

 

 

 

!!!!! Upozorňujeme příjemce !!!!!

Důsledně dodržujte všechny právní předpisy jak ČR, tak ES vztahující se k realizaci popř. udržitelnosti projektů, pravidla Regionálního operačního programu Severozápad a podmínky poskytnutí dotace.

 

 

Příjemce je povinen hlásit ŘO veškeré podezření na nesrovnalost, o které se v souvislosti s realizací projektu dozvěděl.

 

 

Správné čerpání dotací představuje příležitost nejen pro samotného příjemce dotace, ale nepřímo i pro celou společnost. Úspěšná realizace projektů bude znamenat, že veřejné prostředky byly investovány účelně, efektivně a hospodárně.

Externí metodický pokyn č. 74 – PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Externí metodický pokyn č. 70 – POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK