Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Volnočasový areál Rolava
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli

Chyby při přípravě


Vážení příjemci dotací,
jakožto zadavatelé musíte při zadávání veřejných zakázek zajistit dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a všech povinností ze Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Podmínek pro zadávání zakázek, jež jsou součástí podmínek ROP Severozápad (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) vyplývajících. Jinak se vystavujete riziku neproplacení všech nebo části výdajů vztahujících se k zadávacímu/výběrovému řízení či odejmutí celé dotace. Přečtěte si pozorně následující doporučení, která pro vás zpracovali zaměstnanci Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.Pochybení

Specifikace pochybení

Doporučení ŘO

Nesprávná hodnota veřejné zakázky

Příjemce nestanoví správně hodnotu veřejné zakázky, cena neodpovídá stejnému či podobnému plnění.

Proveďte průzkum trhu a zjistěte informace o ceně zakázek stejného či podobného předmětu plnění. Dodržujte přitom pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Při stanovení ceny je vždy rozhodná cena bez DPH.

Dělení zakázek

V některých případech dochází k umělému rozdělení veřejné zakázky, která má prokazatelnou věcnou a časovou souvislost, na více dílčích zakázek tak, aby si zadavatel zjednodušil postup pro její realizaci. Tím dochází k porušení § 13, odst. 3 Zákona i Podmínek pro zadávání zakázek.

Nastavte správně v dané organizaci pravidla a schvalování nákupů nad určený finanční limit podmiňte souhlasem odborníka. Zadávejte zakázky v širším kontextu potřeb organizace. Zakázky důsledně plánujte na celé období projektu a přitom dodržujte Zákon a Podmínky pro zadávání zakázek.

Diskriminační technické podmínk

Použitím odkazů na obchodní firmy nebo obchodní názvy či technické specifikace předmětu tak, že je upřednostněn jeden typ dodavatele před jiným, nezaručuje zadavatel základní podmínky realizace veřejné zakázky, a to zásady rovného přístupu, transparentnosti a zákazu diskriminace.

Zadavatel se musí při stanovení předmětu zakázky zaměřit na účel plnění, nikoliv na konkrétní produkt či službu dodavatele. Doporučuje se provést nezávazný průzkum trhu před samotnou formulací zadání a zaznamenat proces definice technických podmínek do podkladové dokumentace k zadávacímu řízení.

Netransparentní kvalifikační předpoklady

Běžná pochybení se týkají vymezení minimální výše ekonomických a finančních nebo technických předpokladů, tj. kvalifikačních předpokladů na uvážení zadavatele. Není buď stanovena vůbec nebo je stanovena naopak nepřiměřeně vysoko (např. nepřiměřený požadavek na předložení údaje o celkovém obratu dodavatele stavebních prací v minimální výši 100 mil. Kč při předpokládané ceně zakázky 12 mil. Kč).

Minimální výše ekonomických a finančních nebo technických požadavků musí být stanovena přiměřeně s ohledem na předmět samotné veřejné zakázky.

Kvalifikační kritéria sloužící jako hodnotící kritéria

Kvalifikační kritéria (např. rozsah referencí, zkušenosti projektového týmu nebo výše sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě) sloužící k prokázání schopnosti uchazeče splnit předmět zakázky nesmí sloužit jako hodnotící kritéria. Hodnotící kritéria (cena, metodika provedení zakázky) slouží jako prostředek výběru v konkurenci těch uchazečů, kteří jsou schopni předmět zakázky splnit.

Konzultujte vytvoření zadávací dokumentace včetně nastavení hodnotících kritérií s odborníkem a definujte pravidla pro volbu hodnotících kritérií ve vnitřní řídící dokumentaci.

Hodnotící kritéria nejsou nastavena transparentně

Uchazečům není zřejmé, na základě jakých podrobnějších kritérií bude nabídka hodnocena, není-li uvedena konkrétnější specifikace hodnocení kritéria či příslušný počet bodů.

Vymezte podrobně skutečnosti, které budou v daném kritériu hodnoceny a stanovte příslušný počet bodů.

Neoprávněné výjimky z působnosti zákona

Příjemce nepostupuje podle Zákona, i když by dle jeho ustanovení postupovat měl a to proto, že nenaplňuje některou z podmínek uvedených v § 18 Zákona. Problém představují především tzv. in-house zakázky definované v § 18 Zákona, odst. 1, písm. j), především pak výklad a naplnění podmínky vykonávání převážné části své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele.

V takovýchto případech konzultujte povinnost postupovat dle Zákona s odborníkem na veřejné zakázky, abyste zajistili správnost Vašeho postupu. V souvislosti s definicí in-house zakázky a § 18 Zákona, odst. 1, písm. j) se seznamte také se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na www.compet.cz.

Neumožnění vybrat formu jistoty

Zadavatel nesmí omezovat uchazeče ve formě jistoty a trvat pouze na některé z možností uvedených v § 67 Zákona.

Dodržujte důsledně ustanovení Zákona. Informace a stanoviska ÚOHS k jistotám naleznete také na www.compet.cz.

Pochybení Specifikace pochybení Doporučení ŘO
Nesprávná hodnota veřejné zakázky Příjemce nestanoví správně hodnotu veřejné zakázky, cena neodpovídá stejnému či podobnému plnění. Proveďte průzkum trhu a zjistěte informace o ceně zakázek stejného či podobného předmětu plnění. Dodržujte přitom pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Při stanovení ceny je vždy rozhodná cena bez DPH.
Dělení zakázek V některých případech dochází k umělému rozdělení veřejné zakázky, která má prokazatelnou věcnou a časovou souvislost, na více dílčích zakázek tak, aby si zadavatel zjednodušil postup pro její realizaci. Tím dochází k porušení § 13, odst. 3 Zákona i Podmínek pro zadávání zakázek. Nastavte správně v dané organizaci pravidla a schvalování nákupů nad určený finanční limit podmiňte souhlasem odborníka. Zadávejte zakázky v širším kontextu potřeb organizace. Zakázky důsledně plánujte na celé období projektu a přitom dodržujte Zákon a Podmínky pro zadávání zakázek.
Diskriminační technické podmínk Použitím odkazů na obchodní firmy nebo obchodní názvy či technické specifikace předmětu tak, že je upřednostněn jeden typ dodavatele před jiným, nezaručuje zadavatel základní podmínky realizace veřejné zakázky, a to zásady rovného přístupu, transparentnosti a zákazu diskriminace. Zadavatel se musí při stanovení předmětu zakázky zaměřit na účel plnění, nikoliv na konkrétní produkt či službu dodavatele. Doporučuje se provést nezávazný průzkum trhu před samotnou formulací zadání a zaznamenat proces definice technických podmínek do podkladové dokumentace k zadávacímu řízení.
Netransparentní kvalifikační předpoklady Běžná pochybení se týkají vymezení minimální výše ekonomických a finančních nebo technických předpokladů, tj. kvalifikačních předpokladů na uvážení zadavatele. Není buď stanovena vůbec nebo je stanovena naopak nepřiměřeně vysoko (např. nepřiměřený požadavek na předložení údaje o celkovém obratu dodavatele stavebních prací v minimální výši 100 mil. Kč při předpokládané ceně zakázky 12 mil. Kč). Minimální výše ekonomických a finančních nebo technických požadavků musí být stanovena přiměřeně s ohledem na předmět samotné veřejné zakázky.
Kvalifikační kritéria sloužící jako hodnotící kritéria Kvalifikační kritéria (např. rozsah referencí, zkušenosti projektového týmu nebo výše sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě) sloužící k prokázání schopnosti uchazeče splnit předmět zakázky nesmí sloužit jako hodnotící kritéria. Hodnotící kritéria (cena, metodika provedení zakázky) slouží jako prostředek výběru v konkurenci těch uchazečů, kteří jsou schopni předmět zakázky splnit. Konzultujte vytvoření zadávací dokumentace včetně nastavení hodnotících kritérií s odborníkem a definujte pravidla pro volbu hodnotících kritérií ve vnitřní řídící dokumentaci.
Hodnotící kritéria nejsou nastavena transparentně Uchazečům není zřejmé, na základě jakých podrobnějších kritérií bude nabídka hodnocena, není-li uvedena konkrétnější specifikace hodnocení kritéria či příslušný počet bodů. Vymezte podrobně skutečnosti, které budou v daném kritériu hodnoceny a stanovte příslušný počet bodů.
Neoprávněné výjimky z působnosti zákona Příjemce nepostupuje podle Zákona, i když by dle jeho ustanovení postupovat měl a to proto, že nenaplňuje některou z podmínek uvedených v § 18 Zákona. Problém představují především tzv. in-house zakázky definované v § 18 Zákona, odst. 1, písm. j), především pak výklad a naplnění podmínky vykonávání převážné části své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele. V takovýchto případech konzultujte povinnost postupovat dle Zákona s odborníkem na veřejné zakázky, abyste zajistili správnost Vašeho postupu. V souvislosti s definicí in-house zakázky a § 18 Zákona, odst. 1, písm. j) se seznamte také se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na www.compet.cz.
Neumožnění vybrat formu jistoty Zadavatel nesmí omezovat uchazeče ve formě jistoty a trvat pouze na některé z možností uvedených v § 67 Zákona. Dodržujte důsledně ustanovení Zákona. Informace a stanoviska ÚOHS k jistotám naleznete také na www.compet.cz.


No views yet