Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Slovníček pojmů

 

Absorpční kapacita

Míra efektivního využití objemu finančních prostředků, které byly alokovány na operační program. Podpora absorpční kapacity znamená zajistit hladký a efektivní průběh čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit na jejich přípravu, realizaci a administraci, a to zejména na straně žadatelů a příjemců, přičemž tyto projekty by měly svou realizací maximální měrou přispět k rozvoji regionu a naplnění regionálních priorit.

 

Auditní orgán

Ústřední orgán státní správy zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, (dále jen nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Tuto funkci plní v rámci Ministerstva financí ČR odbor Auditní orgán a odbor Kontrola.

 

BENEFIT7 (též elektronická žádost)

Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně sloužíprojektu bude rovněž stanovena Smlouvou.

 

Bodování projektu

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle výběrových kritérií (tzv. „bodovacích tabulek“) předem vyhotovených pro každou oblast podpory ROP SZ a schválených Monitorovacím výborem ROP SZ (dále jen MV ROP SZ). Součástí hodnocení je hodnocení způsobilosti žadatele a hodnocení technické a finanční kvality projektu.

 

Brownfields

Nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminovaná. Vznikla jako pozůstatek průmyslových, těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit nebo občanské vybavenosti.

Bude podporována rekonverze brownfields na nové využití veřejného charakteru nebo ekonomické využití jiné než dle následujících sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Zemědělství, myslivost, lesnictví (sekce A), Rybolov a chov ryb (sekce B), Těžba nerostných surovin (sekce C), Zpracovatelský průmysl (sekce D), Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (sekce E) a Stavebnictví (sekce F).

Horní hranice jejich plochy není omezena a ekonomické činnosti jsou povoleny max. do 50 % rozlohy podlahové plochy nemovitostí, u pozemků max. do 50 % rozlohy těchto pozemků. Podporovány budou pouze brownfields ve veřejném vlastnictví.

Revitalizace brownfields musí být spojena s realizací další aktivity (park, nové budovy atd.). Pouhá přeměna brownfields na greenfields není možná. Úplně nepřípustná je příprava území pro developerské projekty.

 

Celoživotní vzdělávání

Podle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní vzdělávání zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní vzdělávání má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjekt celoživotního vzdělávání je rovnost příležitostí a kvalita učení.

 

Certifikace vynaložených výdajů

Specifická činnost stanovená předpisy Evropského společenství, jejímž cílem je, aby Platební a certifikační orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty. Certifikace se povinně provádí před zasláním každé žádosti o platbu pro daný program nebo projekt. Jde o potvrzení správnosti údajů předložených řídícími orgány Platebnímu a certifikačnímu orgánu a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloženy v souladu s předpisy ES a národními předpisy.

 

Cílové skupiny

Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizovaných veřejných intervencí užitek (například obyvatelé měst a obcí, turisté, podnikatelské subjekty, účastníci školení a konferencí apod.) nebo které jsou příjemci pomoci v rámci příslušné oblasti podpory (např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty). Cílové skupiny projektu musí být v souladu s cílovými skupinami dané oblasti podpory uvedenými v Prováděcím dokumentu ROP Severozápad, tj. projekt musí být zaměřen na cílové skupiny uvedené v tomto dokumentu.

 

Cyklostezka

Cyklostezka je vždy ohraničena na svém začátku a konci značkami C8a „Stezka pro cyklisty“ a C8b „Konec stezky pro cyklisty“, stezka pro chodce a cyklisty obdobnými dopravními značkami C9a a C9b nebo C10a a C10b, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a je oddělena od automobilové dopravy. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a uživatelé jsou povinni tyto speciálně umístěné dopravní značky respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla.

 

Cyklostrasa

Cyklotrasou se rozumí doporučená trasa, která vede po silnicích, místních a účelových komunikacích, kde se pohybují i jiné dopravní prostředky. Její značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Jedná se o svislé značení dle § 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na všech je symbol jízdního kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter.

 

Čistá pracovní místa

Kalkulace čistých pracovních míst bere do úvahy účinky na zaměstnanost, které by nastaly, kdyby pomoc nebyla poskytnuta, vytěsňování (ztráty zaměstnání v jiných firmách a oblastech) a multiplikační účinky.

 

Datum finančního ukončení projektu

Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou proplaceny na účet příjemce. Toto se předpokládá do cca 55 pracovních dnů od předložení poslední monitorovací zprávy projektu (resp. od data ukončení projektu).

 

Datum podpisu Smlouvy

Datum podpisu Smlouvy oběma stranami, jak ze strany žadatele, tak ze strany poskytovatele dotace, přičemž účinnost Smlouvy je datována od data podpisu druhou smluvní stranou (pozdější datum).

 

Datum ukončení etapy

Poslední den období, za které jsou předkládány příjemcem proplacené účetní doklady za provedené práce, služby a dodávky (tj. k tomuto datu tedy musí být proplaceny poslední dlužné částky za etapu dodavatelům). Data zahájení a ukončení etapy jsou na základě údajů ze žádosti o dotaci stanovena ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Datum ukončení poslední etapy musí být shodné s datem ukončení (fyzické) realizace projektu (definice viz níže). Tento pojem je blíže vysvětlen a graficky znázorněn v Příručce pro žadatele (kap. 3.5) a Příručce pro příjemce (kap. 2.2).

 

Datum ukončení fyzické realizace projektu

Rozumí se jím datum ukončení poslední etapy projektu. Je to tedy datum, ke kterému musí být ukončeny aktivity projektu financované z ROP SZ (včetně jejich proplacení dodavatelům). V případě stavby podléhající kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona musí k tomuto datu rovněž nabýt právní moci kolaudační rozhodnutí/musí být vydán kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o zkušebním provozu. Toto datum je potřeba nastavit s ohledem na délku správních řízení s dostatečnou časovou rezervou.

Tento pojem je blíže vysvětlen a graficky znázorněn v Příručce pro žadatele (kap. 3.5) a Příručce pro příjemce (kap. 2.2).

 

Datum ukončení projektu

Datum, kdy příjemce doručí řídícímu orgánu závěrečnou monitorovací zprávu projektu. Příjemce má přitom povinnost zaslat tuto monitorovací zprávu projektu do 20 pracovních dnů od data ukončení etapy/data ukončení (fyzické) realizace projektu, které si příjemce stanovil v žádosti o dotaci a které je stanoveno ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Tento pojem je blíže vysvětlen a graficky znázorněn v Příručce pro žadatele (kap. 3.5) a Příručce pro příjemce (kap. 2.2).

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu

Datem zahájení fyzické realizace se rozumí den, ke kterému je zahájena realizace fyzických prací, nebo den, ke kterému je zahájeno poskytování služeb.

V případě, že je projekt zaměřen pouze na dodávky strojů, zařízení či technologií nebo poskytnutí služeb dodavatelským způsobem, se datem zahájení fyzické realizace myslí datum nabytí účinnosti smlouvy s dodavatelem.

V případě stavebních/montážních prací je to zahájení prací doložené prvním záznamem ve stavebním deníku, popř. jiným záznamem o stavbě.

Fyzická realizace projektu nepodléhajícího režimu veřejné podpory může být zahájena před datem registrace projektu, avšak výdaje vynaložené na realizaci projektu před datem registrace projektu nebudou způsobilé.

U projektů, které spadají pod režim regionální investiční podpory, musí být fyzická realizace zahájena až po sdělení řídícího orgánu o splnění podmínek přijatelnosti projektu. V případě zahájení fyzické realizace projektu, který podléhá režimu veřejné podpory, před datem vystavení potvrzení o přijatelnosti projektu (osvědčení o způsobilosti projektu) nebude celý projekt způsobilý k poskytnutí regionální investiční podpory (podpory z ROP SZ).

Zadávací/výběrové řízení může být u projektů, které zakládají veřejnou podporu, zahájeno před datem vystavení osvědčení o způsobilosti projektu, ale dodavatel smí být vybrán až po vystavení osvědčení o způsobilosti projektu zaslaného řídícím orgánem. Za výběr dodavatele se v tomto případě považuje doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči. Porušení tohoto pravidla (tj. výběr dodavatele doručením oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči před datem vystavení osvědčení o způsobilosti projektu) má za následek nezpůsobilost celého projektu, tj. nemožnost získat pro takový projekt dotaci z ROP SZ.

Zahájení fyzické realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Je však možné, že v opodstatněných případech bude rozhodnutím řídícího orgánu ve výzvě k předkládání žádostí maximální doba projektu zkrácena. Je tedy nutno podrobně prostudovat podmínky příslušné výzvy.

Tento pojem je blíže vysvětlen a graficky znázorněn v Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce.

 

Datum zahájení projektu
Datem zahájení projektu se rozumí den, ke kterému je zahájena první aktivita související s přípravou projektu (např. datum, ke kterému byl zpracován první dokument týkající se projektu, jako je třeba studie proveditelnosti, projektová dokumentace, datum rozhodnutí o realizaci projektu apod.). Datum zahájení projektu musí být nejdříve 1. 1. 2007 a musí předcházet datu registrace projektu.

 

De minimis

Pravidlo pro poskytování podpory malého rozsahu. Je popsáno v nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Podpora malého rozsahu neboli podpora de minimis neovlivňuje obchod mezi členskými zeměmi, nepovažuje se za veřejnou podporu, a nepodléhá tudíž oznamovací povinnosti vůči Komisi.

Jedná se o podporu poskytnutou jednomu podniku po dobu tří let v celkové výši maximálně 200 000 € (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory). Nařízení o podpoře de minimis lze použít na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka podpory stanovena na 100 000 €. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům v příslušném členském státě.

Nově je v nařízení o podpoře de minimis definován „jeden podnik“ (propojený podnik). Zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené daným subjektem nebo dle ustanovení na zakladatelské smlouvě nebo stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

Stropy se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů EU. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou příjemce obdržel v rozhodném období daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových let, nepřesáhne výše uvedené limity.

Podporu de minimis nelze poskytnout podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, v odvětvích zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, na činnosti spojené s vývozem a podnikům v obtížích. Dále pak nelze poskytnout podporu závislou na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů.

Poskytovatel podpory je povinen informovat příjemce o povaze podpory de minimis a vyžádat si od něj úplné údaje o podpoře de minimis, kterou během posledních tří let získal. Pokud příjemce během rozhodného období tří let takovou podporu získal, musí být při poskytnutí nové podpory de minimis zachován strop ve výši 200 000 €. Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor. Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od jejího poskytnutí.

 

Dílčí projekt

Konkrétní individuální projekt, který vychází z aktivit IPRM. Je vyhotovován v předepsané formě a rozsahu dle požadavků příslušného operačního programu.

 

Doba realizace projektu

Maximální doba realizace projektu bude dána termínem nejzazšího ukončení fyzické realizace projektu stanoveným v příslušné výzvě. Vzhledem k nutnosti zabezpečit respektování pravidla n + 3 / n + 2 nepřesáhne tato doba zpravidla 36 měsíců, respektive 24 měsíců. Předpokládaná doba realizace projektu bude rovněž stanovena Smlouvou.

 

EIA – Posuzování vlivů na životní prostředí

Proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky. Předmětem povinného posuzování jsou záměry podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1, kategorie I a II.

 

Etapa projektu

Každý žadatel/příjemce má možnost členit svůj projekt na etapy. Etapou se rozumí finančně a časově omezené období obsahující soubor uskutečněných aktivit projektu proplacených dodavatelům těchto aktivit (stavebních prací, zboží a služeb). Jedná se tedy o souhrn účetních dokladů proplacených1

v dané etapě v určité výši, přičemž jednotlivé etapy na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat. Po ukončení etapy předkládá příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací zprávu se žádostí o platbu. Datum předložení žádosti o platbu je stanoveno ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Prioritní osa                                                                                           Minimální délka 1 etapy (v kalendářních dnech)

PO 1 Regenerace a rozvoj měst                                                          120 dnů
PO 2 Integrovaná podpora místního rozvoje                                  120 dnů
PO 3 Dostupnost a dopravní obslužnost                                          120 dnů
PO 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu                                        120 dnů
PO 5 Technická asistence                                                                      90 dnů

 

Evaluační plán

Plán představuje rámcový přehled evaluačních aktivit řídícího orgánu zaměřených na zlepšení strategie a řízení realizace pomoci ve vazbě na NOK.

 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

Jeden ze čtyř strukturálních fondů EU. Byl založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na nejvíce postižené oblasti a na snižování rozdílů mezi regiony. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a k přeměně upadajících oblastí; rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

ERDF se řídí nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, (tzv. obecné nařízení) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999. Podíl EU na finanční alokaci ROP Severozápad je financován výhradně z ERDF.

 

Evropský sociální fond (ESF)

Nejstarší ze strukturálních fondů EU (zal. 1957). Slouží k podpoře neinvestičních projektů v oblastech sociální integrace, podpory zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání a podpory rovných příležitostí na trhu práce.

 

Expert

Spolupůsobí v druhé fázi hodnocení projektů jako nezávislý odborný hodnotitel posuzující technickou a finanční kvalitu projektu. Každý projekt hodnotí nezávisle na sobě vždy dva experti.

 

Financování z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Proces, kdy příjemci obdrží požadované prostředky z programu odpovídající podílu spolufinancovanému z prostředků rozpočtu EU (ERDF) a podílu prostředků odpovídajícímu národnímu veřejnému financování z prostředků rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a následně Platební a certifikační orgán převede tyto prostředky na příjmový účet správce kapitoly MMR, z níž bylo zajištěno předfinancování do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti.

 

Finanční kontrola

Systém finanční kontroly v České republice vymezuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole). Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi hlavní cíle finanční kontroly patří prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebojiným nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Systém finanční kontroly obsahuje:
* veřejnosprávní kontrolu, která zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití;
* systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv zahrnuje finanční kontroluzahraničních prostředků vykonávanou mezinárodními organizacemi;

vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy zahrnuje:
* řídicí kontrolu (FM/C) zajišťovanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření;
* interní audit (IA), který je definován jako organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací.

 

Finanční manažer

Finančním manažerem může být pracovník ORKP nebo FO.

 

Finanční mezera

Při projektech vytvářejících příjmy je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Pravidlo vychází z článku 55 obecného nařízení č. 1083/2006. Toto pravidlo se neaplikuje mj. na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU. Článek stanoví, že způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmy nepřevýší současnou hodnotu nákladů po odečtení současné hodnoty čistého příjmu za konkrétní referenční období. Cílem je zjištění příslušné míry podpory z fondů EU při respektování vzniklých příjmů v rámci projektu. Způsob výpočtu se liší podle toho, zda projekt zakládá veřejnou podporu, či nikoli. Princip spočívá ve výpočtu podílu rozdílu mezi diskontovanými investičními náklady a čistými diskontovanými příjmy ku diskontovaným investičním nákladům. Dílčím výsledkem se potom násobí celkové způsobilé výdaje a poskytnutá podpora. Celkový výsledek představuje maximální možnou míru podpory z fondů EU u projektů vytvářejících příjmy a nezakládajících veřejnou podporu. Výchozí podmínky a postup pro žadatele jsou blíže uvedeny v příloze č. 10a PPŽ – Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ a v příloze č. 10b PPŽ – Tabulka pro výpočet finanční mezery.

 

Finanční plán ROP SZ

ROP Severozápad bude financován z prostředků ERDF a z národních veřejných zdrojů (veřejných zdrojů ČR). Finanční plán stanovuje maximální částku pro financování jednotlivých prioritních os programu, rozdělených do jednotlivých oblastí podpory, z prostředků rozpočtu EU a maximum míry národního spolufinancování. Skladba národního spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých příjemců podpory.

 

Finanční rámec oblasti podpory
Indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení zdrojů mezi prostředky z ERDF a české veřejné zdroje. Rozdělení české části spolufinancování na zdroje regionální a místní je pouze indikativní a je uváděno v průměru za celou oblast podpory. Skladba zdrojů českého spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých příjemců podpor (blíže uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP SZ, kap. 11.3 – Finanční plán ROP).

 

Finanční tok

Finanční toky mezi EK a ČR: jedná se o finanční toky probíhající mezi EK a Ministerstvem financí, resp. Platebním a certifikačním orgánem. Finanční toky mezi Regionální radou regionu soudržnosti SZ a příjemcem: jedná se o finanční toky probíhající mezi RR a příjemcem. Platby příjemcům provádí RR ze svého rozpočtu, resp. běžného korunového účtu vedeného u komerční banky.

Finanční ukončení projektu

Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou proplaceny na účet příjemce. Toto se předpokládá do cca 50 pracovních dnů od předložení poslední monitorovací zprávy projektu.

 

Finanční útvar

Útvar, který provádí platby příjemcům z rozpočtu Regionální rady odpovídající podílu národního veřejného financování a podílu určenému na financování výdajů z rozpočtu EU (ERDF). V případě ROP Severozápad plní tuto funkci Finanční oddělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

 

Fond soudržnosti

Též Kohezní fond, který od roku 1994 začal působit jako nový nástroj k posílení hospodářské a sociální soudržnosti s cílem pomoci nejméně vyspělým členským státům při vstupu do hospodářské a měnové unie. Fond soudržnosti (dále jen FS) je součástí souhrnného rozpočtu EU a je určen k financování projektů v oblasti dopravy a životního prostředí v členských zemích, jejichž HDP na obyvatele nepřesahuje 90 % průměru EU.

 

Hodnocení projektů

Fáze administrace projektů, která sestává z kontroly přijatelnosti projektů, kontroly formálních náležitostí a bodového hodnocení kvality projektů dle stanovených hodnotících kritérií. Jednotlivé fáze hodnocení projektů provádějí pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a nezávislí externí experti.

Hodnocení programu (evaluace) ROP

Evaluací (hodnocením) programu rozumíme proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. V souvislosti s problematikou čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU jsou řídící orgány jednotlivých operačních programů a Evropská komise povinny provádět evaluace příslušného programu před započetím (ex-ante), v průběhu (on going)a po skončení (ex-post) programového období.

 

Hodnocení (evaluace) ex-ante

Hodnocení ex-ante neboli předběžné hodnocení probíhá ještě před začátkem programového období 2007–2013 a před samotným vyhlášením programu. Za hodnocení ex-ante je zodpovědný řídící orgán programu. Jeho úkolem je vypracování analýzy SWOT, posouzení shody mezi jednotlivými cíli a strategiemi a posouzení souladu s horizontálními tématy rovné příležitosti a životní prostředí.

 

Hodnocení (evaluace) on going

Může je provádět členský stát (resp. řídící orgán) nebo Evropská komise v průběhu implementace programu. Toto hodnocení zkoumá pokrok v naplňování cílů stanovených na úrovni operačního programu. Je zpracováno v průběhu programového období.

 

Hodnocení (evaluace) ad-hoc
Tyto evaluace se provádějí v návaznosti na zjištění monitorovacího systému, zejména při identifikaci odchylek od cílů programu a v případě požadavku na revizi programu.

 

Hodnocení (evaluace) ex-post

Cílem hodnocení ex-post neboli následného hodnocení je zjistit skutečný dopad využití finančních prostředků a reálný stav naplnění globálního cíle a specifických cílů programu. Hodnocení ex-post provádí Evropská komise ve spolupráci s členským státem a řídícím orgánem po uzavření programu.

Horizontální témata

Jsou to průřezové oblasti, které se prolínají všemi tématickými a regionálními operačními programy. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 vyjmenovává dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Výše zmíněná témata jsou průřezové politiky a nástroje, jejichž prostřednictvím jsou globální a specifické cíle ROP integrovány napříč celým spektrem všech prioritních os programu. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů, jejich naplňování a dopad je sledován při realizaci projektů prostřednictvím horizontálních kritérií a je předmětem kontroly na místě realizace. Horizontální kritéria pro výběr projektů jsou stanovena ve formě otázky, na kterou žadatel odpovídá ve webové žádosti BENEFIT7, např. Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? (blíže viz příloha č. 12 Příručky pro žadatele – Průvodce horizontálními tématy).

 

Hrubý ekvivalent podpory (HEP)

Úroveň podpory je vymezena z hlediska její intenzity (míry) v porovnání s celkovými způsobilými výdaji. Každou intenzitu podpory je nutno počítat v hrubém ekvivalentu podpory. Intenzita podpory uvedená v hrubém ekvivalentu podpory je diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procentní díl diskontované hodnoty způsobilých výdajů. Způsobilé investiční náklady se diskontují na svou hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontování, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory.

 

Implementace operačního programu

Jedná se o proces uvedení programu v činnost. Schválení a vyhlášení programu; příprava technické dokumentace; výběrová řízení; vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu; příprava a realizace projektů; kontrola, autorizace a provádění plateb, reportování; monitorování efektů programu.

 

Indikátory

Ukazatele sloužící k měření plnění cílů operačního programu. Indikátorový systém ROP Severozápad vychází z Národního číselníku indikátorů. Prioritně jsou vybírány tzv. core (hlavní) indikátory. Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování jsou základními nástroji měření plnění cílů ROP, neboť umožňují monitorovat a hodnotit realizaci programu vzhledem ke stanoveným cílům. Pro každou oblast podpory je stanoven indikátor výstupu, eventuálně výsledku, v případě relevance též indikátor horizontálních témat. Na úrovni celého programu jsou stanoveny rovněž indikátory dopadu.

 

Individuální projekt

Konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu. Projekt je předkládán ve formě elektronické žádosti a na papírových formulářích se souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a musí být v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů. Předkladateli projektů jsou vždy příjemci podpory.

 

Inovace

Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Soubor vzájemně obsahově a časově provázaných dílčích projektů (akcí) zaměřených na řešení konkrétních problémů města, a to buď ve vymezeném území (zóně), nebo v rámci určitého tématu (například veřejná doprava ve městě). Předkladatelem IPRM a jeho realizátorem je město. V rámci ROP SZ jsou IPRM povinné v rámci oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu, určené pro města nad 50 000 obyvatel (Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Most, Teplice, Ústí nad Labem).

 

Integrovaný projekt

Projekt, který se zaměřuje na několik vzájemně se podmiňujících či souvisejících investic (např. modernizace místní komunikace, veřejného osvětlení a úprava přilehlého veřejného prostranství). Takto předložené integrované projekty budou posuzovány jako individuální akce s využitím specificky upraveného bodového hodnocení, zaměřeného mimo jiné na vyhodnocení míry integrace jednotlivých aktivit.

 

Investiční a neinvestiční projekty

Způsobilé výdaje jsou dle charakteru děleny na investiční a neinvestiční, což vychází z členění projektů dle následujících charakteristik:
* Investiční projekty – jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jedná se o pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
* Neinvestiční projekty – jsou zaměřeny zejména na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci. Jedná se o projekty, které jsou spojeny s osobními výdaji, výdaji na cestovné, nákupem služeb, pořízením drobného hmotného majetku atp.

Termín investiční a neinvestiční projekty nemá v české legislativě oporu a je odvozen implicitně z investiční či neinvestiční povahy výdajů. Vzhledem k investiční povaze a poměru doplňkových výdajů jednotlivých navržených oblastí podpory se bude u převážné většiny projektů jednat o výdaje investičního charakteru. Pokud bude projekt zakládat veřejnou podporu, musí být 100 % způsobilých výdajů projektu investičních.

 

IS MONIT7+

Informační systém, který slouží k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů. Využívá jej řídící orgán ROP Severozápad.

 

Kofinancování (spolufinancování)

Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU závisí na tom, pod který cíl spadá. Pro cíl konvergence, pod nějž spadá ROP Severozápad, obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů. Na základě principu adicionality je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů atd.).

 

Kohezní politika Evropské unie (politika hospodářské a sociální soudržnosti)

Politika soudržnosti představuje nástroj sbližování sociálně-ekonomických charakteristik jednotlivých regionů EU prostřednictvím sady finančních nástrojů a zřetelně identifikovaných věcných priorit. Politika soudržnosti je uplatňována v rámci programových období. ROP SZ představuje základní nástroj uplatňování politiky soudržnosti v regionu soudržnosti SZ v programovém období 2007–2013.

 

Kontrola

Důležitá součást řídící práce. Činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření k dosažení souladu mezi skutečným stavem a stavem žádoucím.

 

Kontrola ex-ante

Předběžná kontrola, prováděná před rozesláním výzvy k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Cílem kontroly ex-ante je ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti a zanesených ve smlouvě o poskytnutí dotace a předejít případným budoucím problémům při realizaci projektu.

 

Kontrola ex-post

Kontrola prováděná po ukončení realizace projektu, která zjišťuje, zda byly naplněny původně stanovené cíle projektu. Cílem následné kontroly je prověřit, zda příjemce pomoci dodržuje závazky týkající se projektu, vedení účetních dokladů a další závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Kontrola formálních náležitostí

Spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh. Tuto kontrolu provádějí pracovníci Úřadu Regionální rady po dokončení kontroly přijatelnosti projektu.

 

Kontrola interim

Kontrola, která se provádí v průběhu realizace. Cílem průběžné kontroly je ověřit postup realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. V případě průběžné finanční kontroly je cílem zkontrolovat oprávněnost nákladů projektu, které příjemce žádá k proplacení.

 

Kontrola přijatelnosti

Kontrola souladu projektu se zaměřením ROP Severozápad, platnou legislativou a zaměřením oblastí podpory. Toto hodnocení je prováděno na základě kritérií přijatelnosti (obecných a specifických). Tuto kontrolu provádějí pracovníci Úřadu Regionální rady jako první kontrolu projektů po uplynutí termínu pro předkládání žádostí o dotaci a otevření obálek s projekty.

 

Konvergence

Rozhodujícím cílem pro strukturální akce EU programového období 2007–2013 je cíl konvergence, který do značné míry vychází z cíle 1 programového období 2004–2006 (podpora podrozvinutých regionů s HDP na osobu pod úrovní 75 % průměru EU 25). Je určen k urychlení ekonomické konvergence nejméně rozvinutých regionů, ke zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti prostřednictvím investic domateriálních a lidských zdrojů, pro inovace a rozvoj společnosti založené na znalostech, pro podporu schopnosti přizpůsobit se ekonomickým a společenským změnám, k ochraně životního prostředí a k posílení efektivnosti administrativy. Strategie a zdroje politiky soudržnosti v období 2007–2013 se projevují ve vymezení 3 prioritních cílů (Objectives): konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a evropská územní spolupráce.

 

Křížové financování

Princip křížového financování umožňuje dle nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 doplňkovým způsobem v rámci limitu 10 % na každou prioritní osu operačního programu zafinancovat aktivity spadající do oblasti podpory z jiného fondu, pokud jsou taková opatření nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisejí. V případě ROP Severozápad byl v souladu s Pokyny pro křížové financování na období 2007–2013 stanoven limit 9 % pro financování opatření spadajících do oblasti pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF). Limit byl stanoven na základě doporučení MF a jeho stanovení je plně v kompetenci ŘO ROP Severozápad. Tento limit se vztahuje i na křížové financování v rámci jednotlivých projektů.

 

Liniové stavby

Jsou tvořeny stavebními objekty, jejichž charakteristickým znakem je podélná osa výstavby (v rámci ROP SZ se jedná zejména o silnice a cyklostezky). Liniová stavba se zpravidla rozkládá na více katastrálních územích.

 

Lisabonská strategie

Jde o cíl EU stát se v roce 2010 nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější, na znalostech založenou ekonomikou na světě, schopnou dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst a větší sociální kohezí s ohledem k životnímu prostředí. Za velmi důležitý je považován požadavek, aby se tento cíl naplňoval pro EU jako celek.

 

Malé a střední podniky

Jsou definovány v příloze č. I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Podnikem se dle tohoto nařízení rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné, rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, které běžně vykonávají hospodářskou činnost.

Za střední podnik se považuje podnik splňující následující kritéria:
* zaměstnává méně než 250 osob a
* jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů €, nebo
* jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů €.

Za malý podnik se považuje podnik splňující následující kritéria:
* zaměstnává méně než 50 osob a
* jeho roční obrat nepřesahuje 10 milionů €, nebo
* jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů €.

Za mikropodnik se považuje podnik splňující následující kritéria:
* zaměstnává méně než 10 osob a
* jeho roční obrat nepřesahuje 2 miliony €, nebo
* jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony €.

Bližší vymezení velikosti podniku a stanovení, zda je samostatným, partnerským či spojeným podnikem, naleznete v příloze č. 8 Příručky pro žadatele – Veřejná podpora v rámci ROP Severozápad nebo ve výše uvedeném nařízení.


Manažerský a účetní systém IS VIOLA

Informační systém sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích ze strukturálních fondů EU na účtech Platebního a certifikačního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí.

 

Minimální délka jedné etapy

Udává se ve dnech a první etapa začíná datem zahájení projektu.

Minimální přípustná výše způsobilých výdajů

Minimální hodnota celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu v rámci dané oblasti podpory. Hranice je stanovena u jednotlivých oblastí podpory odlišně. Projekty s nižší než určenou minimální přípustnou výší způsobilých výdajů nebudou z ROP SZ financovány.

 

Místo realizace projektu

U všech organizací, institucí nebo podnikatelů, kteří jsou oprávněnými žadateli, platí, že udělení dotace není podmíněno místem oficiálního sídla subjektu, nýbrž místem realizace či vlivu projektu. Obecně platí, že místem realizace projektu je u investičních projektů fyzické místo realizace, u neinvestičních je to území, které bude mít z realizace projektu prospěch. Projekt tedy musí být realizován na území regionu soudržnosti Severozápad a musí mít prokazatelně úplný nebo převažující vliv na tento region.

 

Modernizace

Rozšíření stávajícího účelu, vybavenosti nebo využití objektu, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem. Jedná se o soubor prací investičního charakteru.

 

Monitorovací systém

Informační systém řídících orgánů sloužící pro monitorování implementace programů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. MSC2007 přímo komunikuje s informačním systémem ROP SZ (informační systém IS MONIT7+) a je propojen s informačním systémem platebního orgánu (manažerský a účetní systém IS VIOLA) a dalšími. V MSC2007 se průběžně sleduje jak fyzická realizace projektů, tak i finanční toky.

 

Monitorovací výbor ROP
Orgán zřízený řídícím orgánem ROP Severozápad zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v ROP Severozápad.

 

Monitorování

Kontinuální proces sledování výsledků projektů řídícím orgánem ROP Severozápad z hlediska dosahování stanovených cílů. Výsledky monitorování jsou předkládány ve formě výročních zpráv (a závěrečné zprávy) Monitorovacímu výboru ROP a poté Evropské komisi. Výroční/závěrečná zpráva obsahuje informace o postupu implementace a rozsahu naplňování cílů programu. Monitorování probíhá na úrovni projektů a souhrnně za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a potažmo za celý ROP Severozápad. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačního programu, prioritních os, resp. projektů, porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a interpretace případných rozdílů. Monitorování probíhá v oblasti finanční (vynaložení finančních prostředků), věcné (věcné zaměření projektů) a procedurální (pokrok v implementaci projektů).

 

Národní rozvojový plán

Představuje zevrubné zdůvodnění potřeby pomoci ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu (dále jen NRP) je základní podmínkou pro získání pomoci EU, ale je také významnou zkouškou připravenosti České republiky na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Zadání NRP vychází z usnesení Vlády ČR č. 245 ze dne 2. března 2005 k procesu programování strukturálních intervencí.

 

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami EU a jenž určuje propojení mezi prioritami EU a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé operační programy spolufinancované ze strukturálních fondů. Byl předmětem dialogu mezi ČR jakožto členským státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

 

Natura 2000

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště).

 

Návazný projekt (NP)

Projekt, na který je v rámci operačních programů 2007-2013 předložena žádost o podporu a který vytváří synergickou vazbu na projekt počáteční.

 

Neoprávněný příjem

Jednání poškozující rozpočet Společenství v oblasti příjmů, které je v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (dále jen ES) definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k:
* použití nebo předložení falešných, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, jež má za následek nezákonný úbytek prostředků ze všeobecného rozpočtu ES nebo rozpočtů jimi nebo v jejich prospěch spravovaných;
* neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem jako v bodě 1;
* zneužití prospěchu získaného v souladu se zákonem se stejným následkem jako v bodě 1.

 

Neoprávněný výdaj

Jednání poškozující rozpočet Společenství v oblasti výdajů, které je v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES definováno jako úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří nížeuvedených situací:
* použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, jež má za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu ES nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných;
* neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem jako v bodě 1;
* použití prostředků definovaných v bodě 1 v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

 

Nesrovnalost

Porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.


Nestátní neziskové organizace (NNO)

*spolky dříve občanská sdružení[1] vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

*ústavy založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

*obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31. 12. 2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
* církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

 


[1] Do 1. 1. 2016 nutné provést změnu názvu a do 1. 1. 2017 musí být stanovy přizpůsobeny ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Obecné vymezení těchto výdajů je uvedeno v příloze č. 1 Příručky pro příjemce – Pravidla způsobilých výdajů.

 

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikace jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.

Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány regiony soudržnosti (viz heslo Region soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1–3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci EU.

 

Oblast podpory

Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů EU a z veřejných zdrojů ČR.

 

Operace

Projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány řídícím orgánem dotyčného operačního programu nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými monitorovacím výborem, provádí je jeden nebo více příjemců a umožňují dosažení cílů prioritní osy, k níž se vztahují.

 

Operační manuál

Interní dokument řídícího orgánu, který specifikuje způsob implementace operačního programu.

 

Operační program (OP)
Dokument předložený členským státem EU a přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem priorit, jež má být prováděna s podporou některého fondu nebo, v případě cíle konvergence, s podporou Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dokument obsahuje soubor prioritních os a oblastí podpory, prostřednictvím nichž se směřuje k dosažení předem stanovených cílů. Součástí operačního programu jsou také pravidla pro poskytování podpor (např. typ příjemců podpor, forma pomoci apod.), dále způsob implementace operačního programu, finanční plán pro každou oblast podpory apod.

 

Oprava a údržba

Uvedení do původního nebo provozuschopného stavu. Jedná se o obnovu původních technických vlastností, lokální odstranění funkčních, vzhledových a bezpečnostních nedostatků. Jde o soubor prací neinvestičního charakteru (nezpůsobilé výdaje).

 

Partneři projektu

Instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační fáze a fáze udržitelnosti projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale pro hodnocení projektu je třeba pro posouzení zapojení partnera doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.). Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi; zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno. Partneři nejsou příjemci ze SF ve smyslu všeobecných nařízení.

 

Platební a certifikační orgán (PCO)

Platební a certifikační orgán je ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU.

 

Počáteční projekt (PP)

Projekt podpořený v jednom z operačních programů z prostředků EU v programovém období 2007-2013, který se v době hodnocení synergického kritéria návazného projektu v rámci jiného operačního programu nachází ve stavu Schválen k financování / Projekt v realizaci / Realizace projektu ukončena / Financování projektu ukončeno /Výdaje projektu certifikovány.

 

Pravidlo komisionality (též tzv. „pravidlo čtyř očí“)

Každá činnost v rámci administrativního procesu je prováděna nezávisle dvěma pracovníky.

Pravidlo n + 3 / n + 2

Pravidlo představuje roční závazek, jenž musí být členským státem vyčerpán do konce třetího/druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku. V opačném případě Evropská komise automaticky zruší každou část závazku, na kterou neobdržela přijatelnou žádost o platbu od platebního orgánu do konce třetího/druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku. Pravidlo n + 3 platí pro závazky let 2007– 2010. Pravidlo n + 2 platí pro závazky let 2011–2013. Povinnost dodržení pravidla n + 3 / n + 2 se vztahuje na řídící orgán regionu soudržnosti (Regionální radu). Doba realizace projektů musí výše uvedené skutečnosti respektovat.

 

Prioritní osa
Jedna z priorit strategie v operačním programu, skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.

 

Program

Soubor priorit a oblastí podpor, jehož prostřednictvím a v rámci jeho pravidel se směřuje k dosažení předem stanovených cílů.

 

Projekt

Časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci operačního programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím dotace z rozpočtu Regionální rady.

 

Projektový manažer

Pracovník OAP nebo ORKP.

 

Prováděcí dokument

Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os – oblastí podpory. Prováděcí dokument není předkládán Evropské komisi a projednáván s ní.

Příjemce

Subjekt realizující projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, který na základě smlouvy o poskytnutí dotace žádá řídící orgán o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti řídícího orgánu.

Příručka pro příjemce

Příručka obsahující povinnosti příjemce dotace při realizaci projektu (výběr dodavatelů, publicita, účetnictví), proces sledování realizace projektu a proplacení výdajů projektu, kontroly během realizace a po ukončení projektu v rámci jeho udržitelnosti.

Příručka pro žadatele

Příručka obsahující výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z operačního programu. Pojednává o obecných podmínkách pro poskytování pomoci, podávání žádostí, odpovědnosti žadatele a o prováděných kontrolách.

 

Příspěvek Společenství

Příspěvkem Společenství se rozumí část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci programu, jež je spolufinancována Společenstvím.

 

Rámec podpory společenství

Rámcem podpory Společenství je rozhodnutí EK o financování jednotlivých programů v rámci cíle 1. Řídícím orgánem RPS je odbor RPS MMR.

 

Region soudržnosti

Region soudržnosti se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství. Územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II (§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů).

 

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů rámce podpory společenství, obsahující prioritní osy a opatření financované prostřednictvím strukturálních fondů v rámci cíle 1 – konvergence. Představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007−2013 pro uvedený region soudržnosti Severozápad, tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem. Zpracovaný program vychází z platných strategických a programových materiálů obou krajů, jako jsou Program rozvoje Ústeckého kraje a Program rozvoje Karlovarského kraje, a dalších sektorových či průřezových strategických či koncepčních materiálů, ať již z oblasti dopravy či například z oblasti rozvoje cestovního ruchu, včetně územněplánovací dokumentace.

 

Regionální rada regionu soudržnosti

Orgán, resp. právnická osoba, zřízená na základě § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění novely č. 138/2006 Sb., na úrovni regionu soudržnosti (územní statistické jednotky NUTS II) zodpovědný za implementaci ROP Severozápad.

 

Registrace projektu

Nahrání projektu do informačního systému Monit7+ na Úřadě Regionální rady nebo vydání potvrzení o převzetí tištěné verze projektu. Při registraci projektu do informačního systému je projektu automaticky vygenerováno registrační číslo.

 

Rekonstrukce

Stavební zásahy do objektu, které mají za následek změnu jeho účelu nebo zlepšení některého z technických parametrů. Jedná se o soubor prací investičního charakteru (způsobilé výdaje).

 

Revitalizace

Oživení, obnova nefunkčního nebo zchátralého.

 

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí podporuje široký okruh aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví, rovnost v zaměstnanosti, návrat do práce po období péče o děti nebo jiné závislé osoby apod.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Prostředky státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování ROP SZ jsou ŘO poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí). Toto rozhodnutí vydává MMR dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 

Řídící orgán

Řídícím orgánem je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Řídící orgán je dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 odpovědný za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

 

Řízení rizik

Identifikace, měření nebo vyhodnocování a sledování podstupovaných rizik a případné přijímání opatření vedoucích k jejich omezení.

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen Smlouva) je uzavírána mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a příjemcem, resp. úspěšným žadatelem, jehož projekt byl vybrán k podpoře. Smlouva musí být uzavřena do 3 měsíců od vybrání projektu ke spolufinancování v rámci ROP Severozápad. Dotace z rozpočtu RR se v souladu s úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě usnesení VRR, který jím schválil seznam projektů vybraných pro poskytnutí dotace, včetně uvedení příjemce dotace, označení projektu a maximální výše dotace. Smlouva obsahuje zejména označení příjemce dotace, poskytovatele dotace, výši dotace, účel, na který je dotace poskytnuta, lhůtu, v níž má být účelu dosaženo, podmínky užití dotace, resp. podmínky, které je nutné dodržet po poskytnutí dotace, aby byla zachována způsobilost určitého výdaje ke spolufinancování z prostředků rozpočtu EU (SF), a den uzavření Smlouvy.

 

Strategické zprávy v letech 2009 a 2012

Cílem těchto zpráv je poskytnout informace o příspěvku z programů spolufinancovaných ze SF k cílům politiky soudržnosti, k naplňování úkolů jednotlivých fondů, ke Strategickým obecným zásadám Společenství (dále jen SOZS) a NSRR. Zprávy se vypracovávají na úrovni členského státu.

 

Strategické obecné zásady Společenství

SOZS byly stanoveny v souladu s článkem 25 nařízení Rady (ES) (obecného nařízení). Hlavním vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj. Ze SOZS vychází NRP.

 

Strukturální fondy (SF)

Jsou to finanční nástroje EU, které přispívají k dosažení obecných cílů stanovených v článcích 158–162 Smlouvy o založení ES. Jedná se o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS). Podrobnosti o využívání SF jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: nařízení Komise (ES) č. 1083/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999. ROP SZ je financován z ERDF a bude využito křížového financování.

 

Synergická vazba (návaznost)

Věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou operačních programech, stejným žadatelem nebo dvěma žadateli, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých operačních programů a strategických cílů NSRR.

 

Synergická výzva

Výzva pro příjem projektových žádostí, v rámci které mohou být předkládány synergické projekty (počáteční, návazné).

 

Synergické kritérium

Kritérium při hodnocení projektových žádostí odrážející skutečnost, zda předložený projekt (návazný projekt –NP) vytváří/nevytváří synergickou vazbu na jiný konkrétní projekt (počáteční projekt – PP).

 

Synergický projekt

Projekt vytvářející synergickou vazbu.

Udržitelnost projektu

Efekty projektu musejí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu (u malého nebo středního podniku v případě investic nebo vytvořených pracovních míst po dobu 3 let ode dne finančního ukončení projektu). V případě neinvestičních projektů, zaměřených např. na výrobu a distribuci propagačních materiálů, je udržitelnost projektu zajišťována z prostředků žadatele.

Udržitelnost projektu je ohrožena v případě, že dojde k podstatné změně v projektu, která:
* ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu,
* je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

Členský stát má povinnost informovat o těchto změnách Komisi a postupovat podle článku 3957 nařízení Rady (ES) č. 1260/19991083/2006.

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti (ÚRR)

ÚRR je výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí ŘO ROP SZ s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru Regionální rady a předsedovi Regionální rady. Úřad také plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR, tzn. poskytuje konzultace, přijímá, kontroluje a hodnotí žádosti o podporu, kontroluje realizaci projektů, zajišťuje publicitu programu atd. Úřad má v případě regionu Severozápad dvě územní pracoviště – Územní odbory realizace programu, a to v Ústí nad Labem a v Karlových Varech.

Veřejná podpora

Rozumí se tím jakákoliv forma podpory způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že se zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. „state aid“) definována v článcích 107 – 109 Smlouvy o fungování EU.

Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa Evropské unie nebo Evropská komise nepovolí výjimku. V období po vstupu ČR do EU se poskytování veřejné podpory řídí zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů, a výše uvedenými pravidly dle čl. 107 – 109 Smlouvy o fungování EU. Veřejná podpora je ve vztahu k ROP upravena zejména nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,  Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08) a Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 (2013/C 209/01).

 

Veřejná zakázka

V rámci ROP Severozápad se vždy řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Pokyny pro zadávání zakázek. U projektů, které nepodléhají režimu veřejné podpory, může být zadávací/výběrové řízení na dodavatele uskutečněno a smlouva uzavřena ještě před registrací projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu může zadávací/výběrové řízení proběhnout, ale dodavatel smí být vybrán až po obdržení osvědčení o způsobilosti projektu zaslaného řídícím orgánem. Výběrem dodavatele se rozumí doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči.

 

Veřejný výdaj

Výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

 

Veřejnoprávní subjekt

Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který:
* je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu;
* má právní subjektivitu;
* je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti (VRR)

VRR je ustanoven na základě zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, kterým se mimo jiné mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Členové VRR jsou v případě regionu Severozápad voleni z členů zastupitelstev krajů Ústeckého a Karlovarského. VRR je zodpovědný za řízení a provádění ROP SZ, např. schvaluje výběr projektů.

Výběr dodavatele

Vybráním dodavatele jako prvního právně závazného příslibu objednávky v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze pro účely poskytování veřejné podpory v rámci ROP SZ považovat okamžik doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči.

 

Výzva pro předkládání žádostí

Souhrn informací o termínu, odkdy je možno předkládat žádosti o dotaci, o místech příjmu žádostí a o dalších podmínkách pro předložení projektu.

 

Webová žádost (BENEFIT7)

Elektronická žádost je primárně určena pro konečné příjemce a uživatele. Je určena k vyplnění a vygenerování žádosti o dotaci, monitorovacího hlášení a monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu.

 

Winding-up

Orgánem vydávajícím prohlášení při ukončení pomoci (tzv. winding-up body) je útvar Ministerstva financí pověřený provedením závěrečného auditu programu.

Zprostředkující subjekt

Veřejný či soukromý subjekt, který z pověření ŘO plní povinnosti vůči příjemcům provádějícím operace. Za jeho činnost odpovídá řídící orgán. ŘO ROP SZ nebude pro programové období 2007– 2013 zřizovat zprostředkující subjekt.

 

Způsobilé výdaje

Výdaje vynaložené v souladu s cíli oblastí podpory operačního programu. Jsou to výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů EU. Způsobilé výdaje musejí být v souladu s evropskou a českou legislativou a s pravidly stanovenými v příloze č. 1 Příručky pro příjemce – Pravidla způsobilých výdajů.

 

Žadatel

Subjekt, který prostřednictvím žádosti o dotaci žádá řídící orgán o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU.