Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Informace dle zákona

 

INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. NÁZEV

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad je právnickou osobou, zřízenou v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Severozápad, novelou Zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, a to s účinností od 1. 7. 2006. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad je řídícím orgánem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013, zároveň kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, který byl ke dni účinnosti uvedené novely zákona o podpoře regionálního rozvoje zrušen.

Postavení a působnost Regionální rady blíže upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/urad-regionalni-rady/organizacni-struktura

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Sídlo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a kontaktní poštovní adresa

Berní 2261/1
400 01  Ústí nad Labem

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Berní 2261/1 (2. patro), 400 01 Ústí nad Labem – centrum

 

 

4.3 Úřední hodiny

PO – PÁ 8:00 – 12:00

 

4.4 Telefonní čísla

http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty/

 

4.5 Čísla faxů

povinný subjekt nepoužívá fax

 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.nuts2severozapad.cz/

 

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna {zavináč} nuts2severozapad.cz

adresa je určena pro příjem podání i bez elektronického podpisu

 

4.8 Další elektronické adresy

ridiciorgan {zavináč} nuts2severozapad.cz

adresa je určena pro příjem podání výhradně bez elektronického podpisu

kontakty na vedení Regionální rady a na jednotlivé zaměstnance Regionální rady: http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty/

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

2420682/0800 – příjem úhrad platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně, zásahů do investic a úroků z posečkání

4361022/0800 – příjem úhrad správních poplatků, penále a úroků z prodlení

3115022/0800 – příjem úhrad za prodej majetku

 

6. IČ

75082136

 

7. DIČ

povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. DOKUMETY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad na období 2007 – 2013

Prováděcí dokument Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na období 2007 – 2013

Příručka pro žadatele

Příručka pro příjemce

 

8.2 Rozpočet Regionální rady

Rozpočet Regionální rady na rok 2021

Rozpočet Regionální rady na rok 2020

Rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na rok 2020

Rozpočet Regionální rady na rok 2019

Rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na rok 2019

Rozpočet Regionální rady na rok 2018

Rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na rok 2018

Rozpočet Regionální rady na rok 2017 ve znění Opravy rozpisu rozpočtu 2017 ze dne 28. 3. 2017

Rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na rok 2017

Rozpočet Regionální rady na rok 2016

Rozpočet Regionální rady na rok 2015

Rozpočet Regionální rady na rok 2014

Rozpočet Regionální rady na rok 2013

Rozpočet Regionální rady na rok 2012

Rozpočet Regionální rady na rok 2011

Rozpočet Regionální rady na rok 2010

Rozpočet Regionální rady na rok 2009

Rozpočet Regionální rady na rok 2008

Rozpočet Regionální rady na rok 2007

Rozpočet Regionální rady na rok 2006

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

1. ledna 2000 nabyl účinnost Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

 

Ústně
Podané žádosti o poskytnutí informace přijímají pracovníci všech útvarů úřadu. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec Regionální rady poskytne žadateli informaci bezodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Písemně

Lze žádost doručit prostřednictvím držitele poštovní licence na výše uvedené adresy pracovišť, osobně na podatelně úřadu nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. V případě, že je žádost nesrozumitelná a není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený zaměstnanec žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se
od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Požadované informace se poskytují ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti. Za datum podání žádosti se považuje den, kdy byla doručena na podatelnu. Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit, nejvýše však o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

– vyhledávání a sběr požadovaných informací v organizačních útvarech, které jsou oddělené od organizačních útvarů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyřizujících žádost,

– vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

– konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti nebo mezi dvěma nebo více organizačními útvary Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace informován.
Povinný subjekt neposkytne informace v případech stanovených v ustanovení §7 – §12 zákona.

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: podatelna {zavináč} nuts2severozapad.cz, zaslat poštou na adresu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, předat ústně na podatelně Regionální rady či na sekretariátu ředitelky Úřadu Regionální rady.

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat u povinného subjektu na adrese Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to písemně nebo ústně do protokolu. Odvolání lze také podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem.

 

12.FORMULÁŘE

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

nerelevantní

 

14. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tyto předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách podatelny na územním pracovišti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem.

 

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16.LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv

nerelevantní

 

16.2 Výhradní licence

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2020

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2019

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o činnosti Regionální rady v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2006

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dříve „Rozpočtový výhled“):

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2022 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2021 – 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2020 – 2021

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2019 – 2020

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2018 – 2019

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2017 – 2018

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2016 – 2017

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2015 – 2016

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2014 – 2015

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2013 – 2014

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2012 – 2013

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2011 – 2012

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2010 – 2011

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na roky 2009 – 2010

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

 

Záverečný účet:

Záverečný účet za rok 2020

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2009

Závěrečný účet za rok 2008

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2006