Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích

Monitorovací výbor

 

MONITOROVACÍ  VÝBOR  REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU  SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Dle Článku 63 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 zřizuje členský stát pro každý operační program monitorovací výbor po dohodě s řídícím orgánem do tří měsíců ode dne, kdy je členskému státu oznámeno rozhodnutí o schválení operačního programu.

Monitorovací výbor ROP Severozápad měl zejména tyto pravomoci:

 • posuzoval a schvaloval kritéria pro výběr projektů,
 • prostřednictvím evaluačních zpráv hodnotil pokrok v dosahování cílů operačního programu,
 • posuzoval a schvaloval výroční a závěrečné monitorovací zprávy,
 • mohl řídícímu orgánu navrhnout revize nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů programu, a to na základě evaluačních a monitorovacích zpráv.

Základní vymezení pravomocí a zodpovědností Monitorovacího výboru je uvedeno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/20069 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad byl složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi, které oslovila Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad jako Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a byl sestaven na základě principu partnerství dle Článku 11 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a respektuje rovné zastoupení mužů a žen.

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad zasedal minimálně dvakrát ročně. Přípravu a způsob svolání zasedání, průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení Monitorovacího výboru podrobněji upravoval Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, který byl vydán na základě Statutu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a Obecného nařízení. Ve Statutu bylo podrobněji definováno postavení a úloha Monitorovacího výboru.

Jednací řád dále stanovil funkci a povinnosti Sekretariátu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, jehož funkci vykonával tehdejší Odbor řízení programu ve spolupráci s tehdejší Kanceláří ředitelky a funkci a povinnosti tajemníka Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad zastupovaly tyto instituce:

 • Řídící orgán,
 • Ústecký kraj,
 • Karlovarský kraj,
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
 • Ministerstvo financí ČR,
 • Ministerstvo dopravy ČR,
 • Ministerstvo zemědělství ČR,
 • Svaz měst a obcí ČR,
 • Severočeské sdružení obcí,
 • Spolek pro obnovu venkova,
 • Hospodářská komora ČR,
 • Asociace hotelů a restaurací ČR,
 • Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR,
 • Euroregiony,
 • město Chomutov,
 • město Sokolov,
 • Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje.