Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně

Výbor Regionální rady

 

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Dle Zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §16 písm. d), je Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad tvořen šestnácti členy, za každý kraj osmi zástupci. Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje.

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 538/11/16 ze dne 22. 11. 2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 byly zvoleni tito členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad:

Karlovarský kraj:

 • Mgr. Dalibor Blažek
 • Bc. Pavel Čekan
 • Ing. Pavel Hojda
 • Ing. Jan Horník
 • Ing. Josef Janů
 • Karla Maříková
 • Ing. Roman Procházka
 • PhDr. Zdeněk Soukup

Ústecký kraj:

 • Ing. Mgr. Miroslav Andrt
 • Bc. Pavel Csonka
 • Ing. Ladislav Drlý
 • Ing. Jaroslav Dubský
 • Jaroslav Komínek
 • Drahomíra Miklošová
 • Bc. Milan Rychtařík
 • Mgr. Bc. Petr Šmíd

Člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je zastupitelem daného kraje, funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zaniká zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, odvoláním, nebo odstoupením, respektive v povolebním období zvolením nových členů. Funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je veřejnou funkcí a je neslučitelná s funkcí ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nebo s pracovním poměrem vůči Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. Všichni členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jakožto osoby zapojené do implementace ROP Severozápad mají podepsaný Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oficiální dokument, který představuje pro každého člena implementační struktury ROP Severozápad dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP Severozápad principy vylučující střet zájmů. Tento dokument je zařazen do oficiální programové dokumentace ROP Severozápad, čímž se stává závazným pro všechny účastníky. Přijetí Etického kodexu ROP Severozápad přispívá k transparentnosti implementace ROP na všech úrovních implementační struktury, která je posuzována mimo jiné i v rámci Auditu shody.

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad má zejména tyto pravomoci:

 • jedná a rozhoduje ve věcech spojených s realizací ROP Severozápad, zejména pak schvaluje:

- realizační a řídící dokumentaci ROP Severozápad vč. změn této dokumentace,

 - změny v metodickém řízení Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad,

- opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP Severozápad,

- výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,

- výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad poskytne dotaci či návratnou finanční pomoc,

- výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Severozápad,

- případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Severozápad;

 • schvaluje rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; závěrečný účet Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků,
 • stanovuje organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
 • rozhoduje o personálních změnách zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to do úrovně vedoucích odborů.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se schází podle potřeby, nejdéle jedenkrát za tři měsíce. Účast na zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je nezastupitelná. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů za každý kraj zvlášť. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů za každý kraj zvlášť.

Zasedání organizačně zajišťuje Kancelář ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.