Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

Výbor Regionální rady

 

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Dle Zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §16 písm. d), je Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad tvořen šestnácti členy, za každý kraj osmi zástupci. Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje.

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 538/11/16 ze dne 22. 11. 2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 byly zvoleni tito členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad:

Karlovarský kraj:

 • Mgr. Dalibor Blažek
 • Bc. Pavel Čekan
 • Ing. Pavel Hojda
 • Ing. Jan Horník
 • Ing. Josef Janů
 • Karla Maříková
 • Ing. Roman Procházka
 • PhDr. Zdeněk Soukup

Ústecký kraj:

 • Ing. Mgr. Miroslav Andrt
 • Bc. Pavel Csonka
 • Ing. Ladislav Drlý
 • Ing. Jaroslav Dubský
 • Jaroslav Komínek
 • Drahomíra Miklošová
 • Bc. Milan Rychtařík
 • Mgr. Bc. Petr Šmíd

Člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je zastupitelem daného kraje, funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zaniká zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, odvoláním, nebo odstoupením, respektive v povolebním období zvolením nových členů. Funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je veřejnou funkcí a je neslučitelná s funkcí ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nebo s pracovním poměrem vůči Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. Všichni členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jakožto osoby zapojené do implementace ROP Severozápad mají podepsaný Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oficiální dokument, který představuje pro každého člena implementační struktury ROP Severozápad dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP Severozápad principy vylučující střet zájmů. Tento dokument je zařazen do oficiální programové dokumentace ROP Severozápad, čímž se stává závazným pro všechny účastníky. Přijetí Etického kodexu ROP Severozápad přispívá k transparentnosti implementace ROP na všech úrovních implementační struktury, která je posuzována mimo jiné i v rámci Auditu shody.

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad má zejména tyto pravomoci:

 • jedná a rozhoduje ve věcech spojených s realizací ROP Severozápad, zejména pak schvaluje:

- realizační a řídící dokumentaci ROP Severozápad vč. změn této dokumentace,

 - změny v metodickém řízení Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad,

- opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP Severozápad,

- výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,

- výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad poskytne dotaci či návratnou finanční pomoc,

- výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Severozápad,

- případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Severozápad;

 • schvaluje rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; závěrečný účet Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků,
 • stanovuje organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
 • rozhoduje o personálních změnách zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to do úrovně vedoucích odborů.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se schází podle potřeby, nejdéle jedenkrát za tři měsíce. Účast na zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je nezastupitelná. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů za každý kraj zvlášť. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů za každý kraj zvlášť.

Zasedání organizačně zajišťuje Kancelář ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.