Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Fotogalerie

98. ZASEDÁNÍ VRR

30. června 2015, Karlovy Vary

Na 98. zasedání schválil VRR projekty z 65., 66. a 67. výzvy, tedy projekty v rámci oblasti podpory 1.1 a 2.2.

VRR dále schválil mj. Závěrečný účet 2014 vč. Zprávy o o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, či účetní závěrku za rok 2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

95. ZASEDÁNÍ VRR

10. března 2015, Ústí nad Labem

VRR byl informován o průběhu výzev 67 a 69 – v rámci Výzvy č. 67 bylo podáno 29 projektů v celkové výši cca 322 mil. Kč, přičemž alokace činí 175 mil. Kč, ÚRR předpokládá navýšení alokace, lze tedy předpokládat, že budou uspokojeny všechny projekty, které úspěšně projdou procesem kontroly a hodnocení; v rámci Výzvy č. 69 bylo podáno 23 projektů v celkové výši cca 250 mil. Kč, alokace v rámci této výzvy činí 125 mil. Kč, ÚRR předpokládá navýšení alokace, lze tedy předpokládat, že budou uspokojeny všechny projekty, které úspěšně projdou procesem kontroly a hodnocení.

VRR byl dále informován o postupu při vydávání platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně, o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2014, o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2014, o počtu přijatých žádostí o informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 či o činnosti útvaru Interní audit v roce 2014.

DSC_0413

 

DSC_0416

93. ZASEDÁNÍ VRR

22. prosince 2014, Ústí nad Labem

VRR byl informován o aktuálním stavu realizace ROP Severozápad – projekty, které v roce 2014 podaly žádost o platbu, byly proplaceny, až na jeden projekt, u kterého byla podána žádost o prošetření Policii ČR, cíl akčního plánu ÚRR „Maximalizovat objem čerpaných prostředků alokace programu“ byl splněn. VRR dále přijal informaci ze zasedání Monitorovacího výboru ROP Severozápad, kde hlasitě zněla kritika vůči MMR ohledně zajištění lidských zdrojů pro období 2014 – 2020, Monitorovací výbor ROP Severozápad v této souvislosti přijal usnesení, kterým vyzývá MMR k řešení aktuálního problému udržení lidských zdrojů pro dokončení ROP Severozápad, který je způsoben zejména neurčitým stavem zajištění ROP Severozápad po roce 2015 a zajištění Integrovaného regionálního operačního programu v institucionální rovině.

VRR na základě doporučení Monitorovacího výboru ROP Severozápad zrušil stálé pracovní skupiny, schválil úpravu použití a čerpání Fondu zaměstnavatele, schválil rozpočtový výhled na roky 2016 – 2017 s tím, že předseda Regionální rady bude informovat hejtmany a ministryni pro místní rozvoj o nezabezpečení financování Regionální rady na roky 2016 a následující, schválil projekty z 56., 57 a 58. výzvy či plán výzev na rok 2015.

VRR dále přijal informaci o přerušení pracovního poměru stávající zástupkyně ředitelky a zastupováním ředitelky pověřil vedoucího Odboru řízení programu.

VRR 22.12.2014 016

 

VRR 22.12.2014 021

92. ZASEDÁNÍ VRR

19. listopadu 2014, Ostrov nad Ohří

VRR na tomto zasedání přijal rezignaci předsedy Regionální rady Petra Navrátila. Na post předsedy jmenoval současného místopředsedu Milana Pipala, na post místopředsedy stávajícího předsedu Petra Navrátila. Změna je platná od 1. 12. 2014.

VRR byl informován o stavu přípravy nových výzev, stavu proplácení, certifikaci projektů Krajské zdravotní, a. s., zapojování peněz z odvodů, budoucím období, schválil plán čerpání technické asistence a komunikační plán pro rok 2015 či mezitimní účetní závěrku k datu 30. 9. 2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

90. ZASEDÁNÍ VRR

15. září 2014, Karlovy Vary

VRR se zabýval mj. aktuální situací na ÚRR: převážná většina projektů podaných v rámci podzimních výzev 2013 je v realizaci, ÚRR průběžně certifikuje, mj. i úpravou pracovní doby zaměstnanců dělá vše pro rychlejší administraci žádostí o platbu a její včasné proplacení. Samostatně se VRR zabýval termíny pro kontrolu veřejných zakázek: kontroly VŘ probíhají průběžně, sešlo se více než 200 výběrových/zadávacích řízení na každém územním pracovišti, ÚRR má snahu kontrolovat je svépomocí, velké a komplikovanější zakázky kontroluje ve spolupráci s AK Schüller; bez provedené kontroly ZŘ/VŘ nelze žádost o platbu proplatit – kontrola ZŘ/VŘ je součástí veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Proces kontroly ZŘ/VŘ má stanovené postupy, z nichž některé nelze urychlit, často záleží na správnosti postupu příjemců jako zadavatelů a také na jejich spolupráci při kontrole; v případě zjištěných nedostatků či absence některých dokumentů jsou příjemcům zasílány výzvy k součinnosti, délka kontroly tak závisí i na množství zjištěných nedostatků a rychlosti jejich reakce. k 31. 7. bylo podáno 112 žádostí o platbu, ke každé z nich je ke kontrole předloženo vícero zakázek.

VRR dále schválil navýšení počtu pracovníků ÚRR či projekty z 54. výzvy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

88. ZASEDÁNÍ VRR

8. července 2014, Ústí nad Labem

VRR mj. projednal možnosti stěhování územního pracoviště ÚRR Karlovy Vary, vyhlásil Výzvu k předkládání projektů č. 56, zabýval se možností proplácet svým členům cestovní náhrady.

DSC_2561

 

DSC_2563

87. ZASEDÁNÍ VRR

10. června 2014, Ústí nad Labem

VRR byl informován o pokroku v realizaci ROP Severozápad – ke dni 26. 5.  2014 bylo podáno celkem 1.188 projektů s celkovým objemem cca 42 mld. Kč, z toho bylo schváleno 479 projektů v objemu cca 22 mld. Kč, zasmluvněno bylo 321 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 15,5 mld. Kč, ukončeno 291 projektů za 13,7 mld. Kč, proplaceno téměř 14 mld. Kč a certifikováno necelých 12 mld. Kč.

VRR dále vzal na vědomí informaci o výsledcích jednání 22. zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 22. 4. 2014, informaci výsledcích jednání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce, informaci o personální změně na úrovni Kanceláře ředitelky, schválil Monitorovací zprávy IPRM, schválil žádost příjemce SC production s. r. o. o prodloužení ukončení fyzické realizace a prodloužení termínu ukončení projektu či zaktualizoval plán výzev na rok 2014.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

83. ZASEDÁNÍ VRR

17. března 2014, Ústí nad Labem

Členové VRR byli informováni mj. o krizovém plánu ROP Severozápad, auditech operací na ROP Severozápad, delegaci kontrolního výboru Evropského parlamentu či o indikativní alokaci výzev vs. požadavky příjemců po kontrole formálních náležitostí.

VRR dále schválil projekty předložené do 43., 44., 46. a 47. výzvy a vyhlásil Výzvy č. 54 a 55.

DSC_2195

 

DSC_2200

81. ZASEDÁNÍ VRR

21. ledna 2014, Ústí nad Labem

Členové VRR byli mj. informováni, že 19. 12. 2013 schválila Evropská komise revizi ROP Severozápad, mj. přesun cca 465 mil. Kč z oblasti podpory 4.2 do 2.2. Výzva na tuto částku prozatím není vyhlášena, záměr vyhlásit ji bude prodiskutován v červenci 2014 podle vykázaného objemu prostředků v žádostech o platbu s termínem předložení do 31. 7. 2014.

Dále byl VRR informován o závěrech z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013,  o požadavcích na schvalování účetních závěrek či o nesrovnalostech řešených v roce 2013.

 

DSC_2123

 

DSC_2125

77. ZASEDÁNÍ VRR

17. září 2013, Ústí nad Labem

Členové VRR byli informováni, že obě zastupitelstva schválila smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě, v  pondělí 16. 9. obdržely oba kraje od MF ČR návratnou finanční výpomoc, po podpisu smluv za Regionální radu budou tyto finanční prostředky převedeny na účet Regionální rady, která je obratem pošle MF ČR; bezprostředně poté zašle MMR Rozhodnutí o poskytnutí dotace Regionální radě, které stanoví časový harmonogram výplaty a podmínky čerpání dotace. Na základě těchto informací mohli členové VRR přijmout usnesení, kterým konstatují, že došlo k obnově procesu certifikace ROP Severozápad a obnovují vyhlašování nových výzev, podepisování Smluv o poskytnutí dotace a  zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k podepisování Smluv o poskytnutí dotace.

Členové VRR byli dále informováni o jednání ma MMR, kde byla mj. řešena otázka 140 mil. Kč státního rozpočtu.

DSC_1648

 

DSC_1648

75. ZASEDÁNÍ VRR

8. srpna 2013, Ústí nad Labem

Členové VRR byli informováni o dopise EK, kterým informuje, že žádosti o platbu v rámci ROP Severozápad mohou být opět zpracovávány, mimo 5 projektů Krajské zdravotní, a. s., šetřených policií, do úhrady korekce bude zapojen buffer (350 mil. Kč ze současných projektů, 671 mil. Kč z budoucích projektů), tuto částku pokryje MF ČR, které požaduje ze strany ROP Severozápad záruku, že příjemcům bude vyplacena a MMR nebude požadovat podíl státního rozpočtu (cca 140 mil. Kč). Po odečtení výše uvedených částek zbývá na korekci uhradit cca 906 mil. Kč, obě zastupitelstva budou o schválení převodu finančních prostředků na účet RR SZ na provedení plošné a extrapolované finanční opravy (598 milionů Kč pro ÚK a 308 milionů Kč pro KK) jednat 19. srpna 2013; v placení korekce by krajům návratnou finanční výpomocí pomohlo MF ČR, splátkový kalendář by byl rozvržen do roku 2020.

Členové dále projednali a schválili mj. změnu organizační struktury ÚRR – navýšení počtu pracovníků ÚRR či změnu poskytovatele služeb v oblasti Public relation.

 

 

72. ZASEDÁNÍ VRR

9. května 2013, Karlovy Vary

Na tomto zasedání VRR vzal na vědomí výzvu krajů ke zpětvzetí přijetí korekce, své předchozí usnesení týkající se přijetí korekce a rozhodnutí neodvolávat se proti ní však nezrušil. Nadále se samozřejmě zabýval vytvářením podmínek pro obnovení činnosti ROP Severozápad a minimalizování negativní dopady zastavení ROP Severozápad na příjemce podpory.

Členové VRR byli dále seznámeni např. s plánovanými výběrovými řízeními na vedoucí odborů ÚRR.

 

69. ZASEDÁNÍ VRR

6. února 2013, Ústí nad Labem

Na tomto zasedání byla Jana Havlicová, do této doby pověřená řízením ÚRR, jmenována do funkce ředitelky ÚRR. VRR jednal o aktuální situaci na ROP Severozápad a zabýval se možnostmi dalšího vývoje.

65. ZASEDÁNÍ VRR

21. září 2012, Chomutov

VRR se na tomto zasedání zabýval mj. personální situací na ÚRR, kdy bylo bezpodmínečně nutné obsadit klíčová vedoucí místa (post ředitele byl uvolněn odvoláním ředitele ÚRR z funkce – v důsledku jeho vzetí do vazby, post zástupce ředitele podáním výpovědi zástupce ředitele z pracovního poměru, post vedoucího Odboru vnitřních činností překážkou na straně zaměstnance). Dále řešil situaci kolem povolebního „vakua“, tedy doby po krajských volbách do doby zvolení nového vedení Regionální rady.

Na zasedání byla dále vyhlášena výzva pro TA, a to na základě povolení vyhlásit tuto výzvu v době, kdy je program kompletně pozastavený, ze strany MMR.

 

62. ZASEDÁNÍ VRR

20. června 2012, Chomutov

Na tomto zasedání rezignoval dosavadní místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner, čímž se Regionální rada ocitla zcela bez vedení (předseda Regionální rady Jiří Šulc byl z funkce odvolán na 61. zasedání VRR dne 11. 6. 2012). Bylo zvoleno nové vedení Regionální rady – Jaroslav Komínek předsedou a Jakub Pánik místopředsedou. Mimo volby nového vedení Regionální rady členové VRR odsouhlasili obnovení řízení o odvodu s příjemcem Krajská zdravotní, a. s., provedení změn ve 3. fázi hodnocení projektů, provedení auditu vzorku projektů z let 2008 – 2012 či provedení odvodu u příjemce Martina Mikeše.

 

 

58. ZASEDÁNÍ VRR

12. března 2012, Chomutov

Členové VRR byli seznámeni se souhrnnými zprávami za předchozí rok o činnosti v oblasti škod a vyřazeného majetku, realizovaných veřejných zakázek, absorpční kapacity, nesrovnalostí, evaluací apod. Dále členové VRR projednávali problematiku přezávazkování programu, zpřísnění podmínek při zadávání veřejných zakázek a samozřejmě aktuální situaci na ROP Severozápad.

 

 

55. ZASEDÁNÍ VRR

7. listopadu 2011, Chomutov

Členové VRR projednávali např. problematiku možného přezávazkování programu a opatření proti tomuto přezávazkování, byli informováni o disponibilní alokaci ROP Severozápad, vyhlásili výzvy č. 28 a 29 a schválili plán výzev na rok 2012. Samozřejmě se podrobně zabývali aktuální situací na ROP Severozápad a mj. schválili novou organizační strukturu ÚRR na rok 2012.

53. ZASEDÁNÍ VRR

29. července 2011, Chomutov

Členové VRR se sešli na mimořádném jednání svolaném k dopisu z EK, jímž EK vyjadřuje pochybnosti o kvalitě řídicího a kontrolního systému ROP Severozápad a zároveň ukládá České republice učinit konkrétní kroky k nápravě. Dopis je z velké části postaven na zjištěních mimořádného auditu, který byl proveden u příjemce Krajská zdravotní, a. s., společností Deloitte Advisory, s. r. o. Týká se zejména dvou zjištění – postupy pro výběr projektů a provádění kontrol, zejm. veřejných zakázek. Dopis dále jako důvod pochybností o kvalitě systému uvádí probíhající policejní vyšetřování.

Zasedání se v roli hostů zúčastnili JUDr. Letáčková a Ing. Braun za Ministerstvo pro místní rozvoj, Mgr. Rendla za Ministerstvo financí a též senátor Parlamentu České republiky Jan Horník.

VRR deklaroval připravenost zabývat se výsledky auditů provedených ze strany kontrolních orgánů (PCO, AO, ÚOHS, PČR, EK aj.) a přijmout adekvátní opatření vyplývající z finální verze auditní zprávy.

 

47. ZASEDÁNÍ VRR

17. prosince 2010, Karlovy Vary

Hlavním bodem jednání byla problematika spolufinancování podpořených projektů ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato otázka ještě nebyla dořešena na úrovni vlády, rozhodl výbor, že smlouvy s příjemci dotací budou podepisovány až po 28. lednu 2011. Na tomto zasedání byli dále členové výboru informováni o aktuálním stavu čerpání z ROP Severozápad, schválili Plán výzev na rok 2011, rozpočtový výhled Regionální rady na roky 2012 – 2013 a byla vyhlášena Výzva k předkládání projektů v rámci oblastí podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Výzva bude vyhlášena v termínu 6. 1. 2011 – 31. 3. 2011.

výbor 1

 

výbor 2

44. ZASEDÁNÍ VRR

1. října 2010, Červený Hrádek u Jirkova

Řešeno bylo mj. spolufinancování ROP ze strany státního rozpočtu či usnesení vlády č. 675 ze dne 22. září 2010. Členové VRR byli v této souvislosti informováni o interpelaci poslance Jiřího Šulce na ministra financí Miroslava Kalouska. Na tomto zasedání byl schválen Plán čerpání technické asistence na rok 2011, rozpočet Regionální rady na rok 2011 a projekty z 15. a 18. výzvy. V souvislosti s hledáním úspor v rozpočtu Regionální rady odstoupili předseda Regionální rady i místopředseda Regionální rady od smlouvy o výkonu funkce předsedy, resp. od smlouvy o výkonu funkce místopředsedy a nadále budou tuto funkci vykonávat bezplatně.

výbor 3

 

výbor 4

37. ZASEDÁNÍ VRR

11. prosince 2009, Červený Hrádek u Jirkova

Na tomto zasedání byl jmenován ředitel Úřadu Regionální rady Petr Kušnierz. Byly stanoveny náležitosti k výkonu funkce ředitele, stanovena mzda ředitele a ředitel byl zmocněn k rozhodování o zadávání veřejných zakázek, k podepisování objednávek, zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad před všemi orgány státní správy i samosprávy a vůči všem fyzickým i právnickým osobám. Dále byl aktualizován Jednací řád VRR, Plán výzev na rok 2010 či vyhlášeny výzvy k předkládání projektů v rámci ROP Severozápad.

výbor 5

 

výbor 6

34. ZASEDÁNÍ VRR

10. října 2009, Červený Hrádek u Jirkova

Na tomto zasedání výbor schválil mj. Plán výzev na rok 2010, výzvu k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2, či se zabýval problematikou financování projektů v rámci ROP Severozápad.

výbor 7

 

výbor 8

32. ZASEDÁNÍ VRR

26. června 2009, Červený Hrádek u Jirkova

Výbor schválil projekty podané v rámci 5. a 6. Výzvy, dílčí projekty IPRM Děčína, Ústí nad Labem a Chomutova, dále schválil Zprávu z přezkoumání hospodaření Regionální rady za rok 2008 nebo vyhlášení osmé výzvy k předkládání projektů. V rámci zasedání vystoupil i primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata, který informoval členy výboru o postupu realizace integrovaného plánu rozvoje města i jednotlivých dílčích projektů a připomněl problémy, které pro město Ústí nad Labem vyplývají ze zastavení stavby, kterou v centru Ústí nad Labem realizuje na silnici I/30 Ředitelství silnic a dálnic (na tuto rekonstrukci silnice, jejíž součástí bude i protipovodňová vana, navazuje realizace projektů zařazených do IPRM Ústí nad Labem).

výbor 9

 

výbor 10

 

29. ZASEDÁNÍ VRR

27. března 2009, Klášterec nad Ohří

Výbor na tomto zasedání schválil mj. vyhlášení 6. Výzvy k předkládání projektů v rámci ROP Severozápad či svým usnesením vyjádřil podporu obcím s 500 – 4.999 obyvateli.

výbor 12

 

27. ZASEDÁNÍ VRR

8. prosince 2008, Klášterec nad Ohří

První zasedání výboru v novém složení. Členové volili ze svých řad předsedu a místopředsedu Regionální rady, předsedu, místopředsedu a členy Finanční a majetkové komise VRR a zástupce Regionální rady do monitorovacích výborů jiných operačních programů. Na úvodním zasedání Výboru v novém složení byli členové detailně seznámeni s Regionální radou a jejími orgány a se základními programovými dokumenty a schválili mj. aktualizovaný Plán výzev.

výbor 14

 

22. ZASEDÁNÍ VRR

5. září 2008, Klášterec nad Ohří

Členové výboru schvalovali rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009 a rozpočtový výhled na léta 2010 – 2011. Jednání se jako hosté účastnili zástupci statutárních měst regionu soudržnosti Severozápad (v pozadí), jejichž IPRM byly v rámci tohoto jednání schvalovány.

 

výbor 16

19. ZASEDÁNÍ VRR

22. května 2008, Klášterec nad Ohří

VRR schválil mj. Výroční zprávu ROP Severozápad za rok 2007 před jejím odesláním Evropské komisi. Dále byl informován o stanovisku obyvatel města Chomutova k připravovanému IPRM.

výbor 18

15. ZASEDÁNÍ VRR

13. prosince 2007, Klášterec nad Ohří

Na zasedání bylo oznámeno schválení ROP Severozápad. Zasedání se účastnili i zástupci statutárních měst regionu Severozápad. V rámci jednání VRR byla diskutována i problematika IPRM. Dále byly mj. vyhlášeny výzvy pro oblasti podpory 3.1 a 5.1.

výbor 19

 

výbor 20

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací