Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

2013ŠipkaNOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN
Úřad Regionální rady vydal Externí metodický pokyn č. 63 – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Cílem tohoto metodického pokynu je úprava Pokynů pro zadávání zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vychází ze zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., ze dne 10. 10. 2013, a která vstoupí […]


ŠipkaZMĚNY KONTROLNÍCH POSTUPŮ
Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový zákon č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení kontrolního řádu se uplatní vždy, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Instituty, které nejsou upraveny kontrolním řádem, se řídí obecnou úpravou správního řádu. […]


ŠipkaO HODNOTITELÍCH PROJEKTŮ ROZHODL LOS
Na Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem proběhlo 17. prosince 2013 přiřazení externích hodnotitelů pro projekty podané v rámci Výzev č. 42, 43 a 45. O tom, který hodnotitel bude bodovat konkrétní projekt, rozhodlo losování. Jednalo se o první takové losování v historii ROP Severozápad. Losování provedli vedoucí územních odborů realizace programu za přítomnosti notáře. Kromě nich […]


ŠipkaPROVOZ ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Úřad Regionální rady upozorňuje na omezení provozu v souvislosti s vánočními a novoročními svátky. Ve dnech 23.12, 27.12. a 31.12. bude úřad včetně podatelny pro veřejnost uzavřen. Dne 30.12. bude podatelna v provozu do 13.00 hodin.


ŠipkaPODPORA PRO PROJEKTY NA PODPORU MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU
ROP Severozápad od 11. prosince 2013 přijímá projekty spadající do oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Příjem žádostí končí 22. ledna 2014 ve 12 hodin. Projekty mohou řešit například vznik informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center, podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu […]


ŠipkaÚPRAVA UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
Na základě předchozího pozastavení Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad docházelo k neúměrné časové prodlevě mezi schválením závěrečné žádosti o platbu a jejím proplacením ze strany řídícího orgánu. Tento stav znevýhodnil některé příjemce a znemožnil dostatečnou kontrolu nad projekty v období po schválení závěrečné žádosti o platbu. Z tohoto důvodu lze u dotčených projektů za počátek udržitelnosti […]


ŠipkaMEZI MĚSTY JE O DOTACE Z ROP SEVEROZÁPAD VELKÝ ZÁJEM
Žadatelé z řad středních a malých měst mají o dotace z ROP Severozápad zájem. Do konce listopadu, kdy končila výzva k předkládání projektů, podali na Úřadu Regionální rady žádosti o dotace za bezmála 1,3 miliardy korun podílu dotace z EU. „Celkem bylo do oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst předloženo pětapadesát projektů, z toho 26 v Ústeckém […]


ŠipkaZASEDAL MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 28. listopadu 2013 sešel na zasedání v Karlových Varech. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupovali […]


ŠipkaUPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
Vážení žadatelé,   datum  29. 11. 2013  je termínem ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 44 – 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních měst a malých měst a Výzvy č. 47 – 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Vzhledem ke značné délce načítání projektů do informačního systému IS MONIT7+ , kterou jsme v poslední době […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I NA REVITALIZACE OBCÍ
V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byly 18. listopadu 2013 vyhlášeny výzvy k předkládání projektů spadajících do Oblastí podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství), 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. V oblasti podpory 1.3 […]


ŠipkaNOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN
Úřad Regionální rady zveřejnil novou aktualizovanou verzi Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové kázně. Cílem tohoto pokynu je vydání aktualizované verze Tabulky finančních oprav a vydání Tabulky snížených odvodů, včetně upřesnění postupu v případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace. Tento pokyn zároveň nahrazuje verzi 1 ExMP č. 58 ze dne 17. […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ DOTACE NA MODERNIZACE SILNIC II A. III. TŘÍDY
V rámci Regionálního operačního programu Severozápad byla 1. listopadu 2013 vyhlášena výzva k předkládání projektů spadajících do Oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. V této oblasti podpory mohou kraje a jimi zřizované či založené organizace získat finanční prostředky především na rekonstrukce, modernizace a budování regionálních komunikací II. a III. třídy. Na podporu těchto […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD NABÍZÍ STŘEDNÍM A MALÝM MĚSTŮM 945 MILIONŮ KORUN
Od 17. října mohou v Regionálním operačním programu Severozápad o podporu pro své projekty žádat střední a malá města. Program mezi jejich projekty rozdělí 945 milionů korun. „Výzva k předkládání projektů bude otevřena do 29. listopadu. Projektové žádosti do ní mohou podávat města z Ústeckého a Karlovarského kraje, která mají od pěti do padesáti tisíc obyvatel,“ říká Petr Navrátil, […]


ŠipkaNAVRHNĚTE PROJEKT A VYHRAJTE ULTRABOOK!
Díky soutěži s fondy EU mohou studenti všech středních škol získat hodnotné ceny. Soutěž „Navrhni projekt“ přináší možnost získat tablety, ultrabooky, elektronické čtečky a mnoho dalšího.  Pravidla jsou jednoduchá. Zúčastnit se mohou studenti všech středních škol a jediným úkolem je do 6. prosince 2013 navrhnout vlastní projekt podpořený z fondů EU. Pracovat můžete ve 2 až 5 […]


ŠipkaNOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO ROP SEVEROZÁPAD
Regionální operační program Severozápad bude přijímat další žádosti o dotace. Výbor Regionální rady na svém jednání 15. října 2013 rozhodl, že výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny 17. října 2013. Žadatelé budou moci podávat své projekty do oblastí podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD ODESLAL PŘÍJEMCŮM 1,3 MILIARDY KORUN
Z účtu Regionálního operačního programu Severozápad byly dne 10. října 2013 odeslány příjemcům dotací finanční prostředky v celkovém objemu 1,3 miliardy korun. Úřad Regionální rady, který proplácení dotací administruje, zadal příkazy k platbě pro 48 příjemců. Proplaceno bylo 64 žádostí o platby Proplaceny byly projekty a etapy projektů, které prošly dle pravidel operačního programu příslušnou kontrolou, nejsou pozastaveny […]


ŠipkaÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY ROZESLAL PLATEBNÍ VÝMĚRY CHYBUJÍCÍM PŘÍJEMCŮM
Úřad Regionální rady začal v těchto dnech vymáhat vrácení části dotace na příjemcích, kteří podle auditu společnosti Deloitte Advisory s. r. o. pochybili při realizaci projektů. Platební výměry za celkem 395,3 milionů korun byly v první vlně odeslány 6 ze 14 příjemců dotací. Sankce je uplatněna proti příjemcům z řad krajů, obcí, měst i podnikatelů ze […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD MÁ JIŽ PENÍZE NA PROPLACENÍ DLUŽNÝCH DOTACÍ
Regionální operační program Severozápad proplatí tento týden dotace, které dluží příjemcům. „O víkendu přišla na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v České národní bance částka 1,581 miliardy korun. Platby příjemcům, kterým ROP Severozápad kvůli pozastavení dluží, by měly odejít ve čtvrtek tento týden,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. K prodlení mezi termínem, kdy byly peníze […]


ŠipkaV LITVÍNOVĚ MAJÍ KNIHOVNU ROKU 2013
Městská knihovna Litvínov ve čtvrtek 3. října získala cenu Ministerstva kultury Knihovna roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.   Objekt městské knihovny prošel modernizací v letech 2009 – 2011 a to také díky dotacím z Regionálního operačního programu Severozápad, […]


ŠipkaV DUBÍ SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI MUZEUM PORCELÁNU
Slavnostního otevření dubského Domu porcelánu s modrou krví se 1. října 2013 mimo ředitele porcelánky Český porcelán Dubí Vladimíra Feixe a starosty města Petra Pípala zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Muzeum, jehož součástí je také infocentrum a malý konferenční sál, se podařilo otevřít díky rekonstrukci objektu bývalého kina v Dubí. Na přestavbě se finančně podílelo […]


ŠipkaOBNOVENÍ PROPLÁCENÍ DOTACÍ SE BLÍŽÍ
Příjemci dotací z Ústeckého a Karlovarského kraje se na začátku října dočkají obnovení proplácení finančních prostředků z ROP Severozápad. „Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad již od Ministerstva pro místní rozvoj obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předfinancování projektů předložených do operačního programu. Jde o dokument, kterým ministerstvo umožňuje proplácení dotací pro již realizované projekty,“ uvedl předseda Regionální […]


ŠipkaNOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Regionální operační program Severozápad opět přijímá projektové žádosti. Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady byly 19. září 2013 vyhlášeny dvě nové výzvy k předkládání projektů.  První je určena pro dílčí projekty integrovaných plánů rozvoje měst Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Děčín. Pro tyto projekty je ve výzvě k dispozici 350 milionů korun. Druhá výzva je pak […]


ŠipkaVÝROČNÍ KONFERENCE 2013 VE ZNAMENÍ RESTARTU PROGRAMU
AKTUALIZOVÁNO. Výroční konference ROP Severozápad 2013 proběhla 18. září v prostorách Společenského sálu Krajské knihovny Karlovy vary a 20. září 2013 v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Konferenci v obou dnech zahájil předseda Regionální rady Ing. Petr Navrátil, který shrnul aktuální stav ROP Severozápad a přivítal účastníky z veřejné správy.   Hlavním tématem konference byl […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady zasedal 17. září 2013 v Ústí nad Labem. Petr Navrátil, předseda Regionální rady, informoval přítomné, že kraje již mají na svých účtech prostředky, které jim Ministerstvo financí poskytlo jako návratnou finanční výpomoc. “Tyto prostředky kraje po podpisu smluv s Regionální radou poskytnou Regionální radě jako dotaci a ta je následně použije na úhradu korekce,“ […]


ŠipkaVÝROČNÍ KONFERENCE ROP SEVEROZÁPAD PROBĚHNE 18. A 20. ZÁŘÍ
AKTUALIZOVÁNO. Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad. Konference se uskuteční 18. září 2013 v Karlových Varech ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary a 20. září 2013 v Ústí nad Labem v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavním tématem konference bude obnovení Regionálního operačního programu Severozápad a jeho řízení. Opomenuty […]


ŠipkaZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELŮ
Na základě provedeného auditu došlo z podnětu Evropské komise a národních orgánů k úpravě systému hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad, včetně úpravy některých hodnotících kritérií. Tato kritéria byla posléze v září 2012 schválena Monitorovacím výborem ROP SZ. Jedním z kritérií, která jsou posuzována v rámci hodnocení žádostí o dotace z ROP Severozápad, je […]


ŠipkaZASEDAL MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD
Monitorovací výbor ROP Severozápad znovu odmítl převod 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Schválil naopak přesuny prostředků v rámci operačního programu, na základě kterých budou moci být vyhlášeny během září nové výzvy k předkládání projektů. Celkem je v ROP Severozápad v současné době k dispozici 6,5 miliardy korun. Monitorovací výbor ROP Severozápad se 23. srpna 2013 sešel […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady zasedal 21. srpna 2013 v Karlových Varech. Jednání výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. Výbor se podrobně zabýval především realokací prostředků v rámci oblastí podpory ROP Severozápad. Tento krok je velmi podstatný pro vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů do operačního programu. Členové výboru se seznámili jak s množstvím peněz, které v daných oblastech zbývají […]


ŠipkaKRAJE SE BUDOU PODÍLET NA ÚHRADĚ KOREKCE ROP SEVEROZÁPAD
Zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje schválila 19. srpna 2013 spoluúčast krajů na úhradě korekce, kterou Evropská komise vyměřila Regionálnímu operačnímu programu Severozápad. V případě Ústeckého kraje jde o částku 598 milionů korun, u Karlovarského pak o 308 milionů korun. Celková výše korekce je 2,065 miliardy korun. Část korekce, 1,046 miliardy korun, bude uhrazena z účtu Národního fondu […]


ŠipkaREGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD OPĚT PODPOŘÍ VAŠE PROJEKTY
Regionální operační program Severozápad (ROP Severozápad) připravuje obnovení své činnosti. Pokud zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje schválí řešení úhrady korekce, bude program moci podpořit rozvojové projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji cca 6,4 miliardami korun. Vybízíme proto především města, obce a jejich příspěvkové organizace, ale i neziskové organizace a podnikatele, aby se informovali o možnostech podpory […]


ŠipkaINFORMACE ZE 75. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Jedním z hlavních bodů 75. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (VRR) bylo projednání aktuální situace na ROP Severozápad a obnovení činnosti ROP Severozápad. Členové VRR rovněž diskutovali nad vyhlášením nových výzev a vyplácením peněz příjemcům, kterým nebyly finanční prostředky v důsledku pozastavení předfinancování ze státního rozpočtu vyplaceny. Povolení obnovit dotační program získal ROP Severozápad přímo […]


ŠipkaMETODICKÁ INFORMACE K ZÁSAHŮM DO INVESTICE V DOBĚ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
Dne 17. 6. 2013 vydal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ÚRR) Externí metodický pokyn č. 59 – Udržitelnost projektu, jehož součástí je mimo jiné problematika řešení zásahů do investice v době udržitelnosti projektu. Pokyn vymezil obecně 3 kategorie zásahů: zásahy do investice z důvodu havárie a jiných nepředvídatelných událostí, zásahy do investice vedoucí k trvalé změně projektu, zásahy do investice, […]


ŠipkaMINISTERSTVO FINANCÍ NAVRHLO NOVÉ ŘEŠENÍ ÚHRADY KOREKCE
Ministerstvo financí předložilo nové řešení úhrady korekce 2,6 mld. Kč, kterou u ROP Severozápad požaduje Evropská komise. „Nabídka fakticky znamená, že by kraje měly dohromady zaplatit asi 900 milionů korun místo původně požadovaných 2,1 miliardy,“ řekl po jednání s ministrem financí Janem Fischerem předseda Regionální rady Petr Navrátil. Nabídka ministerstva bude v nejbližších dnech projednána v klubech […]


ŠipkaUPOZORŇUJEME NA VYDÁNÍ NOVÉHO METODICKÉHO POKYNU
Řídící orgán ROP Severozápad vydal nový Externí metodický pokyn č. 62 – Aktuální přílohy PPŽ (Příručky pro žadatele) a PPP (Příručky pro příjemce). K nalezení je na webových stránkách v sekci „Pro příjemce“ – v podsekci „Metodické pokyny“ a v podsekci archiv výzev a dokumentace (u příslušné výzvy). Hlavním cílem pokynu je vydání aktualizované verze PPŽ a PPP. Konkrétně […]


ŠipkaZÁMECKÉ ZAHRADY SE OTEVŘELY VEŘEJNOSTI
Jižní zahrady děčínského zámku se 5. července po mnoha letech opět otevřely veřejnosti.  Jejich obnova byla zahrnuta do projektů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín- zóna Centrum. Realizace projektu začala v lednu 2011. Došlo k úpravám části Mariánské louky, především jižních zámeckých teras, 1. zámeckého nádvoří a parkánu s Dělovou zahrádkou. Na Mariánské louce probíhaly především […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ROP SEVEROZÁPAD
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 8. července 2013 sešel na zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi […]


ŠipkaVYFOŤTE PROJEKT A VYHRAJTE!
Úspěšná celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pokračuje i v letošním roce. Třetí ročník prázdninového klání probíhá od 1. července do 31. srpna 2013. Úkol je jednoduchý. Stačí vyfotografovat jakýkoli projekt realizovaný z fondů EU a pořízený snímek nahrát přes jednoduchý formulář přímo na webu soutěže. Šanci má díky rozšířeným kategoriím, množství realizovaných […]


ŠipkaÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY V ÚSTÍ NAD LABEM FUNGUJE NA NOVÉ ADRESE
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad a územní pracoviště Regionální rady v Ústí nad Labem mění od 1. července 2013 své sídlo a již nyní jsou pracovníci žadatelům a příjemcům k dispozici na nové adrese  Berní 2261/1, 400 01, Ústí nad Labem. Plně funkční jsou rovněž webové stránky a elektronická pošta úřadu, jejichž provoz byl v červnu kvůli stěhování […]


ŠipkaOMEZENÍ PROVOZU ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚRR V ÚSTÍ NAD LABEM
Upozorňujeme, že provoz územního pracoviště Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem bude ve dnech 13. 6 až 30. 6. částečně omezen z důvodu stěhování. V tomto období prosím kontaktujte pracovníky úřadu především prostřednictvím jejich mobilních telefonů (http://www.nuts2severozapad.cz/kontakty), v omezené míře bude fungovat číslo 475 240 600. Doporučujeme příjemcům, aby osobní konzultace s pracovníky úřadu v tomto termínu omezili, případně je sjednávali […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady, jako řídící orgán ROP SZ, odpoví Evropské komisi, že přijímá navrženou korekci. „Výbor na svém jednání 4. června rozhodl, že korekci vůči Evropské komisi přijme. Revokoval své usnesení, ve kterém korekci přijal podmíněně. Fakticky jsme odstranili poslední překážku pro obnovení činnosti ROP SZ a otevřeli prostor pro to zaplatit naše dluhy vůči […]


ŠipkaVYČÍSLENÍ ŠKOD – TABULKA PRO PŘÍJEMCE
Vážení příjemci dotací, ve dnech 16. dubna 2013 a 17. května 2013 uspořádaly Ústecký a Karlovarský kraj setkání s příjemci dotací z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad), kde se diskutovala aktuální situace v ROP Severozápad. Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na jednáních zastupovali předseda Petr Navrátil, v Ústí nad Labem také místopředseda Milan Pipal, Úřad Regionální rady regionu […]


ŠipkaVLÁDA ROZHODLA, ŽE ROP SEVEROZÁPAD PŘIJDE O 3,1 MILIARDY KORUN
Vláda schválila přesun 3,1 miliardy korun z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad). „Vítám snahu vlády rozhodovat a řídit ROP Severozápad. Jednoznačně tím dává najevo, kdo je v tuto chvíli zodpovědný za chod programu. Kdo rozhoduje, ten platí, a proto lze jen doufat, že se stejně vláda postaví k placení korekce. Nelze přece čekat, že kraje budou platit, […]


ŠipkaPŘEDSEDA REGIONÁLNÍ RADY DISKUTOVAL S PŘÍJEMCI ČEKAJÍCÍMI NA PROPLACENÍ DOTACÍ
Ať Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodne co nejdříve o uhrazení či neuhrazení korekce vyměřené v ROP Severozápad – takový požadavek zazněl jednohlasně z úst žadatelů o dotace v pozastaveném Regionálním operačním programu Severozápad, kteří se sešli na krajském úřadě s předsedou Regionální rady Petrem Navrátilem. Někteří z nich by také chtěli vyzvat ministerstvo financí, aby přijalo spoluzodpovědnost a na uhrazení korekce […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zasedal 9. května 2013 v Karlových Varech. Jednání výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. V úvodu jednání byla rekapitulována aktuální situace ROP Severozápad. „Proběhla četná jednání, jak na úrovni Regionální rady, tak i na úrovni krajů. Nedošlo k zásadnímu posunu. Zjišťujeme další informace o možném postupu podle článku 100 Obecného nařízení. […]


ŠipkaZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 25. dubna 2013 sešel na mimořádném zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou […]


ŠipkaŽADATELÉ O DOTACE Z ROP SZ VYZÝVAJÍ VLÁDU A MINISTERSTVA K OBNOVĚ PLATEB
Ústecký kraj uspořádal 16. dubna 2013 setkání s příjemci dotací z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Setkání se zúčastnilo okolo 40 příjemců dotací. Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na jednání zastupovali předseda Petr Navrátil a místopředseda Milan Pipal, Úřad Regionální rady ředitelka Jana Havlicová. Petr Navrátil představil přítomným možné varianty vývoje situace ROP SZ. Informoval […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady zasedal 3. dubna 2013 v Ústí nad Labem. Jednání Výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. Ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová prezentovala možnosti řešení situace ROP SZ a varianty dalšího vývoje. Zdůraznila přitom nutnost řešit situaci co nejrychleji. „Pokud nebudou výzvy vyhlášeny do  1.května, výrazně se omezí možnosti prostředky alokované v ROP SZ […]


ŠipkaZASTUPITELÉ ÚSTECKÉHO KRAJE KOREKCI ODMÍTLI, KARLOVARŠTÍ BUDOU ZNOVU JEDNAT
Zastupitelstva Ústeckého a Karlovarského kraje 25. 3. 2013 jednala na oddělených schůzích o finanční opravě, kterou Evropská komise požaduje u Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad). Jednání zastupitelstev se zúčastnili zástupci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelé se podrobně seznámili se situací ROP Severozápad. Předseda Regionální rady Petr Navrátil ve své prezentaci zrekapituloval […]


ŠipkaPROJEKTŮ JE DOSTATEK, NENÍ DŮVOD PŘEVÁDĚT PROSTŘEDKY Z ROP SZ DO JINÝCH PROGRAMŮ
Převést prostředky z ROP Severozápad do jiných operačních programů není nutné. Potenciální žadatelé mají o dotace zájem a mají dostatek projektů, které mohou do ROP Severozápad předložit. Dokázali by využít celou zbývající alokaci, tedy přibližně 4,5 miliardy korun, i prostředky z korekce, která by měla v ROP Severozápad zůstat. „Šetření ukázalo, že absorpční kapacita je v Ústeckém a Karlovarském […]


ŠipkaROZHODNOU-LI SE KRAJE UHRADIT KOREKCI, POMŮŽE JIM MF SE SPLÁCENÍM A OBNOVÍ CHOD ROP SZ
Pokud Karlovarský a Ústecký kraj budou ochotny zaplatit korekci vyměřenou Evropskou komisí v rámci ROP Severozápad, pomůže jim Ministerstvo financí ČR s financováním splátek korekce formou půjčky. V krátké době by také byl obnoven chod ROP Severozápad. Předběžně se dnes na tom na společném jednání dohodli zástupci MF ČR, MMR ČR, obou krajů a Úřadu Regionální rady. Dohodu […]


ŠipkaVÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PŘIJAL USNESENÍ KE KOREKCI
Výbor Regionální rady na svém jednání 6. 3. 2013 přijal usnesení, kterým přijímá korekci stanovenou v dopise Evropské komise ze dne 31. 1. 2013, za podmínky uzavření dohody o uhrazení korekce mezi Karlovarským krajem, Ústeckým krajem a dotčenými ministerstvy – Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj, a to z důvodu zamezení případných budoucích škod. Výbor Regionální […]


ŠipkaPŘÍJEMCI DOTACÍ Z ROP SEVEROZÁPAD NEMUSÍ ZŘIZOVAT ÚČET U ČNB
V souvislosti s častými dotazy příjemců dotací připomínáme, že poskytování dotací z ROP Severozápad se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace z ROP Severozápad jsou poskytovány z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, nikoliv ze státního rozpočtu. Zřízení účtu u České národní banky se týká dotací poskytnutých podle zákona č. 218/2000 […]


ŠipkaNOVÉ INFOCENTRUM V CHOMUTOVĚ UŽ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI
Město Chomutov se může pyšnit krásným novým infocentrem, které bude poskytovat svoje služby jak návštěvníkům, tak i občanům města. „Vnější fasáda koresponduje s okolní městskou památkovou zónou, vnitřní prostor překvapí nadčasovým interiérem a moderními technologiemi a službami,“ řekl při příležitosti otevření nového infocentra primátor města Jan Mareš. Návštěvníci zde mohou najít nejen turistické informace a […]


ŠipkaREGIONÁLNÍ RADA FINIŠUJE S VÝBĚREM NOVÉHO SÍDLA
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vybírá nové sídlo a prostory pro Úřad Regionální rady. K dnešnímu dni, tedy k 14. únoru 2013, má k dispozici deset nabídek kancelářských prostor. Nabídky bude Úřad Regionální rady přijímat nejpozději do 18. února. Následně budou vyhodnoceny a předloženy Výboru Regionální rady. O tom, kde bude Regionální rada a její úřad sídlit, by […]


ŠipkaŘEŠENÍ POCHYBENÍ PŘÍJEMCŮ DOTACÍ MÁ PEVNÁ PRAVIDLA
Krácení dotace či nařízení odvodu příjemcům dotací z ROP Severozápad v případě, že chybují při jeho realizaci, jsou standardním nástrojem, který Úřad Regionální rady využívá. Tento přístup k řešení takzvaných nesrovnalostí, tedy závažných porušení pravidel operačního programu, je jeho povinností. „Odvody nejsou příjemcům v žádném případě nařizovány účelově a zcela jistě nejde o nějaký rozmar pracovníků Úřadu Regionální rady,“ […]


ŠipkaPROSTŘEDKY Z ROP SEVEROZÁPAD MUSÍ BÝT VYUŽITY VČAS
Čas je jedním faktorů, které zásadně ovlivní, zda bude v případě obnovení činnosti ROP Severozápad využito maximum prostředků, které jsou v něm k dispozici. „Čas a termíny jsou pro případné znovunastartování programu velmi podstatné. V prvních letech svého fungování rozděloval ROP prostředky poměrně rychle a byl na tom v tomto ohledu velmi dobře. O tento náskok jsme po zastavení […]


ŠipkaINFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zasedal 6. února 2013 v Ústí nad Labem. Jednání výboru řídil předseda Regionální rady Petr Navrátil. V úvodu jednání se výbor zabýval obsazením pozice ředitele Úřadu Regionální rady. „Do této funkce jmenoval Bc. Janu Havlicovou, která byla dosud pověřena řízením úřadu,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil. Předseda Regionální rady Petr […]


ŠipkaÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY HLEDÁ EXTERNÍ HODNOTITELE
Úřad Regionální rady vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozic externích hodnotitelů projektů podávaných do Regionálního operačního programu Severozápad. Nové externí hodnotitele úřad hledá v souvislosti se změnou v systému hodnocení žádostí o dotace. Předpokladem pro práci externího hodnotitele je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané profesní oblasti, znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky, zkušenosti s přípravou […]


ŠipkaROP SEVEROZÁPAD BUDE ZJIŠŤOVAT ZÁJEM ŽADATELŮ
Máte zájem o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad? S touto otázkou se v nejbližších dnech obrátí zástupci operačního programu na kraje, města, obce, neziskové organizace i podnikatele v Ústeckém a Karlovarském kraji. „Musíme zjistit, jak velký bude v případě obnovení činnosti ROP Severozápad zájem o dotace. Mimo jiné i proto, že Evropská komise i ministerstva nás ujistili, že […]


ŠipkaMATERIÁLY Z PROSINCOVÉHO SEMINÁŘE PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ
V prosinci uspořádal Úřad Regionální rady pro příjemce dotací z Regionálního operačního programu Severozápad seminář, zaměřený na nejčastější pochybení při realizaci a administraci projektů. Informace a prezentace ze semináře jsou ke stažení zde (ZIP).