Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

Hodnocení ROP


Evaluace – Hodnocení ROP Severozápad


Cílem evaluace je dle Obecného nařízení:

  • zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů EU a její konzistence s cíli EU,
  • zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačních programů s důrazem na specifické strukturální problémy a udržitelný rozvoj.

Pomoc poskytovaná členským státům EU z fondů EU podléhá povinnosti hodnocení/evaluace, a to jak na úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR), tak i na úrovni operačních programů. Provádění hodnocení/evaluací směřuje ke zlepšení kvality, efektivnosti a konzistence pomoci z fondů a též implementace operačního programu.

Hodnocení ROP Severozápad je prováděno v souladu s Články 47, 48 (a částečně 49) Obecného nařízení. Ve fázi přípravy ROP Severozápad bylo pro zajištění efektivnosti pomoci ze Strukturálních fondů EU realizováno ex-ante hodnocení. Tato evaluace se stala cenným nástrojem pro finální dopracování Programového dokumentu ROP Severozápad.

Za účelem posouzení vývoje programu ve vztahu k prioritním osám je realizováno průběžné hodnocení /evaluace programu a po skončení programu bude zajištěno ex-post hodnocení. Za provedení hodnocení/evaluace odpovídá Řídící orgán ROP Severozápad. Metody hodnocení budou stanoveny v souladu s orientačními pokyny Evropské komise v souladu s Článkem 103 odst. 2 Obecného nařízení a na základě výstupů vzdělávacího modulu „Manažer evaluací“ realizovaného v rámci evaluačního projektu „Budování evaluační kapacity ROP Severozápad“ i na základě výměny informací a zkušeností v rámci odborných pracovních skupin.

Aktivity související s hodnocením operačního programu jsou financovány v rámci Prioritní osy 5 Technická asistence.

Významným zdrojem informací pro hodnocení programu je průběžný monitoring programu a indikátorová soustava ROP Severozápad, která je koncipována tak, aby podávala relevantní informace o průběhu programu. Významným nástrojem kvalitního monitoringu jsou pak strukturované výstupní sestavy, umožňující kvantifikovat klíčové parametry vývoje programu v čase a dle zadaných kriterií.

Průběžný monitoring programu je mimo jiné zajišťován pravidelným ročním hodnocením programu, které pracuje zejména s dosaženými hodnotami indikátorů a porovnává je s příslušnou finanční alokací. Dále se v ročním zhodnocení programu posuzuje vývoj realizace programu na úrovni jednotlivých prioritních os, oblastí podpory, z hlediska absorpční kapacity, plnění pravidla n+2/n+3, předpoklad naplnění strategických cílů ROP Severozápad, NSRR, apod. Zaměřuje se také na vyhodnocení vývoje či pokroku v řešení dříve identifikovaných problémů, rozsah a způsob využití evaluačních doporučení. Na základě této analýzy jsou formulovány závěry pro další postup v oblasti hodnocení, včetně návrhů ad hoc evaluací a možných úprav evaluačního plánu pro další roky.


Další informace o evaluaci můžete nalézt na následujících stránkách:


Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací