Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně

Indikátorová soustava

 

Indikátorová soustava ROP Severozápad je tvořena za účelem podpory efektivního řízení distribuce finančních prostředků operačního programu. Jeho hlavními uživateli jsou manažeři programu a pracovníci monitoringu a evaluací, členové monitorovacího výboru, národní koordinátor NSRR, Evropská komise a jiní sociální a ekonomičtí partneři.

Soustava indikátorů ROP Severozápad vychází z Národního číselníku indikátorů pro programové období 2007-2013, který je společný pro všechny operační programy České republiky. Indikátory ROP Severozápad byly z národního číselníku vybrány na základě principu výstižnosti vzhledem k cílům ROP Severozápad, přehlednosti a zejména provázanosti na priority Společenství (tzv. Core indikátory), provázanosti na NSRR (zejména indikátory kontextu) a současně i s vazbou na Lisabonskou strategii. Soustava indikátorů obsahuje rovněž indikátory zaměřené na sledování aspektů horizontálních témat v rámci ROP Severozápad.

Základní struktura indikátorového systému se odvíjí od tří úrovní jeho využití:

 • charakteristika sociálně ekonomického prostředí,
 • monitoring,
 • evaluace.

Věcný rámec pro systém měření a kvantifikace programových cílů je určen charakterem předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské komise tyto úrovně indikátorů:

 • indikátory kontextu – jejich účelem je zmapovat stávající úroveň regionu v širších socioekonomických souvislostech, tedy i v těch oblastech, na které nebudou zaměřeny přímé intervence ROP Severozápad;
 • indikátory programu – jsou zaměřeny na přímé intervence ROP Severozápad, zejména indikátory na úrovni prioritních os programu.

Indikátory jsou koncipovány tak, aby poskytovaly klíčové agregované údaje za jednotlivé prioritní osy. Podrobnější úroveň indikátorů mapující aktivity dané prioritní osy / oblasti podpory ve větším detailu je rozpracována v Prováděcím dokumentu ROP Severozápad.

Údaje o vývoji hodnot indikátorů budou získávány z monitorovacích zpráv konečných příjemců a ze statistických dat. U indikátorů dopadu budou doplněny evaluační studií.

 

Počáteční hodnota v tabulkách indikátorů představuje výchozí hodnoty z roku 2005, cílová hodnota potom předpokládané hodnoty v roce 2015.

Při výběru indikátorů bylo přihlíženo k následujícím skutečnostem:

 • indikátory na úrovni dopadu programu se snaží reagovat na nejcitlivější oblasti vymezené socioekonomickou analýzou;
 • životní prostředí (jemuž je také věnována pozornost v rámci evaluační studie) – v rámci sledování životního prostředí byl z národního číselníku indikátorů vybrán indikátor „Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10″ a indikátor „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“;
 • nízká úroveň HDP na obyvatele relativizovaná ve vztahu k průměru EU 25 (nyní EU 28) – jako měřítko celkové prosperity regionu; zde byl zvolen ukazatel, který nabízí optimální komparaci úrovně HDP v rámci regionu a v rámci EU 25 (nyní EU 28). Záměrně byl zvolen tento širší ukazatel, protože ROP Severozápad nepodporuje sice přímo podnikání, ale kombinací nastavených cílů a opatření programu by mělo být dosaženo přeměny sociálních a ekonomických struktur a zvýšení atraktivity regionu pro investice a podnikání, to by se tedy ve svém důsledku mělo projevit na růstu HDP; je však velmi těžké kvantifikovat, nakolik k růstu HDP v regionu přispěje ROP Severozápad a nakolik budou mít na tuto veličinu vliv další faktory, proto je nutné v tomto kontextu použít evaluační studii.

Zdroj dat a periodicita sběru indikátorů

Data jsou získávána způsobem, který je adekvátní charakteru indikátorů. Indikátory vstupů, výstupů a výsledků jsou naplňovány daty získávanými z formulářů o zahájení a ukončení projektů. Indikátory dopadů vyžadují hlubší šetření. Indikátory globálních dopadů na úrovni programu jsou zjišťovány na základě dat běžné statistické evidence.

Periodicita sběru indikátorů bude respektovat jak potřeby sledování, tak možnosti získat relevantní data. Sběr indikátorů vstupu (finanční data) a indikátorů výstupu probíhal pololetně, protože zde docházelo k nejrychlejší obměně dat. Indikátory výsledků byly sbírány ročně (pokud nebyla přímo u indikátoru stanovena jiná periodicita). Indikátory dopadů jsou většinou závislé na údajích ze sledovaných studií.

 

Analýza indikátorů

Za provádění analýz indikátorů je odpovědný Řídicí orgán ROP Severozápad: Regionální Rada regionu soudržnosti Severozápad, resp. pracovníci Oddělení monitoringu a evaluací.

Na úrovni Řídicího orgánu ROP Severozápad jsou tato data kompletována v informačním systému MONIT7+ a jsou spolu s daty ze statistických zdrojů vyhodnocovány a slouží jako podklady pro monitorovací zprávy na úrovni programu (výroční zprávy a závěrečnou zprávu), řízení programu, zpracování evaluačních studií aj. a poskytovány relevantním orgánům: monitorovacímu výboru, Národnímu orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Evropské komisi. Podrobnější popis monitorování indikátorů a jejich využití je předmětem Operačního manuálu ROP Severozápad.