Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Silnice Pstruží
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

Oblast podpory 2.2

 

Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

 

Zaměření oblasti podpory:

Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím:

 • Stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství (včetně „venkovských nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků
 • Rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields), včetně venkovských nezemědělských brownfieldů, pro jejich další využití jako součásti konceptu regenerace určitého území
 • Dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do působnosti OP ŽP).
 • Výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené)

Včetně (pokud je součástí komplexního řešení):

 • Rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené
 • Rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení
 • Renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch)
 • Rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek (bez vazby na cestovní ruch)
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity
 • Investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky)
 • Rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch
 • Rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí
 • Investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích.

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:

 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní učení, APZ, knihovny)
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti, podporující sociální začlenění uživatele do společnosti
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.

 

Infrastruktura pro hospodářský rozvoj:

 • Rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields) pro nové využití –ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy; rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí
 • Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Příjemci

 • Kraje v případě projektů realizovaných na území obce s 500 – 4 999 obyvateli
 • Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 99911
 • Organizace zřízené či založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku

Celkem bylo pro oblast podpory 2.2 vyhlášeno 7 výzev. V rámci těchto výzev bylo podpořeno a dokončeno 107 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši cca 57,4 mil. EUR (CZV).

V rámci oblasti podpory 2.2 získávaly v předchozích výzvách dotaci nejčastěji projekty zaměřené na revitalizaci a regeneraci veřejných prostranství a center obcí či měst. Podporovány byly také projekty zaměřené na modernizaci objektů v majetku obcí a projekty na budování víceúčelových sportovišť a objektů pro kulturní či komunitní využití. Podpořené projekty jsou plně v souladu s cíli dané oblasti podpory, mezi které patří např. regenerace a revitalizace částí obcí. Z podpořených projektů je možné uvést např. projekt „Vybudování zázemí pro komunitní život v obci Staré Sedlo“, „Rekonstrukce kostela “Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi“ Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace“, „Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou“ a „Sportovní volnočasový areál – Brozany nad Ohří“.

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro společenský život“.

 Fotografie z projektu „Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro společenský život“

Název projektu: Obnova   komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský   život
Číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/86.01362
Příjemce dotace: Mariánskolázeňsko – sdružení obcí
Celkové výdaje projektu: 8 505 933,00 Kč

 

Projekt byl realizován v období od 5/2015 – 9/2015. Realizací projektu se obnovily komunikace, veřejná prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život. Účastnily se ho čtyři obce svazku – Dolní Žandov, Velká Hleďsebe, Stará Voda a Valy.