Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Otázky a odpovědi

Může příjemce pronajmout nebo vypůjčit majetek pořízený z dotace?

Pokud příjemce bude chtít majetek pořízený z dotace pronajmout nebo vypůjčit, musí žádat ŘO ROP Severozápad o povolení a následně prokázat dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru nájemce nebo vypůjčitele. Bližší informace o podmínkách pronájmu, ale i výpůjčky majetku viz Metodický pokyn č. 56 nebo Příručka pro příjemce.

Co udělat v případě poškození nebo odcizení majetku?

Poškození nebo odcizení majetku, které může vést k nenaplnění účelu projektu (resp. ohrožující udržitelnost projektu), musí být oznámeno bez zbytečného odkladu pracovníkům ORKP. V ostatních případech se výše uvedené škodní události oznamují nejpozději s MZoU za sledované období, ve kterém k události došlo,

 Musíme spolu se zprávou o udržitelnosti předkládat originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy, když jsme ji doložili již se závěrečnou monitorovací zprávou?

Pojistnou smlouvu nemusíte opakovaně předkládat, pokud nedošlo ke změně ve smluvním vztahu s pojišťovnou a smluvní vztah trvá (např. nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě) nebo nedošlo ke změně smluvní pojišťovny. V tomto případě uvedete pouze poznámku k povinné příloze, kdy byl předložen doklad o pojištění a čestné prohlášení, že nedošlo ke změně v pojištění. Dále předložíte doklad o zaplacení pojistného na období následující po období, za které předkládáte monitorovací zprávu o udržitelnosti.

 Co musím předložit s první MZoU (Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti) a není to patrné z dokumentace?

Jedná se především o předložení:

  • Výpisu z projektového účtu s připsáním dotace za závěrečnou žádostí o platbu;
  • dokumentace k veřejné zakázce, jejíž výdaje byly způsobilým výdajem projektu, konkrétně doklady prokazující splnění povinnosti veřejného zadavatele dle ustanovení § 147a odstavec 1 písm. a) b) c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud příjemce již nepředložil dříve (např. printscreeny z profilu veřejného zadavatele);
  • kolaudační souhlas, a to u projektu, kde byl např. zkušební provoz nebo dočasné užívání stavby;
  • fotodokumentaci pamětní desky.

Musím předložit MZoU i v originále pro potřeby ÚRR?

MZoU se vždy předkládají v originále s podpisem oprávněné osoby, v tištěné podobě. Dokumenty předkládané v rámci povinných příloh k MZoU jsou předkládány, v případě vystavení příjemcem vždy v originále (např. čestná prohlášení), v ostatních případech v prosté kopii (např. doklady o pojištění majetku, doklady o zaplacení pojištění, dokumentace k pojistným událostem, doklady prokazující naplnění indikátorů, environmentálních kritérií a rovných příležitostí). V případě pochybností jsou pracovníci ORKP oprávněni požadovat  předložení originálů k nahlédnutí.

Které dokumenty mám tisknout z E-ZAKu (Elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek)?

Zadavatel dokládá spolu s první monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti zveřejnění na profilu zadavatele dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

  • smlouvy uzavřené na VZ včetně všech jejích změn a dodatků (odst. 1 písm. a)
  • výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ (odst. 1 písm. b);
  • seznam subdodavatelů dodavatele VZ (odst. 1 písm. c).

Nestačí předložit pouze jeden souhrnný úvodní list, ale příslušné odkazy rozbalit a vytisknout.

 Proběhne v období udržitelnosti ještě fyzická kontrola projektu?

Ano, nejpozději při posledním předložení MZoU bude provedena fyzická kontrola ex-post (veřejnosprávní kontrola na místě).

Jaký bude následný postup po předložení poslední monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti?

Po vypořádání veškerých závazků (zahrnující kontrolu udržitelnosti výstupů projektu) vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace a finálním schválení poslední monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, zašle projektový manažer příjemci Oznámení o finálním uzavření projektu.

Vyzve mě někdo k uloženým nápravným opatřením (hlídá za mne někdo termín)?

Pracovník ORKP sleduje termín pro získání informací od příjemce o plnění přijatých opatření k nápravě. Nápravná opatření zdokladujte a předložte ve stanoveném termínu na Úřad Regionální rady. Po obdržení informace rozhodne o způsobu ověření a vyhodnocení splnění přijatých opatření podle závažnosti a dopadu zjištěných nedostatků, buď dokladovou kontrolou, nebo veřejnosprávní kontrolou na místě. Na základě ověření zpracuje vyhodnocení plnění přijatých opatření k nápravě.

O vyhodnocení plnění přijatých opatření k nápravě je příjemce informován prostřednictvím Oznámení o vyhodnocení plnění přijatých opatření k nápravě v případě veřejnosprávní kontroly na místě Protokolem o kontrole.

Jak mají vypadat internetové stránky prezentující projekt?

Stránky musejí obsahovat funkční odkaz (hyperlink) k webovým stránkám: www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz  a povinné informace o spolufinancování projektu EU (nejlépe ve formě informačního banneru).

 Do kdy je nutné uchovávat dokumentaci k projektům?

Veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním, musíte uchovávat po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Zároveň je však třeba uchovávat všechny doklady alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR. Uchovávat musíte všechny originály dokladů.

 


Případné dotazy nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu.