Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Dotazy a odpovědi

 

Dotazy a odpovědi dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

O jaké výši dotace bylo dosud rozhodnuto?

(dotaz č. 1/2007)

Jaké jsou celkové náklady na provoz webových stránek?

(dotaz č. 1/2008)

Proč projekt nevyhověl kritériím odborného hodnocení?

(dotaz č. 2/2008)

Jaký je celkový objem přidělených dotací v roce 2009?

(dotaz č. 1/2009)

Kolik platí Regionální rada nájemné za prostory, které užívá Úřad Regionální rady?

(dotaz č. 1/2010)

Jaký byl celkový objem veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad v letech 2007, 2008 a 2009?

(dotaz č. 2/2010)

Seznam žadatelů, kterým nebyla poskytnuta dotace, a to v rámci OP 4.2 a poskytnutí seznamu externích hodnotitelů?

(dotaz č. 3/2010)

Informace k projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad?

(dotaz č. 1/2011)

Provedla montáž navigací do služebních vozidel Regionální rady fa Zaffitech?

(dotaz č. 2/2011)

Informace k projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad a Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“?

(dotaz č. 3/2011)

Seznam hodnotitelů projektu a informace o projektech, které hodnotili?

(dotaz č. 4/2011)

Kopie dokumentace obsahující postupy, na základě kterých je přistupováno ke krácení žádostí o platbu či dotaci, zejména u porušení podmínek při výběrových řízeních (zadávacích řízeních)?

(dotaz č. 5/2011)

Kolik Kč, kdy a na jaké projekty poskytla Vaše rada CV RELAX, a. s., EDOS PLUS s. r. o., POMPOS v. o. s., prosím uveďte všechny zdroje veřejných peněz – zakázky, dotace, dary apod.?

(dotaz č. 6/2011)

Kdy bude vyhlášena výzva na oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení? V plánu výzev na rok 2011 je 2x uvedena výzva na oblast podpory 4.1?

(dotaz č. 7/2011)

Poskytnutí zápisů z kontrol, závěrů zjištění či závěrečných zpráv týkajících se projektu Městské sady – Aktivní park?

(dotaz č. 8/2011)

Informace o kontrolách a auditech projektu Městské sady – Aktivní park, kdo provádí kontroly a audity a jak byl vybrán? Připomínky města Ústí nad Labem ke kontrolní zprávě?

(dotaz č. 9/2011)

Projekt Městské sady – Aktivní park – byla již ukončena kontrola a zahájen audit? Poskytnutí kontrolní zprávy vč. příloh?

(dotaz č. 10/2011)

Poskytnutí veškerých písemných výstupů souvisejících s veřejnou zakázkou „Evaluační aktivity ROP SZ 2011 – 2014“?

(dotaz č. 11/2011)

Předložení seznamu přijatých projektů v rámci 21. výzvy vč. data registrace, předložení seznamu hodnocených projektů v rámci 21. výzvy vč. počtu bodů od hodnotící komise?

(dotaz č. 12/2011)

Informace o stavu a výsledku posouzení projektu „Sportovně relaxační centrum Brňany“?

(dotaz č. 13/2011)

Seznam všech nepodpořených projektů v letech 2007 až 2011 v rámci oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení, seznamy externích hodnotitelů, kteří hodnotili žádosti o dotaci podané ve výzvách 2/2008, 5/2009 a 16/2010 jako úspěšné?

(dotaz č. 1/2012)

Výše schválené dotace z fondů EU poskytnuté Statutárnímu městu Děčínu na stavbu Kanalizace Červený Vrch, skutečná výše čerpání dotace na tuto stavbu?

(dotaz č. 2/2012)

Text projektu Lanová dráha na Větruši, jaká je udržitelnost projektu + další podmínky pro udělení dotace?

(dotaz č. 3/2012)

Jaký plat a jaké odměny pobírali v letech 2007 – 2012 ředitel úřadu, náměstci či zástupci ředitele, vedoucí odborů, vedoucí oddělení – rozepsání těchto informací po jednotlivých měsících každého roku včetně uvedené celého jména každého pracovníka, u mimořádných odměn konkrétní zdůvodnění, zač byly přiděleny; jména externích hodnotitelů a odměny za jejich práci v popsaném rozsahu.

(dotaz č. 4/2012)

Podrobný zápis diskuse a body jednání 57. zasedání VRR z 30. ledna 2012, materiál k bodu 15 tohoto zasedání; projektová dokumentace k projektu reg. č. 00874 – „Wellness centrum v Ústí nad Labem“?

(dotaz č. 5/2012)

Místo realizace projektu „Wellness centrum v Ústí nad Labem“?

(dotaz č. 6/2012)

Kopie projektové žádosti CZ.1.09/4.2.00/30.00753 „Dostavba hotelového komplexu Větruše“, seznam příloh k této žádosti, doklad o finančním zajištění projektu (předfinancování), která směrnice či jiný předpis definoval formu finančního zajištění projektu a formu dokladu tohoto zajištění, který museli uchazeči o dotaci přiložit k žádosti, přesné znění odpovídající pasáže této směrnice (předpisu)?

(dotaz č. 1/2013)

Na základě jakých dokumentů, rozhodnutí či jiných právních aktů bylo pozastaveno financování ROP Severozápad?

(dotaz č. 2/2013)

Poskytnutí evaluačního plánu ROP Severozápad na období 2007 – 2013 vč. všech jeho ročních aktualizací, poskytnutí externích závěrečných zpráv v úplné a nezkrácené podobě?

(dotaz č. 3/2013)

Kompletní podklady ke studiím DODATEČNÉ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP SZ (2007), Dodatečné ex-ante hodnocení ROP SZ (na základě připomínek EK) (2007), Finální ex-ante hodnocení ROP SZ (2006), FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP SZ (2006)?

(dotaz č. 4/2013)

Smlouva č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715, včetně všech podepsaných dodatků, současný stav poskytnuté dotace a stav proplacení dotace, smlouva č. CZ. 1.09/4.1.00/36.00824, včetně všech podepsaných dodatků, současný stav poskytnuté dotace a stav proplacení dotace?

(dotaz č. 5/2013)

Jména, příjmení a tituly všech osob, které se v letech 2007 dosud vystřídaly na pozici ředitele ÚRR vč. časového rozmezí, kdy tuto funkci vykonávaly, jména, příjmení a tituly všech osob, které se vystřídaly na pozici vedoucího pracovníka oddělení odpovídajícího za kontrolu podpořených projektů?

(dotaz č. 6/2013)

Lze žádat v rámci oblasti podpory 4.1 o dotaci na výstavbu specializovaného wellness centra, je možné wellness centrum považovat za lázeňskou či doplňkovou infrastrukturu cestovního ruchu, lze zařadit projekt mezi přijatelné, je-li jím naplněna alespoň jedna z podporovaných aktivit uvedených ve výzvě?

(dotaz č. 7/2013)

Soupis dotací poskytnutých Obci Perštejn od roku 2009 dosud, název poskytovatele dotace a účel dotace a soupis dotací, o které Obec Perštejn od roku 2009 dosud požádala a doposud nebyly vyřízeny či byly odmítnuty, vč. důvodu neposkytnutí dotace?

(dotaz č. 8/2013)

Audit sploečnosti Deloitte Advisory s. r. o., na základě kterého byly vydány platební výměry příjemcům dotací?

(dotaz č. 9/2013)

Projekt „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku“ (reg. č. CZ.1.09/4.3.00/18.00486) – smlouva vč. dodatků, Monitorovací zprávy vč. žádostí o platbu, kopie předložených účetních dokladů k vyúčtování projektu, kopie projektové žádosti vč. příloh?

(dotaz č. 10/2013)

Údaje o udělených dotacích společnostem s anonymními vlastníky v oblasti podpory 4.1?

(dotaz č. 11/2013)

Sestava R17 Projekce finančního čerpání projektů ROP Severozápad za období 2007 – 2013?

(dotaz č. 12/2013)

Výše dotace, výše doposud vyplacené částky, smlouvy o dílo se zhotovitelem díla informace o uchazečích v rámci výběrových řízení na stavební práce – projekty reg. č. 00824, Hydroterapeutické centrum Harfa a 00715, Dostavba hotelu Prezident?

(dotaz č. 13/2013)

Písemné podklady v rámci hodnocení projektů – souhrnnou hodnotící zprávu, zprávu nezávislých hodnotitelů, návrh na usnesení VRR, podklady a přílohy a vlastní usnesení VRR – reg. č. 00824, Hydroterapeutické centrum Harfa a 00715, Dostavba hotelu Prezident, jména osob, které se podílely na hodnocení projektů, personální složení členů VRR při schvalování těchto projektů? Je pracovníkům ÚRR a členům VRR, kteří rozhodovali o schválení výše uvedených projektů, známa skutečnost o propojení  členů hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v rámci výše uvedených projektů, k řediteli společnosti THERMIA-BAU a. s. (uchazeče o veřejnou zakázku)?

(dotaz č. 1/2014)

Kdo je zhotovitelem prezentace ROPu na serveru Youtube.com? Kde je dostupná smlouva o dílo? Jak probíhalo výběrové řízení na zhotovitele? Na jakou průměrnou částku vychází jedno video? Proč správce prezentace maže komentáře pod videem?

(dotaz č. 2/2014)

Kdy a v jaké výši byla udělena korekce ROP Severozápad, kdo, jakým rozhodnutím a na základě čeho o jejím udělení rozhodl, zda je možné částku korekce opětovně zapojit do ROP Severozápad a jak, byl v souvislosti s korekcí uplatněn regres vůči zaměstnancům Regionální rady?

(dotaz č. 3/2014)

Zahrnovala dotace příjemci O. K. POOL spol. s r. o. na výstavbu hotelu na Lázeňském vrchu i interiérové vybavení hotelu, popř. v jaké výši?

(dotaz č. 4/2014)

Jaké dotace z fondů EU byly poskytnuty spol. Ostrov Zdraví o. p. s., o jaký druh dotace se jedná, na základě čeho byl vybrán druh podpory, kopie uzavřených smluv.

(dotaz č. 5/2014)

Informace tykající se výzvy 3.2 z 15. 10. 2009: žádost, studii proveditelnosti, finanční a ekonomickou analýzu eCBA, doklady prokazující finanční zdraví, vyhodnocení splnění hodnotících kritérií, celkové náklady a celkové způsobilé výdaje, výši příspěvku ze SF a z NVZ, monitorující ukazatele a jejich hodnoty před a po realizaci, monitorující zprávy, další informace umožňující posouzení souladu realizace projektu s účelem poskytnutí příspěvku.

(dotaz č. 6/2014)

Kopie platebního výměru + dokument prokazující oprávněnost platebního výměru – projekt 00329, Centrum sportu a volného času – zimní stadion + další projekty realizované na území města Chomutova; kopie poslední Monitorovací zprávy projektu 00232 Hotel 99 Chomutov, byla u tohoto projektu provedena kontrola zaměřená na monitorovací indikátory, a zda slouží účelu?

(dotaz č. 7/2014)

Jaké přístroje/zařízení nakoupil Ostrov zdraví, o. p. s., z prostředků dotací Evropské unie v letech 2013 a 2014 a v jaké výši, jaké stavby či stavební úpravy postavil/provedl Ostrov zdraví, o. p. s., z prostředků dotací Evropské unie v letech 2013 a 2014 a v jaké výši?

(dotaz č. 8/2014)

Lyžařský areál Plešivec – příjemce dotace, výše dotace,  kdy byla dotace poskytnuta, kolik zbývá poskytnout, kopie smlouvy o poskytnutí dotace, kopie smlouvy o dílo, jejímž předmětem výstavba lanové dráhy na Plešivec?

(dotaz č. 9/2014)

Zda Lukáš Kohout požádal v letech 2012 – 2014 o dotaci z ROP Severozápad, pokud ano, v jaké výši a byla použita v souladu se žádostí?

(dotaz č. 10/2014)

Zda Lukáš Kohout požádal v letech 2012 – 2014 o dotaci z ROP Severozápad, kdy tuto žádost podával jako zástupce Sdružení pro Rozvoj Ústeckého kraje, Asociace filmařů a producentů či Sdružení starostů městských a obecních úřadů ČR, pokud ano, v jaké výši a byla použita v souladu se žádostí?

(dotaz č. 11/2014)

Projekt II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín – kopie žádosti o dotaci vč. příloh, smlouvya o poskytnutí dotace a podmínky pro poskytntuí dotace (kritéria výzvy, podmínky pro příjemce apod.)?

(dotaz č. 12/2014)

Projekt „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)“ – výše dotace, zda byla Regionální rada informována, že se objekt nachází v zátopovém území, byla dotace opětovně po pozastavení programu projednána?

(dotaz č. 13/2014)

Je součástí požadavku na příjemce dotací i povinnost dodržovat platné zákony? Pokud příjemce dotace nezveřejňuje  hospodářské výsledky v obchodním rejstříku, má to vliv na vyplácení dotací? Je dodržování povinnosti zveřejňovat hospodářské výsledky obsahem kontrol plnění dotačních pravidel u příjemců dotací? Hrozí za neplnění nějaké sankce?

(dotaz č. 14/2014)

Poskytnutí dokumentů (vyjma projektové dokumentace) k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, který byl realizován na území města Chebu v letech 2012 – 2013.

(dotaz č. 1/2015)

Doplnění poskytntué dokumentace k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“: přílohy č. 1 a 2 žádosti o poskytnutí dotace, přílohy Oznámení příjemce č. 41, položkový rozpočet k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a výběru dodavatele zpracovanou M PROJEKT, Ing. arch. Luboš Mašek, informaci, zda byla příjemcem dotace hlášena změna projektu týkající se lanového centra – podpěr lanového dráhy a náhrada za nové. Přílohy z důvodu velikosti nelze vyvěsit. Naleznete je na odkazech uvedených v odpovědi.

(dotaz č. 2/2015)

VZ „Public Relations pro ROP SZ II“ – Zadávací dokumentace, jednotlivá kritéria pro výběr dodavatele, počet účastníků VŘ, na základě čeho byla vybrána společnost Idea Factory, z jakých důvodů byli jiní uchazeči vyřazeni, složení hodnotící komise, dodané výstupy v rámci této VZ, kolik tv a rozhlasových spotů, kolik čísel časopisu zadavatele vyrobila?

(dotaz č. 3/2015)

Projekt „Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově“ – dokumentace, na základě které společnost O. K. Pool obdržela dotaci, podmínky výběrového řízení na tento projekt, seznam subdodavatelů v rámci projektu včetně jejich finančních odměn, přesný datum, kdy společnost O. K. Pool danou dotaci dostala?

(dotaz č. 4/2015)

Seznam všech žadatelů (včetně identifikačního údaje) a názvů projektů, kteří předložili zadost o dotaci v rámci výzev v oblastech podpory 1.3 Infrastruktura v oblastech lidských zdrojů a 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury v rámci Regionální operačního programu Severozápad.

(dotaz č. 5/2015)

Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově – druh výběrového řízení vč. uchazečů. Kontroloval ÚRR toto výběrové řízení?

(dotaz č. 6/2015)

VZ „Právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory a práva EU“ – protokol o otevírání obálek.

(dotaz č. 7/2015)

Dotační tituly na autobusy na zemní plyn oznámené MŽP v březnu 2013 a srpnu 2015 – žádosti Statutárního města Děčína a Dopravního podnik města Děčína, a. s.

(dotaz č. 8/2015)

Projekt „Centrum sportu a volného času Bochov“ – kdy a kým byl předložen, náklady a aktivity projektu?

(dotaz č. 1/2016)

Kompletní výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC  (Fin 2-12M) za roky 2010 – 2015.

(dotaz č. 2/2016)

Seznam všech projektů financovaných z ROP Severozápad v progamovém období 2007 – 2013, které byly nebo jsou šetřeny Policií ČR?

(dotaz č. 3/2016)

Jaké informace byly na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuty v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014, jakým subjektům a kdy?

(dotaz č. 4/2016)

Na podkladě jakých skutečností  nevzniká příjemci po dobu povoleného posečkání odvodu povinnost uhradit penále?

(dotaz č. 5/2016)

Kopie evaluační zprávy „Evaluace přínosů ROP SZ“.

(dotaz č. 6/2016)

Uznal ÚRR ve své rozhodovací praxi jednostranné započtení pohledávky jako „zaplacený“ způsobilý výdaj?

(dotaz č. 7/2016)

Zda a kdy žádala MUDr. Alena Dernerová o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jaké informace jí byly poskytnuty?

(dotaz č. 8/2016)

Zda žádali MONTOP CZ spol. s r. o., Jindřich Lachout a Milena Bílá o dotaci?

(dotaz č. 9/2016)

Co bylo důvodem nevyplacení dotace na projekt reg. č. 00715 „Dostavba Hotelu Prezident“?

(dotaz č. 10/2016)

Z jakého programu obdržel dotace rodinný penzion Dvůr Stráň, Karlovy Vary – Sadov a v jaké výši?

(dotaz č. 11/2016)

Kolik správních žalob ÚRR podal v letech 2012 – 2016 a text těchto žalob?

(dotaz č. 12/2016)

Spisové značky a názvy soudů, ke kterým podával Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v letech 2012 – 2016 správní žaloby?

(dotaz č. 13/2016)

Výstupy hodnocení projektu CZ.1.09/2.2.00/29.00613 „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim“ vč. hodnotících posudků „nezávislých externích expertů“?

(dotaz č. 1/2017)

Přehled realizovaných zakázek z ROP Severozápad v Karlovarském kraji (včetně Klínovce);

název žadatele, identifikace projektu, informace o částkách (žádaná/realizovaná; podíl ROP Severoázpad/žadatel), informace, kdo byl u jednotlivých projektů rzhotovitelem díla.

(dotaz č. 2/2017)

Zpráva o auditu operace č. ROPSZ/2016/O/028 ze dne 30. 12. 2016 k projektu Plavecký areál Klíše, reg. č. CZ.1.09/1.1.00/75.01191.

(dotaz č. 3/2017)

Projekty Ústeckého kraje realizované z ROP Severozápad 2007–2013 v členění rozpočet projektu v době uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (celkové výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, poskytnutá dotace) a rozpočet projektu v době jeho ukončení (celkové výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, poskytnutá dotace).

(dotaz č. 4/2017)

Statistický přehled počtu podaných podnětů OČTŘ, počet podaných podnětů od roku 2007 dosud, rozlišení podnětů.

(dotaz č. 5/2017)

Žádosti o dotaci k projektům reg. č.  CZ.1.09/1.2.00/20.00544 „Revitalizace a regenerace brownfields – kasárna Hamrníky“ a CZ.1.09/1.2.00/20.00545 „Vybudování zóny klidu“.

(dotaz č. 6/2017)

Informace týkající se protokolu o kontrole k projektu „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“, zjištění „C“: od kterého data byla uveřejněna interní databáze cen, v případě, že došlo ke změnám v interní databázi cen, tak v jakém období a kdy byl žadatel informován, že tato interní databáze cen je platná pro dané výzvy k podání žádosti o dotaci, na základě kterého zákona či nařízení je interní databáze cen závazná? Zaslání interní databáze cen ve stavu a znění platném pro dané období.

(dotaz č. 7/2017)

CZ.1.09/4.1.00/36.00959 „Rekonstrukce objektu zámku Líčkov“: žádost o dotaci vč. všech povinných příloh a příp. dodatků a změn, rozhodnutí, posudky, smlouva včetně příloh a příp. dodatků a změn, zprávy o vykonaných kontrolách

(dotaz č. 1/2018)

Projekty za 1. 1. 2015 – 14. 5. 2018, vymáhání poskytnuté dotace či její části: na základě čeho, v jaké výši byla poskytnuta dotace, byla vymáhána část či celá dotace, v jaké výši, v kolika případech bylo přistoupeno k výzvě k dobrovolnému vrácení dotace, v kolika případech bylo zahájeno daňové řízení, v kolika případech bylo zahájeno daňové řízení bez předchozí výzvy k dobrovolnému vrácení dotace, v kolika případech, u jakých projektů a v jaké výši byla dotace vrácena na základě dobrovolné výzvy k vrácení dotace?

(dotaz č. 2/2018)

Kterému projektu v rámci Výzev č. 30 a 36 skočila udržitelnost jako poslednímu, příp. kdy skončí (týká se MSP)?

(dotaz č. 3/2018)

Čerpání dotací z fondů EU v rámci ROP Severozápad za každý rok 2007 – 2015 (n+2)

(dotaz č. 1/2019)

Dokument „Oznámení o krácení způsobilých výdajů projektu“ – Integrovaná střední škola Cheb

(dotaz č. 1/2020)

Interní předpis k odměňování zaměstnanců

(dotaz č. 2/2020)

Zápis z VRR ze dne 4. 9. 2020 a zápis z jednání PS nesrovnalosti z 08/2020

(dotaz č. 3/2020)

Žádost o poskytnutí dokumentů  – Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2, včetně změnových listů ke Smlouvě č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

(dotaz č. 4/2020)

Žádost o zaslání jednacího řádu výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad platného ke dni 4. 9. 2020

(dotaz č. 5/2020)

Nutný počet členů VRR k usnášeníschopnosti

(dotaz č. 6/2020)

Počet členů VRR – ustanovení zákona č.248/2000Sb.

(dotaz č. 7/2020)

Žádost o poskytnutí dokumentů – žádosti na MF ČR, odpovědi MF ČR, metodický pokyn MF ČR a kompetenční žaloba u Ústavního soudu ČR

(dotaz č. 8/2020)

Dokumenty osvědčující průběh výběrových řízení prováděných žadateli o poskytnutí dotace

(dotaz č. 1/2021)

Žádost o poskytnutí dokumentů – žádosti na MF ČR, odpovědi MF ČR, metodický pokyn MF ČR a kompetenční žaloba u Ústavního soudu ČR

(dotaz č. 8/2020) – odpověď po odvolání ze dne 3.2.2021

Žádost o poskytnutí dokumentů – žádosti na MF ČR, odpovědi MF ČR, metodický pokyn MF ČR a kompetenční žaloba u Ústavního soudu ČR

(dotaz č. 8/2020) – odpověď po opětovném odvolání ze dne 15. 4. 2021

Žádost o poskytnutí dokumentů – zaslání příručky pro hodnotitele 2008, jednací řád hodnotící komise, statut komise, materiály projednávaných projektů 6. 8., 21. 8., 27. 8., 17. 9.2008

(dotaz č. 2/2021)

Žádost o poskytnutí příručky pro hodnotitele účinné před 1.12.2008

(dotaz č. 3/2021)