Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě

Oblast podpory 1.1

Podpora rozvojových pólů regionu

Zaměření oblasti podpory:

Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.

 • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
 • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod.
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).
 • Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU.
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
 • Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Příjemci

 • Obce – města nad 50 000 obyvatel
 • Příjemci – dílčí projekty v rámci IPRM
 • Kraje
 • Organizace zřízené či založené městem nad 50 000 obyvatel nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město nad 50 000 obyvatel
 • Nestátní neziskové organizace
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku

V rámci této oblasti podpory mohly být podpořeny pouze projekty, které byly součástí IPRM.

Celkem bylo pro oblast podpory 1.1 vyhlášeno 23 výzev. Dokončeno a podpořeno bylo 55 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 162,4 mil. EUR (CZV).

Nejčastějšími typy projektů v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“,
v rámci zónových IPRM (IPRM I.) byly projekty zaměřené na volný čas (sportovní a kulturní aktivity), regeneraci a revitalizaci veřejných prostranství, náměstí a parků, rekonstrukci a modernizaci zařízení pro sociální služby. Veškeré realizované projekty jsou svým zaměřením a svými aktivitami v souladu s cíli dané oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití (naplňováno např. prostřednictvím projektů „Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195“, „Dobudování obratiště a točny v Ústí nad Labem“, „Revitalizace nádvoří děčínského zámku“ nebo projekt
„Hala po míčové sporty“ v Karlových Varech).

Dalšími typy projektů v oblasti podpory 1.1 jsou projekty realizované v rámci tématických IPRM zaměřených na oblast dopravy (IPRM III.). Tyto projekty se nejčastěji týkaly pořízení nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, zavedení nových elektronických, informačních a odbavovacích systémů, nově vybudovaných či zrekonstruovaných zastávek či rekonstrukci související dopravní infrastruktury.

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt IPRM „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“.

Fotografie z projektu „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“


Název projektu: Sektorové centrum – výstavba   sportovní infrastruktury
Číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/42.00965
Příjemce dotace: Statutární město Ústí nad   Labem
Celkové výdaje projektu: 55 608 973,18 Kč

Projekt byl realizován v období 8/2011 – 9/2012 a navazuje na předchozí projekt Sektorové centrum – demolice, kdy byl odstraněn zchátralý objekt nikdy nedostavěného obchodního centra a bylo tak připraveno území pro navazující výstavbu sportovní infrastruktury. Nachází se u křižovatky ulic Hoření a Krušnohorská, poblíž městské části Severní Terasa, kde byla na rekultivovaném území vybudována sportovní volnočasová infrastruktura (multifunkční sportovní hřiště, in-line dráha, technické zázemí) s parkovacími místy a zelení. Toto revitalizované prostředí je k dispozici obyvatelům města Ústí nad Labem a jeho návštěvníkům bez zpoplatnění.