Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích

Oblast podpory 1.2

Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zaměření oblasti podpory:

Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.

 • Modernizace, obnova a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury.
 • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
 • Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Příjemci

Kraje

 • Obce – města s 5 000 – 49 999 obyvateli
 • Organizace zřízené či založené městem s 5 000 – 49 999 obyvateli nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město s 5 000 – 49 999 obyvateli v případě realizace projektu, jehož převažující dopad je zaměřen na dotčené město (města) s 5 000 – 49 999 obyvateli
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na město s 5 000 – 49 999 obyvateli

Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných ve městech s 5 000 – 49 999 obyvatel

Celkem bylo pro oblast podpory 1.2 vyhlášeno 7 výzev. Dokončeno a podpořeno bylo 120 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 128,8 mil. EUR (CZV

Nejčastějšími typy realizovaných projektů v oblasti podpory 1.2 byly projekty zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zařízení a objektů určených pro volný čas, sportovní a kulturní aktivity, na regeneraci a revitalizaci veřejných prostranství, náměstí, parků. Veškeré realizované projekty byly svým zaměřením a svými realizovanými aktivitami v souladu s cíli dané oblasti podpory, kterými byly např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití nebo zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst prostřednictvím modernizace infrastruktury pro rozvoj občanské infrastruktury (naplňováno např. prostřednictvím projektu „Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života“, „Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části“ ve městě Žatec, projekt „Skalka – dětské dopravní hřiště“ v Chebu).

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „Revitalizace parku – Městské sady“.

Fotografie z projektu „Revitalizace parku – Městské sady“

Název projektu: Revitalizace parku – Městské   sady
Číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/88.01348
Příjemce dotace: Město Cheb
Celkové výdaje projektu: 9 335 886,00 Kč

 

Projekt byl realizován v období 3/2015 – 10/2015 a týkal se obnovy parku Městské sady, který je umístěn v centru Města Cheb.